Tra cứu Thánh Kinh

1 Vào lúc ban đầu, hằng có Ngôi Lời. Ngôi Lời hằng có cùng Đức Chúa Trời. Ngôi Lời hằng là Thiên Chúa.
2 Vào lúc ban đầu, Đấng ấy hằng có cùng Đức Chúa Trời.
3 Muôn vật đã được làm nên bởi Ngài, ngoài Ngài, không vật gì đã có được làm nên.
4 Trong Ngài, hằng có sự sống. Sự sống hằng là sự sáng của loài người.
5 Sự sáng chiếu ra trong sự tối tăm và sự tối tăm chẳng thể kiềm chế nó.
6 Có một người được sai {đến} từ Thiên Chúa. Tên của ông {là} Giăng.
7 Ông đến để làm chứng nhân, để làm chứng về sự sáng, để bởi {lời chứng} của ông {mà} mọi người tin.
8 Ông không phải là sự sáng, nhưng {ông đến} để làm chứng về sự sáng.
9 Sự sáng thật, hằng là Đấng soi sáng mỗi người, {Ngài} tự đến trong thế gian.
10 Ngài hằng ở trong thế gian, và thế gian đã thực hữu bởi Ngài, nhưng thế gian đã chẳng biết Ngài.
11 Ngài đã đến với những sự thuộc về Ngài nhưng những sự thuộc về Ngài đã chẳng tiếp nhận Ngài.
12 Nhưng những ai tiếp nhận Ngài {thì} Ngài ban cho họ, {tức là} những ai tin vào danh của Ngài, quyền {làm} những con cái của Thiên Chúa.
13 Những người ấy được sinh ra chẳng bởi máu, cũng chẳng bởi ý muốn của xác thịt, cũng chẳng bởi ý muốn một người nào, nhưng bởi Thiên Chúa.
14 Ngôi Lời đã chịu trở nên xác thịt và đã đóng trại giữa chúng ta. Chúng tôi đã ngắm xem sự vinh quang của Ngài; sự vinh quang như của Con Một {đến} từ Cha, đầy dẫy ân điển và lẽ thật.
15 Giăng làm chứng về Ngài và đã kêu lên rằng: Đấng ấy là Đấng mà ta đã nói, Đấng tự đến sau ta đã trở thành đứng trước ta, vì Ngài hằng có trước ta.
16 Từ sự đầy dẫy của Ngài, mỗi chúng ta đã nhận, và ân điển càng thêm ân điển.
17 Vì luật pháp đã được ban cho qua Môi-se, {còn} ân điển và lẽ thật đã tự đến qua Đức Chúa Jesus Christ.
18 Chẳng có ai đã thấy Thiên Chúa bao giờ, {ngoại trừ} Đấng Con Một, Con ở trong lòng của Đức Cha. Ngài đã tự giãi bày {về Thiên Chúa}. ["Ở trong lòng" là một thành ngữ, có nghĩa: rất gần gũi, thân mật. Xem Lu-ca 16:22-23.]
19 Đây là lời chứng của Giăng. Khi những người Do-thái sai những thầy tế lễ và những người Lê-vi, từ Giê-ru-sa-lem {đến}, để hỏi ông {rằng}: Ngươi là ai?
20 Thì ông đã xưng ra chẳng chối {gì hết}, nhưng ông đã xưng {rằng}: Ta không phải là Đấng Christ.
21 Họ lại hỏi ông: Vậy thì, ngươi là ai? {Phải ngươi là} Ê-li {chăng}? Ông trả lời: Không phải! {Họ hỏi: Phải} ngươi là tiên tri {chăng}? Ông đã cho câu trả lời: Không phải!
22 Vậy nên, họ đã nói với ông: Ngươi là ai, để chúng ta trao câu trả lời cho những người đã sai chúng ta? Ngươi nói về mình {là} ai?
23 Ông đã tuyên bố: Ta {là} tiếng kêu lên trong đồng vắng, hãy làm thẳng con đường của Chúa, như Tiên Tri Ê-sai đã nói. [Ê-sai 40:3]
24 Những người được sai đến {đều} là thuộc về những người Pha-ri-si.
25 Họ đã hỏi ông và họ đã nói với ông: Vậy, sao ngươi làm báp-tem nếu ngươi chẳng phải là Đấng Christ, cũng chẳng phải Ê-li, cũng chẳng phải tiên tri?
