Tra cứu Thánh Kinh

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và {từ} Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ các anh chị em đã được Đức Chúa Trời ban ân điển trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 vì trong mọi sự các anh chị em đã được dư dật bởi Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức.
6 như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa các anh chị em.
7 Các anh chị em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jesus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài sẽ khiến các anh chị em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời {là} thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con {Ngài là} Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
10 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Bởi danh của Chúa chúng ta là {danh} Jesus Christ, tôi khuyên các anh chị em rằng: Hết thảy nói như nhau; không có những sự phân rẽ trong các anh chị em, nhưng hãy hiệp nhau trong cùng một tâm trí và trong cùng một sự phán đoán.
11 Vì, hỡi các anh chị em! Bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong các anh chị em có sự cãi lẫy.
12 Tôi có ý nói rằng trong các anh chị em mỗi người nói như vầy: Ta thật là môn đồ của Phao-lô; ta là của A-bô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ.
13 Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho các anh chị em, hay là các anh chị em đã chịu báp-tem vào trong danh Phao-lô sao?
14 Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm báp-tem cho ai trong các anh chị em,
15 để cho chẳng ai nói rằng tôi đã làm phép báp-tem trong danh của tôi.
16 Tôi cũng đã làm báp-tem cho người nhà Sê-pha-na; ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm báp-tem cho ai nữa.
17 Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi, chẳng phải để làm báp-tem đâu, nhưng để rao giảng Tin Lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích.
18 Bởi vì Lời về thập tự giá, thực tế những kẻ bị hư mất cho là ngu dại, nhưng đối với chúng ta, là những người được cứu chuộc, là năng lực của Thiên Chúa.
19 cũng có lời chép rằng: Ta sẽ hủy phá sự khôn sáng của người khôn sáng, tiêu trừ trí khôn của người thượng trí.
20 Người khôn sáng ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn sáng của thế gian ra rồ dại không?
21 Vì trong sự khôn sáng của Đức Chúa Trời, khiến thế gian cậy sự khôn sáng của nó chẳng thể nhận biết Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời vui dùng sự rao giảng rồ dại để cứu rỗi những người tin cậy.
22 Đang khi người Giu-đa tìm phép lạ, người Gờ-réc tìm sự khôn sáng,
23 thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự, là sự thực tế người Giu-đa lấy làm gương xấu, còn dân ngoại cho là rồ dại;
24 nhưng, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gờ-réc, thì Đấng Christ là năng lực của Thiên Chúa và sự khôn sáng của Thiên Chúa.
25 Bởi vì sự rồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta.
26 Hỡi các anh chị em! Hãy xem sự kêu gọi của các anh chị em, rằng không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, chẳng nhiều người quyền thế, chẳng nhiều người sang trọng.
27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại của thế gian, để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu của thế gian, để làm hổ thẹn những sự mạnh;
28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ của thế gian, những sự bị khinh chê, cùng những sự không có, để làm cho những sự có ra không có;
29 để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài.
30 Bởi Ngài mà các anh chị em ở trong Đấng Christ Jesus, Đấng ra từ Thiên Chúa đã được làm thành sự khôn sáng, sự công bình, sự nên thánh, và sự cứu chuộc cho chúng ta;
31 để cho, như có lời chép rằng: Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.