Tra cứu Thánh Kinh

1 Vì có nhiều người đã đặt tay sắp xếp lời tường thuật về những sự đã được tin chắc giữa chúng tôi,
2 theo như họ đã trao lại cho chúng tôi. Những người từ lúc ban đầu tự mình nhìn thấy và đã là những người phục vụ của Ngôi Lời.
3 Với sự hiểu biết chính xác mọi sự từ lúc ban đầu, tôi cũng nghĩ rằng, nên theo thứ tự mà viết cho ông, thưa ông Thê-ô-phi-lơ cao quý!
4 Để ông nhận biết sự chắc chắn của những lời mà ông đã học.
5 Trong những ngày của Hê-rốt, vua xứ Giu-đê, có một thầy tế lễ thuộc ban A-bi-gia, tên là Xa-cha-ri; vợ của ông thuộc về con cháu của A-rôn, và tên của bà là Ê-li-sa-bét.
6 Cả hai đều là công bình trước Đức Chúa Trời, bước đi trong các điều răn và các phán quyết của Chúa không chỗ trách được.
7 Họ không có con, vì Ê-li-sa-bét son sẻ, và cả hai đều cao tuổi.
8 Xảy ra trong khi ông theo thứ tự trong ban của mình mà làm bổn phận thầy tế lễ trước Đức Chúa Trời,
9 theo tục lệ của các thầy tế lễ, thì phần bắt thăm của ông là vào trong đền thờ của Chúa để đốt hương.
10 Vào giờ dâng hương, cả đoàn dân đông cầu nguyện ở bên ngoài.
11 Có một vị thiên sứ của Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải của bàn thờ xông hương.
12 Xa-cha-ri nhìn thấy thì bối rối, và sự sợ hãi giáng xuống trên ông.
13 Nhưng vị thiên sứ nói với ông: Hỡi Xa-cha-ri, đừng sợ! Vì lời khẩn xin của ngươi đã được nghe. Ê-li-sa-bét vợ ngươi, sẽ sinh cho ngươi một con trai, ngươi hãy đặt tên của nó {là} Giăng.
14 Ngươi sẽ vui mừng và hớn hở, và nhiều người sẽ mừng rỡ về sự sinh ra của nó.
15 Vì nó sẽ nên cao trọng trước Chúa, không uống rượu hay là thức uống làm cho say, và sẽ được đổ đầy thánh linh ngay từ trong lòng mẹ.
16 Nó sẽ khiến cho nhiều con cháu của I-sơ-ra-ên trở lại cùng Chúa, {là} Đức Chúa Trời của họ.
17 Nó sẽ đi trước Ngài trong thần trí và năng lực của Ê-li, để đem lòng những người cha trở về cùng con cái, những kẻ bội nghịch đến sự khôn ngoan của những người công chính, để sửa soạn cho Chúa một dân sẵn lòng.
18 Xa-cha-ri thưa với vị thiên sứ: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi là một người già và vợ của tôi đã cao tuổi.
19 Vị thiên sứ trả lời, nói với ông: Ta là Gáp-ri-ên, đứng trước Đức Chúa Trời, được sai đến truyền cho ngươi và đem tin mừng này cho ngươi.
20 Này, ngươi sẽ câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin những lời của ta, {là} những lời đến kỳ của chúng thì sẽ ứng nghiệm.
21 Dân chúng đợi Xa-cha-ri, và lấy làm lạ, vì người ở lâu trong đền thờ.
22 Khi ông đi ra, ông không nói với họ được, thì họ nhận biết rằng, ông đã thấy khải tượng trong đền thờ. Ông ra dấu cho họ và vẫn cứ câm.
23 Xảy ra khi những ngày phục vụ của ông đã trọn, ông trở về nhà mình.
24 Sau những ngày đó, Ê-li-sa-bét vợ ông có thai, ẩn mình {trong} năm tháng, nói:
25 Ấy là {việc} Chúa đã làm cho tôi trong những ngày Ngài đã nhìn đến tôi, để cất sự xấu hổ của tôi giữa mọi người.
