Tra cứu Thánh Kinh

1 Đầu Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, Con Đức Chúa Trời.
2 Như đã chép trong các sách tiên tri rằng: Này, Ta sai sứ giả Ta đến trước mặt ngươi. Người sẽ dọn đường cho ngươi.
3 Có tiếng kêu trong đồng vắng rằng: Hãy dọn đường Chúa, Ban bằng các nẻo Ngài;
4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn để được tha tội.
5 Cả xứ Giu-đê và hết thảy dân sự thành Giê-ru-sa-lem đều đến với người, xưng tội mình và chịu người làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.
6 Giăng mặc áo lông lạc đà, buộc dây lưng da ngang hông; ăn những châu chấu và mật ong rừng.
7 Người giảng dạy rằng: Có Đấng quyền phép hơn ta đến sau ta; ta không đáng cúi xuống mở dây giày Ngài.
8 Ta làm phép báp-tem cho các ngươi bằng nước; nhưng Ngài sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Thánh-Linh.
9 Trong những ngày đó, Đức Chúa Jesus đến từ Na-xa-rét là thành xứ Ga-li-lê, và chịu Giăng làm phép báp-tem dưới sông Giô-đanh.
10 Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra, và Đấng Thần Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu.
11 Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đường.
12 Tức thì Đấng Thần Linh giục Ngài đến nơi đồng vắng
13 Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ bốn mươi ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ đến hầu việc Ngài.
14 Sau khi Giăng bị tù, Đức Chúa Jesus đến xứ Ga-li-lê, giảng Tin-Lành của Đức Chúa Trời.
15 Ngài phán: Kỳ đã trọn, Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin Tin Lành.
16 Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài.
17 Đức Chúa Jesus phán với họ rằng: Hãy theo Ta, và Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người.
18 Tức thì hai người bỏ chài lưới mà theo Ngài.
19 Đi một đỗi xa xa, Ngài thấy Gia-cơ, con Xê-bê-đê, với em là Giăng, đang vá lưới trong thuyền.
20 Ngài liền kêu hai người; thì họ để Xê-bê-đê, cha mình, ở lại trong thuyền với mấy người làm thuê, mà theo Ngài.
21 Kế đó, đi đến thành Ca-bê-na-um; nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Jesus vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó.
22 Chúng đều cảm động về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền, chớ chẳng phải như các thầy thông giáo.
23 Cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà linh ám,
24 kêu lên rằng: Hỡi Jesus, người Na-xa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời.
25 Nhưng Đức Chúa Jesus nghiêm trách nó rằng: Hãy im đi, ra khỏi người.
26 Tà linh vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn, và ra khỏi người.
27 Họ đều ngạc nhiên, đến nỗi hỏi nhau rằng: Cái gì vậy? Giáo lý mới này là gì? Với thẩm quyền nào Ngài truyền lệnh cho các tà linh và chúng vâng phục Ngài?
28 Danh tiếng Đức Chúa Jesus tức thì đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Ga-li-lê.
29 Vừa ở nhà hội ra, Chúa và môn đồ đi với Gia-cơ và Giăng vào nhà Si-môn và Anh-rê.
30 Và, mẹ vợ Si-môn đang nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người.
31 Ngài lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ.
32 Đến chiều, mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ bệnh và kẻ bị quỷ ám đến với Ngài.
33 Cả thành nhóm lại trước cửa.
34 Ngài chữa lành nhiều kẻ đau các thứ bệnh, và đuổi nhiều quỷ, chẳng cho phép các quỷ nói ra, vì chúng nó biết Ngài.
35 Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài trỗi dậy, bước ra, đi vào nơi hoang vắng, và cầu nguyện tại đó.
36 Si-môn cùng các bạn đi tìm Ngài.
37 Khi kiếm được thì thưa rằng: Hết thảy đang tìm thầy.
38 Ngài phán: Chúng ta đi nơi khác, trong những làng xung quanh đây, để Ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà Ta đã đến.
39 Ngài trải khắp xứ Ga-li-lê, giảng dạy trong các nhà hội và đuổi quỷ.
40 Có một người phong hủi đến với Ngài, quỳ xuống cầu xin rằng: Nếu Chúa muốn, có thể khiến tôi sạch được.
41 Đức Chúa Jesus động lòng thương xót, giơ tay rờ người, mà phán rằng: Ta muốn, hãy sạch đi.
42 Liền khi đó, phong hủi lặn mất, người trở nên sạch.
43 tức thì Đức Chúa Jesus cho người ấy ra, lấy giọng nghiêm phán rằng:
44 Hãy giữ chớ tỏ điều đó cùng ai; nhưng hãy đi tỏ mình cùng thầy tế lễ, và vì người được sạch, hãy dâng của lễ theo như Môi-se dạy, để điều đó làm chứng cho họ.
45 Nhưng người ấy đi, đồn việc đó ra, tới đâu cũng thuật chuyện, đến nỗi Chúa Jesus không vào thành cách rõ ràng được nữa; nhưng Ngài ở ngoài, tại nơi hoang vắng; và người ta từ bốn phương đều đến với Ngài.