Tra cứu Thánh Kinh

1 Trưởng lão gửi cho bà được chọn cùng con cái của bà, là những người mà tôi thật yêu dấu. Chẳng phải chỉ mình tôi, nhưng hết thảy những ai biết lẽ thật cũng yêu.
2 Bởi vì chính lẽ thật ở trong chúng ta, và sẽ ở với chúng ta đời đời.
3 Nguyện ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Thiên Phụ và bởi Đức Chúa Jesus Christ là Con của Cha, ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và tình yêu!
4 Tôi vui mừng nhiều lắm, khi biết các con cái bà bước đi trong lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận từ Đức Cha.
5 Và giờ đây, hỡi bà, tôi khuyên bà, không phải như tôi viết một điều răn mới cho bà, nhưng là điều chúng ta đã có từ ban đầu, ấy là chúng ta yêu lẫn nhau.
6 Và, này là tình yêu: Ấy là chúng ta bước theo các điều răn của Ngài. Đây là mệnh lệnh: Điều mà các anh chị em đã nghe từ lúc ban đầu, các anh chị em hãy bước theo.
7 Vì nhiều kẻ lường gạt đã vào trong thế gian, là những kẻ chẳng xưng rằng, Đức Chúa Jesus Christ đến trong xác thịt. Ấy là sự lường gạt và sự chống nghịch Đấng Christ.
8 Các anh chị em hãy giữ mình, để cho chúng tôi không mất kết quả của công việc chúng tôi đã làm nhưng chúng tôi sẽ nhận được phần thưởng trọn vẹn.
9 Bất cứ ai nghịch lại, chẳng ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì kẻ ấy không có Thiên Chúa. Còn ai ở trong giáo lý của Đấng Christ, thì người ấy có cả Đức Cha lẫn Đức Con.
10 Nếu ai đến với các anh chị em mà không đem giáo lý ấy theo, thì chớ đón kẻ ấy vào nhà, và cũng đừng chào hỏi kẻ ấy.
11 Vì người nào chào hỏi kẻ ấy, tức là dự vào những việc ác của kẻ ấy.
12 Tôi còn nhiều điều muốn viết cho các anh chị em. Tôi không muốn viết bằng giấy và mực, nhưng tôi muốn đến với các anh chị em, và đối mặt nói chuyện cùng nhau, để cho sự vui mừng của chúng ta được đầy dẫy.
13 Con cái của người chị em được chọn của bà, chào thăm bà. A-men!