26 Trong tháng thứ sáu, vị thiên sứ Gáp-ri-ên được Đức Chúa Trời sai đến một thành của xứ Ga-li-lê, tên là Na-xa-rét,
27 đến với một người nữ đồng trinh đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, thuộc nhà Đa-vít. Tên của người nữ đồng trinh là Ma-ri.
28 Vị thiên sứ đến với nàng, nói: Xin chào! Hỡi người được ơn! Chúa ở cùng ngươi. Ngươi được phước trong các người nữ.
29 Nhưng nàng quan tâm và bối rối bởi lời nói của {thiên sứ}, nàng suy nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì.
30 Vị thiên-sứ nói với nàng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ! Vì ngươi đã tìm được ơn nơi Đức Chúa Trời.
31 Này, ngươi sẽ chịu thai trong lòng ngươi và sinh ra một con trai, sẽ đặt tên của Ngài {là} JESUS.
32 Ngài sẽ nên cao trọng và sẽ được gọi là con của Đấng Rất Cao. Chúa, {là} Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi của tổ phụ Ngài {là} Đa-vít.
33 Ngài sẽ cai trị trên nhà Gia-cốp cho đến mãi mãi và vương quốc của Ngài sẽ vô tận.
34 Ma-ri thưa với vị thiên sứ: Làm sao điều này có thể được, khi tôi không biết một người nam nào?
35 Vị thiên sứ đáp lời, nói với nàng: Thánh linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên, Đấng Thánh sẽ được sinh ra từ ngươi, sẽ được gọi là Con của Thiên Chúa.
36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con của ngươi, bà ấy cũng đã mang thai một con trai trong tuổi già của bà. Nay là tháng thứ sáu của bà ấy, người bị gọi là son sẻ.
37 Vì với Đức Chúa Trời chẳng việc gì mà không thể được.
38 Ma-ri thưa: Này, {là} nữ tôi tớ của chúa! Xin xảy ra cho tôi như lời ngài phán. Và vị thiên sứ lìa khỏi nàng. [Ma-ri gọi thiên sứ Gáp-ri-ên là chúa với ý nghĩa đấng đáng cho mình vâng phục theo cách tôi tớ gọi chủ, vợ gọi chồng.]
39 Trong những ngày đó, Ma-ri trỗi dậy, vội vã đi trong miền núi, đến một thành thuộc {chi phái} Giu-đa,
40 vào trong nhà của Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét.
41 Xảy ra khi Ê-li-sa-bét nghe lời chào của Ma-ri, con nhỏ trong lòng của bà nhảy mừng; và Ê-li-sa-bét được đổ đầy thánh linh,
42 bà kêu lớn tiếng, nói: Ngươi có phước trong những người nữ! Phước thay bông trái của lòng ngươi!
43 Vì sao sự này {xảy đến} cho ta, là mẹ Chúa của ta đến với ta?
44 Vì kìa! Tiếng chào của ngươi vừa đến trong lỗ tai của ta, thì con nhỏ nhảy mừng ở trong lòng ta trong sự mừng rỡ.
45 Phước cho người đã tin, vì sẽ có sự hoàn thành những lời đã nói với mình từ Chúa.
46 Ma-ri nói: Linh hồn tôi tôn vinh Chúa!
47 Tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, Đấng Giải Cứu của tôi.
48 Vì Ngài đã nhìn đến sự hèn hạ của nữ tôi tớ của Ngài. Này, từ nay về sau, mọi dòng dõi sẽ xưng tôi là có phước.
49 Bởi Đấng Toàn Năng đã làm các việc lớn cho tôi. Danh Ngài là thánh!
50 Sự thương xót của Ngài ở trên những người kính sợ Ngài từ dòng dõi này sang dòng dõi khác.
51 Ngài đã làm ra sự mạnh mẽ bởi cánh tay của Ngài. Ngài đã làm tản lạc những kẻ kiêu ngạo trong ý tưởng của lòng họ.
52 Ngài đã hạ những kẻ quyền thế xuống khỏi những ngai của họ, và nhấc những người khiêm nhường lên.
53 Ngài đã làm cho kẻ đói được đầy thức {ăn} ngon, và Ngài đuổi kẻ giàu đi khỏi {với} tay không.
54 Ngài đã nắm lấy I-sơ-ra-ên, tôi tớ của Ngài, nhớ lại sự thương xót {của Ngài},
55 như Ngài đã phán với những tổ phụ của chúng tôi, với Áp-ra-ham và dòng dõi của người, cho đến mãi mãi.
