Tra cứu Thánh Kinh

1 Năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út, ngày mồng một tháng sáu, có lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cậy đấng Tiên Tri A-ghê phán cho Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, mà rằng:
2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân có phán như vầy: Dân này nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
3 Vậy nên có lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán ra bởi đấng Tiên Tri A-ghê rằng:
4 Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi nhà này hoang vu sao?
5 Vậy bây giờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán như vầy: Các ngươi hãy xem xét đường lối mình.
6 Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít; ăn mà không no; uống mà không đủ; mặc mà không ấm; và kẻ nào làm thuê, đựng tiền công mình trong túi lủng.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán như vầy: Các ngươi hãy xem xét đường lối mình.
8 Hãy lên núi, đem gỗ về, và xây nhà này, thì Ta sẽ lấy nó làm vui lòng, và Ta sẽ được sáng danh, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
9 Các ngươi trông nhiều mà được ít; các ngươi đem vào nhà, thì Ta đã thổi lên trên. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân phán: Ấy là tại làm sao? Ấy là tại nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.
10 Cho nên, vì cớ các ngươi, trời giữ móc lại, và đất giữ bông trái lại.
11 Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên các núi, trên lúa mì, trên rượu mới, trên dầu, và trên sản vật đất sinh ra, trên loài người, trên loài vật, và trên mọi việc tay làm.
12 Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, và Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, cùng cả dân sót lại vâng theo tiếng của Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mình, và lời của đấng Tiên Tri A-ghê mà Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu mình đã sai đến, thì dân sự đều sợ sệt trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
13 A-ghê, sứ giả của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nói với dân sự theo lệnh truyền của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà rằng: Ta ở cùng các ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
14 Kế đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giục lòng Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-la-thi-ên, quan trấn thủ Giu-đa, và giục lòng Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ cả, và giục lòng cả dân sự sót lại; họ đều đến, làm việc nơi nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Thiên Chúa mình.
15 Ấy là ngày hai mươi bốn tháng sáu về năm thứ hai đời Vua Đa-ri-út.