Tra cứu Thánh Kinh

1 Này là lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Sô-phô-ni, con trai Cu-si cháu Ghê-đa-lia, chắt A-ma-ria, chít Ê-xê-chia, về đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa.
2 Ta sẽ diệt sạch mọi sự khỏi mặt đất, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
3 Ta sẽ diệt loài người và loài thú, chim trời và cá biển, cùng mọi sự ngăn trở với kẻ dữ; và Ta sẽ trừ tiệt loài người khỏi mặt đất, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
4 Ta sẽ giang tay Ta trên Giu-đa và trên hết thảy dân cư Giê-ru-sa-lem; sẽ trừ tiệt phần sót lại của Ba-anh, các tên của thầy cả và thầy tế lễ nó khỏi nơi này.
5 Ta sẽ diệt những kẻ lạy cơ binh trên trời nơi nóc nhà; và những kẻ thờ lạy, những kẻ thề với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và cũng thề bởi vua mình;
6 những kẻ xoay mình, lui khỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và những kẻ không tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, không cầu hỏi Ngài.
7 Hãy im lặng, trước mặt Chúa Tự Hữu Hằng Hữu! Vì ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gần, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sửa soạn của lễ, đã biệt riêng ra tân khách Ngài.
8 Trong ngày tế lễ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ta sẽ phạt các quan trưởng và các con trai của vua, và hết thảy những kẻ mặc áo lạ.
9 Trong ngày đó, Ta sẽ phạt hết thảy những kẻ nhảy qua ngạch cửa, và những kẻ làm đầy dẫy sự hung ác và sự quỷ quyệt trong nhà chủ mình.
10 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Trong ngày đó sẽ có tiếng kêu lớn nơi cửa cá, tiếng la lối nơi phố thứ hai, tiếng vỡ lở lớn nơi các đồi.
11 Hỡi dân cư trong thành thấp, hãy than khóc; vì mọi kẻ buôn bán đã mòn mỏi, và mọi kẻ chở bạc đi đã bị diệt mất.
12 Trong lúc đó, Ta sẽ dùng đèn đuốc lục soát trong Giê-ru-sa-lem, sẽ phạt những kẻ đọng trong cặn rượu và tự nói trong lòng mình rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ chẳng xuống phước cũng chẳng xuống họa.
13 Của cải chúng nó sẽ bị cướp, nhà cửa chúng nó sẽ hoang vu; chúng nó sẽ xây nhà mà không được ở, trồng nho mà không được uống rượu.
14 Ngày lớn của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gần, đã gần rồi; nó đến rất nhanh. Ngày của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có tiếng động; bấy giờ người mạnh sức sẽ kêu khóc đắng cay.
15 Ngày ấy là ngày thịnh nộ, ngày hoạn nạn và buồn rầu, ngày tàn hại và hoang vu, ngày tối tăm và mờ mịt, ngày mây và sương mù,
16 ngày mà tiếng kèn và tiếng báo giặc nghịch lại các thành bền vững và các tháp cao góc thành.
17 Ta sẽ đem sự hoạn nạn trên loài người, chúng nó sẽ đi như kẻ mù, vì đã phạm tội nghịch lại Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; máu chúng nó sẽ đổ ra như bụi, và thịt như phân.
18 Hoặc bạc hoặc vàng của chúng nó, đều không có thể giải cứu chúng nó trong ngày thịnh nộ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; nhưng cả đất này sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt; vì Ngài sẽ diệt hết dân cư đất này cách thình lình.