Tra cứu Thánh Kinh

1 Si-môn Phi-e-rơ, tôi tớ và sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho những người đã nhận được đức tin quý báu như chúng tôi bởi sự công bình của Đức Chúa Trời chúng ta và của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Cứu Rỗi của chúng ta.
2 Nguyện ân điển và sự bình an được thêm lên cho các anh chị em bởi sự tri thức về Đức Chúa Trời và về Đức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta!
3 Theo như thần lực của Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, thông qua sự tri thức về Đấng đã gọi chúng ta đến sự vinh quang và sự trọn lành.
4 Bởi đó, những lời hứa rất quý, rất lớn đã ban cho chúng ta, để nhờ đó các anh chị em được trở thành những người dự phần trong thần tính, thoát khỏi sự hư hại trong thế gian bởi sự tham muốn.
5 Vậy nên, về phần các anh chị em, phải gắng hết sức thêm cho đức tin mình sự trọn lành, thêm cho sự trọn lành sự hiểu biết,
6 thêm cho sự hiểu biết sự tiết độ, thêm cho sự tiết độ sự nhẫn nại, thêm cho sự nhẫn nại sự tin kính,
7 thêm cho sự tin kính tình yêu thương anh chị em, thêm cho tình yêu thương anh chị em tình yêu.
8 Vì nếu các điều đó có trong các anh chị em và thêm lên, thì chẳng để cho các anh chị em ở không hoặc không kết quả trong sự tri thức về Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta đâu.
9 Nhưng ai thiếu các điều đó, thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch những tội lỗi cũ của mình.
10 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy siêng năng, làm cho chắc chắn về sự kêu gọi và lựa chọn của mình. Vì nếu các anh chị em làm những điều này thì các anh chị em sẽ không hề vấp ngã.
11 Vì một lối vào rộng rãi sẽ ban cho các anh chị em để vào trong vương quốc đời đời của Chúa chúng ta và Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ.
12 Vậy nên, tôi không tắc trách để khiến cho các anh chị em luôn nhớ đến những sự đó, mặc dầu các anh chị em đã biết và được vững vàng trong lẽ thật hiện tại. [Lẽ thật đang có trong các anh chị em.]
13 Nhưng tôi còn ở trong lều trại này bao lâu, thì tôi xem sự nhắc nhở để tỉnh thức các anh chị em, là phải lẽ;
14 biết rằng, không còn bao lâu tôi sẽ lìa lều trại này, như Đức Chúa Jesus Christ chúng ta đã tỏ cho tôi.
15 Nhưng, tôi sẽ sốt sắng để sau khi tôi qua đời, các anh chị em luôn nhớ những điều này.
16 Vì khi chúng tôi đã làm cho anh em biết quyền phép và sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, thì chúng tôi chẳng theo những chuyện dối khéo, mà là chính mắt chúng tôi đã nhìn thấy sự uy nghiêm của Ngài.
17 Vì Ngài đã nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Thiên Chúa Đức Cha, khi có tiếng phán với Ngài từ Đấng Vinh Quang Tuyệt Vời rằng: Đây là con yêu dấu của Ta, trong con ấy Ta đẹp lòng.
18 Chúng tôi nghe tiếng phán này đến từ trời, lúc chúng tôi ở với Ngài trên núi thánh.
19 Chúng tôi cũng càng chắc chắn hơn về lời tiên tri, là lời mà các anh chị em ngoan ngoãn nghe theo, như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến lúc ban ngày lộ ra, và sao mai mọc trong lòng các anh chị em.
20 Hãy biết rõ điều này: Trước hết, chẳng có lời tiên tri nào trong Thánh Kinh được giải nghĩa theo ý riêng.
21 Vì chẳng bao giờ có lời tiên tri nào đến bởi ý của một người nào, nhưng các người thánh của Thiên Chúa đã cảm động bởi thánh linh mà nói ra.