Tra cứu Thánh Kinh

1 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Đức Chúa Jesus đến thành Bê-tha-ni, nơi La-xa-rơ ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết.
2 Người ta đãi tiệc Ngài tại đó, và Ma-thê hầu hạ; La-xa-rơ là một người trong đám ngồi chung bàn với Ngài.
3 Bấy giờ, Ma-ri lấy một cân dầu cam tùng hương thật, quý giá, xức chân Đức Chúa Jesus, và lấy tóc mình mà lau; cả nhà thơm nức mùi dầu đó.
4 Nhưng Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, là một môn đồ về sau phản Ngài, nói rằng:
5 Sao không bán dầu thơm đó lấy ba trăm đơ-ni-ê để cứu giúp cho kẻ nghèo?
6 Người nói vậy, chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, nhưng vì người vốn là tay trộm cắp, và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong.
7 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác Ta.
8 Vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn Ta, các ngươi không có Ta luôn luôn.
9 Một bọn người Giu-đa nghe Đức Chúa Jesus có tại đó, đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng để xem La-xa-rơ, là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại.
10 Các thầy tế lễ cả định giết luôn La-xa-rơ nữa,
11 vì có nhiều người Giu-đa nhân cớ người mà chia rẽ họ và tin theo Đức Chúa Jesus.
12 Qua ngày sau, có một đám dân đông đến để dự lễ, biết Đức Chúa Jesus lên thành Giê-ru-sa-lem,
13 lấy những lá kè ra đón Ngài, và reo lên rằng: Hô-sa-na! Chúc phước cho Đấng nhân danh Chúa mà đến, là Vua của I-sơ-ra-ên!
14 Đức Chúa Jesus gặp một con lừa con, thì lên cưỡi, y như lời chép rằng:
15 Hỡi con gái thành Si-ôn, chớ sợ gì, này, Vua ngươi đến, cưỡi trên lừa con của lừa cái.
16 Môn đồ trước vốn không hiểu điều đó; nhưng đến khi Đức Chúa Jesus đã được vinh quang, mới nhớ lại những sự đó đã chép về Ngài, và người ta đã làm thành cho Ngài.
17 Đoàn dân ở cùng Ngài, khi Ngài kêu La-xa-rơ ra khỏi mộ và khiến từ kẻ chết sống lại, đều làm chứng về Ngài.
18 Ấy cũng tại điều đó mà đoàn dân đi đón Ngài, vì có nghe rằng Ngài đã làm phép lạ ấy.
19 Nhân đó, người Pha-ri-si nói với nhau rằng: Các ngươi thấy mình chẳng làm nổi gì hết; kìa, cả thiên hạ đều chạy theo người!
20 Trong đám đã lên để thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Gờ-réc,
21 đến tìm Phi-líp, là người ở thành Bết-sai-đa, thuộc xứ Ga-li-lê, mà xin rằng: Thưa chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Jesus.
22 Phi-líp đi nói với Anh-rê; rồi Anh-rê với Phi-líp đến thưa cùng Đức Chúa Jesus.
23 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Giờ đã đến, khi Con Người sẽ được vinh quang.
24 Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi, nếu hạt giống lúa mì kia, chẳng chết sau khi gieo vào trong đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.
25 Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời.
26 Nếu ai hầu việc Ta thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì người hầu việc Ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc Ta thì Cha sẽ tôn quý người.
27 Hiện nay linh hồn Ta bối rối; Ta sẽ nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ này! nhưng ấy cũng vì sự đó mà Con đến giờ này!
28 Cha ơi, xin làm sáng danh Cha! Bấy giờ có tiếng từ trên trời phán xuống rằng: Ta đã làm sáng danh rồi, Ta còn làm cho sáng danh nữa!
29 Đoàn dân ở tại đó nghe tiếng thì nói rằng ấy là tiếng sấm; có kẻ khác nói: Một vị thiên sứ nào nói với Ngài.
30 Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Ấy chẳng phải vì Ta mà tiếng này vang ra, nhưng vì các ngươi.
31 Hiện giờ, là sự phán xét thế gian nầy, và hiện nay, kẻ cầm đầu của thế gian nầy sẽ bị ném ra ngoài.
32 Còn Ta, khi Ta đã được treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta.
33 Ngài phán vậy để chỉ mình phải chết cách nào.
34 Đoàn dân thưa rằng: Chúng tôi có học trong luật pháp rằng Đấng Christ còn đời đời, vậy sao thầy nói Con Người phải bị treo lên? Con người đó là ai?
35 Đức Chúa Jesus đáp rằng: Sự sáng còn ở giữa các ngươi ít lâu; hãy đi trong khi các ngươi còn có sự sáng, coi chừng sự tối tăm đến thình lình cùng các ngươi chăng; kẻ đi trong nơi tối tăm thì chẳng biết mình đi đâu.
36 Các ngươi đang có sự sáng, hãy tin sự sáng, để cho trở nên con cái của sự sáng. Đức Chúa Jesus phán như vậy, rồi đi, và ẩn mình cách xa họ.
37 Dẫu Ngài đã làm bấy nhiêu phép lạ trước mặt chúng, họ cũng không tin Ngài,
38 để được ứng nghiệm lời này của đấng tiên tri Ê-sai: Lạy Chúa, ai đã tin lời giảng chúng tôi, Và cánh tay Chúa đã tỏ ra cho ai?
39 Chúng không thể tin, vì Ê-sai lại có nói rằng:
40 Ngài đã khiến mắt họ mù, lòng họ cứng, Để cho mắt chẳng thấy, lòng chẳng hiểu, Không tự hối cải, Và Ta chẳng chữa lành cho.
41 Ê-sai nói các điều đó, khi {ông} nhìn thấy sự vinh quang của Ngài và nói về Ngài.
42 Nhưng, trong hàng quan trưởng cũng có nhiều người tin Đức Chúa Jesus; nhưng vì cớ người Pha-ri-si, nên không xưng Ngài ra, sợ bị đuổi khỏi nhà hội chăng.
43 Vì họ chuộng danh vọng bởi người ta đến hơn là danh vọng bởi Đức Chúa Trời đến.
44 Tuy vậy, Đức Chúa Jesus cất tiếng phán rằng: Ai tin Ta, chẳng phải tin Ta, nhưng tin Đấng đã sai Ta đến.
45 Còn ai thấy Ta, là thấy Đấng đã sai Ta.
46 Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin Ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.
47 Và nếu ai nghe những lời của Ta mà không tin, thì Ta không phán xét kẻ đó; vì Ta đã đến, chẳng để phán xét thế gian, nhưng để cứu thế gian.
48 Kẻ nào chối bỏ Ta và không nhận những lời nói của Ta, thì có sự phán xét kẻ ấy. Lời mà Ta đã nói, chính lời ấy sẽ phán xét kẻ ấy trong ngày sau cùng.
49 Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lệnh cho Ta phải nói điều gì và phải nói thế nào.
50 Ta biết mệnh lệnh Cha, ấy là sự sống đời đời. Vậy, những điều Ta nói, thì nói theo như Cha Ta đã dặn.