Tra cứu Thánh Kinh

1 Kế đó, có một ngày lễ của dân Giu-đa, Đức Chúa Jesus lên thành Giê-ru-sa-lem.
2 Số là, tại thành Giê-ru-sa-lem, gần cửa Chiên, có một cái ao, tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Bê-tết-đa, xung quanh ao có năm cái vòm cửa.
3 Những kẻ đau ốm, mù quáng, tàn tật, bại xuội nằm tại đó rất đông, chờ khi nước động;
4 vì một thiên sứ thỉnh thoảng giáng xuống trong ao, làm cho nước động; lúc nước đã động rồi, ai xuống ao trước hết, bất kỳ mắc bệnh gì, cũng được lành.
5 Nơi đó, có một người bị bệnh đã được ba mươi tám năm.
6 Đức Chúa Jesus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?
7 Người bệnh thưa rằng: Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.
8 Đức Chúa Jesus phán rằng: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi.
9 Tức thì người ấy được lành, vác giường mình và đi. Bấy giờ là ngày Sa-bát.
10 Các người Giu-đa nói với kẻ được chữa lành rằng: Nay là ngày Sa-bát, ngươi không phép mang giường mình đi.
11 Người trả lời rằng: Chính người đã chữa tôi được lành bảo tôi rằng: Hãy vác giường ngươi và đi.
12 Họ hỏi rằng: Người đã bảo ngươi: Hãy vác giường và đi, là ai?
13 Nhưng người đã được chữa lành không biết là ai: vì Đức Chúa Jesus đã lẫn trong đám đông tại chỗ đó.
14 Sau đó, Đức Chúa Jesus tìm gặp người ấy trong đền thờ, và phán với ông: Kìa, ngươi đã được lành! Đừng phạm tội nữa! Kẻo sự xấu sẽ đến với ngươi.
15 Người đó đi nói với các người Giu-đa rằng ấy là Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho mình.
16 Nhân đó dân Giu-đa bách hại Đức Chúa Jesus, vì cớ Ngài làm những sự ấy trong ngày Sa-bát.
17 Nhưng Đức Chúa Jesus trả lời họ: Cha của Ta làm việc cho đến bây giờ. Ta cũng làm việc như vậy.
18 Bởi cớ đó, dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là cha mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời.
19 Vậy, Đức Chúa Jesus cất tiếng phán với họ rằng: Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, Con chẳng tự mình làm việc gì được; chỉ làm điều gì mà Con thấy Cha làm; vì mọi điều Cha làm, Con cũng làm y như vậy.
20 Cha yêu Con và tỏ cho mọi điều Cha làm: Cha sẽ tỏ cho Con công việc lớn lao hơn những việc này nữa, để các ngươi lấy làm lạ lùng.
21 Vì như Cha khiến những kẻ chết sống lại và ban sự sống {cho họ thế nào}, thì cũng vậy, Con ban sự sống cho những ai Con muốn thế ấy.
22 Cha cũng chẳng phán xét ai hết, nhưng đã giao trọn quyền phán xét cho Con,
23 để ai nấy đều tôn kính Con, cũng như tôn kính Cha vậy. Ai không tôn kính Con, ấy là không tôn kính Cha, là Đấng đã sai Con đến.
24 Thật vậy, thật vậy, Ta nói với các ngươi, ai nghe lời Ta mà tin Đấng đã sai Ta, thì được sự sống đời đời và không đến sự phán xét, nhưng vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
25 Thật! Thật! Ta nói với các ngươi, giờ đến, và bây giờ là lúc những kẻ chết sẽ nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời, và những kẻ nghe sẽ được sống.
26 Vì như Cha có sự sống trong mình, thì Cha cũng đã ban cho Ngài có sự sống trong mình,
27 và đã ban quyền thi hành công lý cho Ngài, vì là Con Người.
28 Chớ lấy điều đó làm lạ; vì giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi:
29 ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị phán xét.
30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta phán xét theo điều Ta nghe, và sự phán xét Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta.
31 Nếu Ta tự mình làm chứng lấy, thì sự làm chứng ấy không đáng tin.
32 Có người khác làm chứng cho Ta, và Ta biết rằng chứng người đó làm cho Ta là đáng tin.
33 Các ngươi có sai sứ đến với Giăng, thì người đã làm chứng cho lẽ thật.
34 Còn Ta, lời chứng mà Ta nhận lấy chẳng phải bởi người ta; nhưng Ta nói vậy, để các ngươi được cứu.
35 Giăng là đuốc đã thắp và sáng, các ngươi bằng lòng vui tạm nơi ánh sáng của người.
36 Nhưng Ta có một chứng lớn hơn chứng của Giăng; vì các việc Cha đã giao cho Ta làm trọn, tức là các việc Ta làm đó, làm chứng cho Ta rằng Cha đã sai Ta.
37 Chính Cha, là Đấng đã sai Ta, cũng làm chứng về Ta. Các ngươi chưa hề nghe tiếng Ngài, chưa hề thấy mặt Ngài,
38 và đạo Ngài không ở trong các ngươi, vì các ngươi không tin Đấng mà Ngài đã sai đến.
39 Các ngươi dò xem Thánh Kinh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời: ấy là Thánh Kinh làm chứng về Ta vậy.
40 Các ngươi không muốn đến với Ta để được sự sống!
41 Ta chẳng cầu vinh quang bởi người ta mà đến đâu;
42 nhưng Ta biết rằng các ngươi chẳng có tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.
43 Ta đã nhân danh Cha Ta mà đến, các ngươi không nhận lấy Ta. Nếu có kẻ khác lấy danh riêng mình mà đến, thì các ngươi sẽ nhận lấy.
44 Các ngươi vẫn chịu vinh quang lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh quang bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thế nào các ngươi tin được?
45 Chớ ngờ rằng ấy là Ta sẽ tố cáo các ngươi trước mặt Cha, người sẽ tố cáo các ngươi là Môi-se, là người mà các ngươi trông cậy.
46 Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin Ta; bởi ấy là về Ta mà người đã chép.
47 Nhưng nếu các ngươi chẳng tin những lời người chép, các ngươi lại tin lời Ta sao?