Tra cứu Thánh Kinh

1 Phi-e-rơ, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, gửi cho những người kiều ngụ rải rác tại: Bông, Ga-la-ti, Cáp-ba-đốc, A-si, và Bi-thi-ni, là những người được chọn
2 theo sự biết trước của Thiên Phụ, thông qua sự nên thánh bởi thần quyền, để vâng phục Đức Chúa Jesus Christ và có phần trong sự rảy máu của Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an thêm lên cho các anh chị em! [Thần quyền = quyền năng của Đức Thánh Linh.]
3 Tôn vinh Đức Chúa Trời và Cha của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi lòng thương xót lớn của Ngài mà Ngài khiến cho chúng ta được tái sinh vào trong sự trông cậy sống, qua sự sống lại từ trong những kẻ chết của Đức Chúa Jesus Christ,
4 vào trong cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, và không suy tàn, được để dành trong các tầng trời cho các anh chị em,
5 là những người bởi đức tin, nhờ năng lực của Thiên Chúa giữ gìn cho sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ cuối cùng!
6 Trong sự đó, các anh chị em vui mừng, dù hiện nay, nếu cần thì các anh chị em phải chịu nhiều sự thử thách khác nhau, khiến cho phải buồn bã ít lâu;
7 để cho sự thử thách đức tin của các anh chị em quý hơn vàng hay hư nát, dù đã bị thử lửa, sinh ra sự khen ngợi, tôn trọng, và vinh quang cho các anh chị em trong sự hiện ra của Đức Chúa Jesus Christ.
8 Ngài là Đấng các anh chị em không thấy mà yêu; dù bây giờ các anh chị em không thấy Ngài, nhưng các anh chị em tin Ngài. Các anh chị em vui mừng trong niềm vui đầy sự vinh quang, không thể tả được,
9 nhận lãnh sự cuối cùng của đức tin các anh chị em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.
10 Về sự cứu rỗi đó, các đấng tiên tri đã tìm kiếm và suy xét, và đã nói tiên tri về ân điển sẽ đến với các anh chị em;
11 là tìm kiếm cho biết sự gì và thời kỳ nào mà tâm thần của Đấng Christ đã bày tỏ trong họ, mà làm chứng trước về sự đau đớn của Đấng Christ và về sự vinh quang sẽ theo sau.
12 Các đấng ấy đã được tỏ cho biết, chẳng phải vì họ, nhưng vì chúng ta mà họ đã truyền ra những sự đó, là những sự hiện nay đã rao cho các anh chị em, bởi những người giảng Tin Lành cho các anh chị em trong thánh linh được ban cho từ trời. Các thiên sứ cũng ước ao xem thấu những sự đó.
13 Vậy, các anh chị em hãy thắt lưng cho tâm trí mình [nghĩa bóng: hãy sẵn sàng trong tâm trí], hãy tỉnh thức, và trông cậy cho đến cuối cùng về ơn sẽ ban cho mình vào lúc Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.
14 Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em.
15 Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em {là} thánh, {thì} các anh chị em cũng {phải} nên thánh trong mọi cách ăn ở;
16 bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.]
17 Nếu các anh chị em kêu cầu Cha, là Đấng không tư vị, phán xét từng người theo việc họ làm, thì hãy ăn ở cách kính sợ trong thời kỳ kiều ngụ của các anh chị em. [Thời gian các anh chị em còn sống trên đất.]
18 Hãy biết rằng, chẳng phải bởi những vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà các anh chị em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra gì theo truyền thống từ cha ông.
19 Nhưng bởi máu cao quý của Đấng Christ, dường như máu của chiên con không lỗi, không vết,
20 là Đấng thật được định sẵn trước sự sáng thế, và hiện ra trong cuối các thời kỳ cho các anh chị em,
21 là những người bởi Ngài tin đến Đức Chúa Trời, là Đấng đã khiến Ngài từ những kẻ chết sống lại, và ban sự vinh quang cho Ngài, để cho đức tin và sự trông cậy của các anh chị em được ở trong Thiên Chúa.
22 Các anh chị em đã làm sạch linh hồn mình trong sự vâng phục lẽ thật bởi tâm thần, trong tình yêu thương anh chị em cách chân thật. Hãy yêu lẫn nhau với tấm lòng tinh sạch, sốt sắng
23 đã được tái sinh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hay hư nát, bởi Lời Hằng Sống và còn lại đời đời của Thiên Chúa.
24 Vì: Mọi xác thịt ví như cỏ! Mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng!
25 Nhưng Lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. [Ê-sai 40:6-8.] Và Lời đó là Tin Lành đã giảng ra cho các anh chị em.