Tra cứu Thánh Kinh

1 Đấng có từ ban đầu, là Đấng chúng tôi đã nghe, Đấng mắt chúng tôi đã thấy, Đấng chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã chạm đến, thuộc về Ngôi Lời của Sự Sống.
2 Vì Sự Sống đã hiện ra, chúng tôi có thấy, và làm chứng cho, và rao truyền cho các anh chị em rằng, Sự Sống Đời Đời vốn ở cùng Đức Cha, và đã hiện ra cho chúng tôi.
3 Chúng tôi lấy điều chúng tôi đã thấy, đã nghe mà truyền cho các anh chị em, để cho các anh chị em cũng được giao thông với chúng tôi. Mà sự giao thông của chúng tôi là với Đức Cha và với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
4 Chúng tôi viết những điều này, để cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy.
5 Này là sứ điệp mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho các anh chị em rằng, Đức Chúa Trời là sự sáng và trong Ngài chẳng có sự tối tăm nào cả.
6 Nếu chúng ta nói mình có sự giao thông với Ngài, mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.
7 Nhưng, nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau; và máu của Đức Chúa Jesus Christ, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta.
8 Nếu như chúng ta nói mình không có tội, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.
9 Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công bình.
10 Nếu chúng ta nói mình chẳng từng phạm tội, ấy là chúng ta cho rằng Ngài nói dối, và Ngôi Lời của Ngài không ở trong chúng ta.