Tra cứu Thánh Kinh

1 Sau khi Môi-se, tôi tớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu qua đời, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Giô-suê, con trai của Nun, tôi tớ của Môi-se, mà rằng:
2 Môi-se, tôi tớ Ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, để vào xứ mà Ta ban cho dân I-sơ-ra-ên.
3 Bất cứ nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến, thì Ta ban cho các ngươi, y như Ta đã phán với Môi-se.
4 Địa phận các ngươi sẽ lan ra từ đồng vắng và Li-ban này cho đến sông cái, là sông Ơ-phơ-rát, tràn cả xứ dân Hê-tít cho đến biển cả về hướng mặt trời lặn.
5 Trọn đời sống ngươi, thì chẳng ai có thể chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta đã ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.
6 Ngươi hãy mạnh mẽ và can đảm, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy đất mà Ta đã thề cùng tổ phụ chúng nó là sẽ ban cho chúng nó.
7 Ngươi chỉ hãy mạnh mẽ và nhiều can đảm. Ngươi hãy giữ và làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi. Chớ xoay qua bên phải hoặc bên trái, để ngươi đi đâu cũng đều được thịnh vượng.
8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng.
9 Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi.
10 Bấy giờ Giô-suê truyền lệnh cho các quan trưởng của dân sự mà rằng:
11 Hãy chạy khắp trại quân, truyền lệnh này cho dân sự rằng: Hãy sắm sẵn thức ăn, vì trong ba ngày nữa các ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh này, đi vào, chiếm lấy xứ mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của các ngươi, ban cho các ngươi chiếm lấy.
12 Giô-suê cũng nói với người Ru-bên, người Gát, và phân nửa chi phái Ma-na-se mà rằng:
13 Hãy nhớ lại điều Môi-se, tôi tớ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã dặn các ngươi, khi người có nói: Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi đã cho các ngươi an nghỉ và ban xứ này cho các ngươi.
14 Vợ, con nhỏ, và bầy súc vật các ngươi sẽ ở trong xứ mà Môi-se ban cho các ngươi về phía bên này sông Giô-đanh; nhưng các ngươi, tức là hết thảy người mạnh sức, phải cầm binh khí đi ngang qua trước anh em mình, và giúp đỡ họ,
15 cho đến chừng nào Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban sự an nghỉ cho anh em các ngươi, y như đã ban cho các ngươi, và đến khi họ cũng đã nhận được xứ mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu các ngươi ban cho. Kế đó, các ngươi sẽ trở về xứ mình, là xứ Môi-se, tôi tớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã ban cho các ngươi ở phía bên này sông Giô-đanh, về hướng mặt trời mọc, rồi các ngươi sẽ lấy nó làm sản nghiệp.
16 Những người ấy thưa cùng Giô-suê rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông dặn bảo, và đi khắp nơi nào ông sai
17 chúng tôi sẽ vâng theo ông trong mọi việc y như đã vâng theo Môi-se. Chỉ nguyện Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ông ở cùng ông, y như Ngài đã ở cùng Môi-se vậy!
18 Bất cứ ai nghịch lệnh không vâng theo lời ông trong mọi điều ông dặn bảo chúng tôi, thì người đó sẽ bị xử tử; chỉ ông hãy vững lòng bền chí.