Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia phả của Đức Chúa Jesus Christ, con cháu Đa-vít, con cháu Áp-ra-ham.
2 Áp-ra-ham sinh I-sác. I-sác sinh Gia-cốp. Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em của ông ấy.
3 Giu-đa bởi Tha-ma sinh Pha-rê và Xa-ra. Pha-rê sinh Ếch-rôm. Ếch-rôm sinh A-ram.
4 A-ram sinh A-mi-na-đáp. A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son. Na-ách-son sinh Sanh-môn.
5 Sanh-môn bởi Ra-háp sinh Bô-ô. Bô-ô bởi Ru-tơ sinh Ô-bết. Ô-bết sinh Gie-sê.
6 Gie-sê sinh Vua Đa-vít. Vua Đa-vít bởi vợ của U-ri sinh Sa-lô-môn. [II Sa-mu-ên 11-12]
7 Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am. Rô-bô-am sinh A-bi-gia. A-bi-gia sinh A-sa.
8 A-sa sinh Giô-sa-phát. Giô-sa-phát sinh Giô-ram. Giô-ram sinh Ô-xia.
9 Ô-xia sinh Giô-tam. Giô-tam sinh A-cha. A-cha sinh Ê-xê-chia.
10 Ê-xê-chia sinh Ma-na-se. Ma-na-se sinh A-môn. A-môn sinh Giô-si-a.
11 Vào lúc bị đày qua nước Ba-by-lôn thì Giô-si-a sinh Giê-chô-nia và các anh em của ông ấy.
12 Sau khi họ đã bị đày qua nước Ba-by-lôn thì Giê-chô-nia sinh Sa-la-thi-ên. Sa-la-thi-ên sinh Xô-rô-ba-bên.
13 Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út. A-bi-út sinh Ê-li-a-kim. Ê-li-a-kim sinh A-xô.
14 A-xô sinh Sa-đốc. Sa-đốc sinh A-chim. A-chim sinh Ê-li-út.
15 Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa. Ê-lê-a-xa sinh Ma-than. Ma-than sinh Gia-cốp.
16 Gia-cốp sinh Giô-sép là chồng Ma-ri. Nàng là người sinh Đức Chúa Jesus, gọi là Christ. [Christ có nghĩa là được xức dầu, tiêu biểu cho sự một người được đổ đầy thánh linh, tức là được Đức Chúa Trời ban cho chức vụ, thẩm quyền, và năng lực để thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời.]
17 Như vậy, tất cả các đời: từ Áp-ra-ham cho đến Đa-vít là mười bốn đời, từ Đa-vít cho đến khi bị đày qua nước Ba-by-lôn là mười bốn đời, và từ khi bị đày qua nước Ba-by-lôn cho đến Đấng Christ là mười bốn đời.
18 Sự giáng sinh của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Ấy là Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa gả cho Giô-sép. Trước khi họ ở với nhau, thì nàng đã chịu thai bởi thánh linh.
19 Giô-sép chồng nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn cho nàng mang xấu, nên định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Nhưng đang khi ông ngẫm nghĩ về việc ấy, thì kìa, thiên sứ của Chúa hiện đến với ông trong một giấc chiêm bao, phán rằng: Hỡi Giô-sép, con cháu Đa-vít, ngươi chớ ngại mà tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi; vì thai ở trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một trai, ngươi hãy gọi tên Ngài là JESUS; vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài ra khỏi những tội lỗi của họ. [JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.]
22 Mọi việc được xảy ra như vậy, để làm ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng:
23 Này, một gái đồng trinh sẽ chịu thai và sẽ sinh một con trai. Người ta sẽ gọi tên Ngài là Em-ma-nu-ên, nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. [Ê-sai 7:14; 8:8, 10]
24 Khi Giô-sép thức dậy rồi thì làm y như lời thiên sứ của Chúa đã truyền, mà đem vợ về với mình,
25 nhưng không hề ăn ở với nàng; cho đến khi nàng sinh con trai đầu lòng của nàng, thì ông gọi tên Ngài là JESUS.