26 Giăng đã trả lời họ, nói: Ta làm báp-tem trong nước nhưng {có} một Đấng đã đứng giữa các ngươi, {mà} các ngươi đã không nhìn biết.
27 Ngài là Đấng tự đến sau ta, {nhưng} Ngài đã trở thành trước ta; Đấng mà ta chẳng là xứng đáng để mở dây giày của Ngài.
28 Những việc đó đã xảy ra tại {thành} Bê-tha-ni, bên kia sông Giô-đanh, là nơi Giăng làm báp-tem.
29 Ngày hôm sau, Giăng nhìn thấy Đức Chúa Jesus đang đến với mình, thì ông nói {rằng}: Hãy nhìn! Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất đi tội lỗi của thế gian.
30 Đây là về Đấng mà ta đã nói, sau ta, {có} một người tự đến, {là} Đấng đã trở thành trước ta, vì Ngài hằng có trước ta.
31 Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng để Ngài được tỏ ra cho dân I-sơ-ra-ên, bởi đó ta đã đến, làm báp-tem trong nước.
32 Giăng lại làm chứng, nói rằng: Ta đã thấy Đức Thánh Linh từ trời giáng xuống, như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
33 Ta vốn chẳng biết Ngài nhưng Đấng đã sai ta làm báp-tem bằng nước, chính Đấng ấy, phán với ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Đức Thánh Linh ngự xuống, đậu trên Ngài, ấy là Đấng làm báp-tem bằng Thánh Linh.
34 Ta đã thấy và làm chứng rằng: Đây là Con Đức Chúa Trời.
35 Ngày hôm sau nữa, Giăng đứng với hai người trong các môn đồ của ông,
36 thấy Đức Chúa Jesus đi qua, thì nói rằng: Kìa! Chiên Con của Đức Chúa Trời!
37 Hai môn đồ nghe lời đó thì đi theo Đức Chúa Jesus.
38 Đức Chúa Jesus vừa quay lại, thấy họ theo mình thì phán rằng: Các ngươi tìm gì? Họ thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là: Thầy)! Ngài ở đâu?
39 Ngài phán với họ: Hãy đến và xem! Họ đến và thấy nơi Ngài ở. Họ ở lại cùng Ngài trong ngày đó. Lúc bấy giờ, khoảng chừng giờ thứ mười. [Giờ thứ mười theo cách tính của người Do-thái tương đương 3 đến 4 giờ chiều].
40 Một trong hai người đã nghe Giăng nói và theo Ngài là Anh-rê, em trai của Si-môn Phi-e-rơ.
41 Trước hết, ông tìm anh mình là Si-môn và nói rằng: Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a (nghĩa là Đấng Christ).
42 Rồi, ông dẫn người đến với Đức Chúa Jesus. Ngài nhìn thấy người thì phán: Ngươi là Si-môn, con của Giô-na. Ngươi sẽ được gọi là Sê-pha, nghĩa là Phi-e-rơ. [Sê-pha là một tên họ trong tiếng Sy-ri-a cùng nghĩa với Phi-e-rơ trong tiếng Hy-lạp: hòn đá, viên đá].
43 Ngày hôm sau, Đức Chúa Jesus muốn qua xứ Ga-li-lê. Ngài tìm gặp Phi-líp và phán: Hãy theo Ta!
44 Phi-líp ở thành Bết-sai-đa, cùng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ.
45 Phi-líp tìm gặp Na-tha-na-ên và nói: Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se chép trong luật pháp và các tiên tri cũng chép; ấy là Jesus con của Giô-sép, ở Na-xa-rét.
46 Na-tha-na-ên nói: Chẳng lẽ có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến và xem!
47 Đức Chúa Jesus thấy Na-tha-na-ên đến với mình thì phán về ông rằng: Kìa, một người I-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều gì gian trá.
48 Na-tha-na-ên thưa với Ngài: Sao mà Ngài biết tôi? Đức Chúa Jesus trả lời, phán với ông rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi ở dưới cây vả.
49 Na-tha-na-ên trả lời, thưa với Ngài: Ra-bi! Ngài là Con Đức Chúa Trời; Ngài là Vua của dân I-sơ-ra-ên!
50 Đức Chúa Jesus trả lời, phán với ông rằng: Vì Ta đã phán với ngươi, Ta thấy ngươi dưới cây vả thì ngươi tin; ngươi sẽ thấy những việc lớn hơn những việc này!
51 Ngài phán với ông: Thật vậy! Thật vậy! Ta nói với các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người.