Tra cứu Thánh Kinh

1 Gánh nặng của Ni-ni-ve. Sách sự hiện thấy của Na-hum, người En-cốt.
2 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Thiên Chúa ghen và báo thù; Đấng Tự Hữu Hằng Hữu báo thù, và đầy sự thịnh nộ. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu báo thù kẻ cừu địch mình và cưu giận cho kẻ thù mình.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chậm giận và có quyền lớn; nhưng Ngài chẳng cầm kẻ mắc tội là vô tội. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đi trong gió lốc và bão tố, những đám mây là bụi dưới chân Ngài.
4 Ngài quở trách biển, làm cho nó khô; và làm cạn hết thảy các sông. Ba-san và Cạt-mên đều mòn mỏi, hoa của Li-ban đều héo rụng.
5 Các núi run rẩy vì cớ Ngài, các đồi tan chảy; đất và thế gian cùng dân cư trên đất đều dậy lên trước mặt Ngài.
6 Ai đứng được trước sự thịnh nộ Ngài? Ai đang nổi sự nóng giận Ngài? Sự tức giận của Ngài đổ ra như lửa, những vầng đá vỡ ra bởi Ngài.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là tốt lành, làm đồn lũy trong ngày hoạn nạn, và biết những kẻ ẩn náu nơi Ngài.
8 Ngài dùng nước lụt hủy diệt chỗ nó, và đuổi kẻ thù nghịch mình vào sự tối tăm.
9 Các ngươi sẽ lập mưu gì nghịch lại Đấng Tự Hữu Hằng Hữu? Ngài sẽ diệt hết cả, sẽ chẳng có tai nạn dậy lên lần thứ hai.
10 Vì chúng nó đan kết với nhau như gai gốc, và mê man như say rượu, thì sẽ bị thiêu hủy hết như rơm khô.
11 Ấy là từ ngươi mà ra một kẻ mưu sự dữ nghịch lại Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và định sự gian ác.
12 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Dầu chúng nó sức mạnh đầy đủ và người đông cũng sẽ bị trừ đi và trở nên hư không. Dầu ta đã làm khổ ngươi, nhưng ta sẽ chẳng làm khổ ngươi nữa.
13 Nhưng bấy giờ ta sẽ bẻ gãy ách nó khỏi ngươi, và bứt đứt dây ngươi.
14 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã truyền lệnh về ngươi, từ danh ngươi chẳng sinh ra nữa. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi; ta sẽ làm mồ mả cho ngươi, vì ngươi là hèn mạt.
15 Này, trên các núi có chân của kẻ đem tin lành và rao sự bình an! Hỡi Giu-đa, ngươi nữa, nó sẽ bị diệt sạch.