Tra cứu Thánh Kinh

1 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán cho Giô-na con trai A-mi-tai như vầy:
2 Ngươi hãy trỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu la nghịch lại nó; vì tội ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta.
3 Nhưng Giô-na trỗi dậy để trốn qua Ta-rê-si, để lánh khỏi mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Người xuống đến Gia-phô, gặp một chiếc tàu đi qua Ta-rê-si. Người trả tiền quá giang, và xuống tàu để đi Ta-rê-si với họ, để khỏi mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
4 Nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khiến gió lớn thổi trên biển; trên biển có trận bão lớn, chiếc tàu gần vỡ.
5 Những thủy thủ đều sợ hãi, ai nấy kêu cầu thần của mình. Kế đó, họ quăng những đồ đạc trong tàu xuống biển, để cho nhẹ tàu. Giô-na đã xuống dưới lòng tàu, nằm và ngủ mê.
6 Chủ tàu đến gần người và bảo rằng: Hỡi người ngủ kia, làm sao vậy? Hãy trỗi dậy! Hãy kêu cầu Thiên Chúa ngươi. Có lẽ Đức Chúa Trời sẽ tưởng đến chúng ta, thì chúng ta khỏi chết.
7 Kế đó, chúng nói với nhau rằng: Hãy đến, chúng ta hãy bắt thăm, để cho biết tai vạ này đến cho chúng ta là vì cớ ai. Vậy họ bắt thăm, và thăm trúng nhằm Giô-na.
8 Bấy giờ họ nói với người rằng: Hãy cho chúng ta biết vì điều gì mà tai vạ này đến trên chúng ta. Ngươi làm nghề gì, và từ đâu đến? Xứ ngươi ở đâu, ngươi thuộc về dân nào?
9 Và người trả lời họ: Ta là người Hê-bơ-rơ, và ta kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thần của các tầng trời, Đấng làm nên biển và đất khô.
10 Những người ấy cả sợ, và bảo người rằng: Ngươi đã làm việc gì đó? Bấy giờ họ đã biết rằng người trốn khỏi mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; vì người đã khai ra cho họ.
11 Vậy họ nói rằng: Chúng ta sẽ làm gì về ngươi, để cho biển yên lặng cho chúng ta? Vì biển càng động thêm mãi.
12 Người trả lời rằng: Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển yên lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn này.
13 Những người ấy bắt tay chèo vào bờ; nhưng không được, vì biển càng nổi lên nghịch lại họ mãi.
14 Họ kêu cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà rằng: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chúng tôi nài xin Ngài, chúng tôi nài xin Ngài chớ làm cho chúng tôi chết vì cớ mạng sống của người này, và chớ khiến máu vô tội đổ lại trên chúng tôi! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vì chính Ngài là Đấng đã làm điều mình muốn.
15 Kế đó họ bắt Giô-na, quăng xuống biển, thì sự giận dữ của biển yên lặng.
16 Vì vậy mà những người ấy rất kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Họ dâng của lễ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và hứa nguyện cùng Ngài.
17 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã sắm sẵn một con cá lớn để nuốt Giô-na. Giô-na đã ở trong bụng cá ba ngày và ba đêm.