56 Ma-ri ở với bà chừng ba tháng, rồi trở về nhà mình.
57 Thời điểm sinh con của Ê-li-sa-bét đến. Bà sinh ra một con trai.
58 Hàng xóm và bà con của bà nghe Chúa đã tỏ ra sự thương xót lớn cho bà, thì họ cùng vui mừng với bà.
59 Xảy ra trong ngày thứ tám, họ đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ; và đặt tên cho nó {là} Xa-cha-ri, theo tên của cha nó.
60 Nhưng mẹ đáp lời, nói: Không! Hãy đặt tên {là} Giăng!
61 Họ nói với bà: Không một ai trong bà con của ngươi được đặt tên này.
62 Họ ra dấu cho cha của nó, xem ông muốn nó tên gì.
63 Xa-cha-ri đòi một bảng nhỏ, viết rằng: Tên của nó là Giăng! Hết thảy họ lấy làm lạ.
64 Tức thì miệng của ông mở ra, lưỡi của ông {được thong thả}; ông nói và tôn vinh Đức Chúa Trời.
65 Sự kinh sợ đến trên hết thảy hàng xóm, và khắp miền núi của xứ Giu-đê, những sự ấy đã được nói đến.
66 Hết thảy những người nghe thì ghi vào lòng, nói: Đứa trẻ ấy sẽ ra thế nào? Tay của Chúa ở cùng nó!
67 Xa-cha-ri, cha của nó, được đổ đầy thánh linh, và ông đã nói tiên tri rằng:
68 Tôn vinh Chúa, Đức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, vì Ngài đã thăm và chuộc dân của Ngài.
69 Ngài đã khiến trỗi lên cái sừng cứu rỗi cho chúng tôi trong nhà của tôi tớ Ngài là Đa-vít,
70 Như Ngài đã phán bởi miệng các tiên tri thánh của Ngài từ thời xa xưa.
71 Chúng tôi được cứu khỏi những kẻ thù nghịch của chúng tôi và khỏi tay hết thảy những kẻ ghét chúng tôi.
72 Ngài làm ra sự thương xót cho những tổ phụ của chúng tôi, và nhớ giao ước thánh của Ngài,
73 lời thề mà Ngài đã thề với Áp-ra-ham, tổ phụ của chúng tôi,
74 mà Ngài sẽ ban cho chúng tôi: Chúng tôi được cứu khỏi tay của những kẻ thù nghịch của chúng tôi, sẽ phụng sự Ngài mà không sợ hãi,
75 trong sự thánh khiết và công chính trước Ngài, trọn những ngày của đời sống chúng tôi.
76 Ngươi! Hỡi con trẻ! Họ sẽ gọi con là tiên tri của Đấng Rất Cao, vì con sẽ đi trước mặt Chúa, để dọn các nẻo đường của Ngài,
77 để ban sự hiểu biết về sự cứu rỗi cho dân của Ngài bởi sự tha thứ tội lỗi của họ,
78 qua lòng thương xót của Thiên Chúa chúng tôi. Bởi đó ánh sáng ban mai từ trên cao đã chiếu trên chúng tôi,
79 để soi sáng những ai ngồi trong tối tăm và {trong} bóng của sự chết, để đưa chân của chúng tôi vào trong đường bình an.
80 Đứa trẻ lớn lên, tâm thần mạnh mẽ, ở trong các đồng vắng cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân I-sơ-ra-ên.