Tra cứu Thánh Kinh

1 Lời của A-mốt, người trong nhóm chăn ở Thê-cô-a, là lời đã được soi dẫn cho người về I-sơ-ra-ên, đang đời Ô-xia, vua Giu-đa, và đang đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua I-sơ-ra-ên, hai năm trước cơn động đất.
2 Người nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ gầm thét từ Si-ôn. Ngài làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, đỉnh núi Cạt-mên sẽ khô héo.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Đa-mách đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không lìa bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã lấy đồ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át.
4 Ta sẽ sai lửa đến trong nhà Ha-xa-ên, để thiêu nuốt đền đài của Bên-Ha-đát.
5 Ta sẽ bẻ gãy then của Đa-mách; ta sẽ dứt dân cư khỏi thung lũng A-ven, và kẻ cầm cây trượng khỏi nhà Ê-đen; còn dân sự Sy-ri sẽ bị đày qua Ki-rơ làm phu tù, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
6 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ga-xa đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không lìa bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã đem hết dân sự đi làm phu tù mà nộp cho Ê-đôm.
7 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.
8 Ta sẽ dứt dân cư khỏi Ách-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta nghịch lại Éc-rôn; và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết, Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ty-rơ đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không lìa bỏ án phạt khỏi nó; vì chúng nó đã nộp hết dân sự cho Ê-đôm, chẳng hề nhớ đến sự giao ước anh em.
10 Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó.
11 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi cớ tội ác của Ê-đôm đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không lìa bỏ án phạt khỏi nó; vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình, bỏ cả lòng thương xót, và cơn giận nó cứ cắn xé không thôi, nuôi sự thịnh nộ đời đời.
12 Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài của Bốt-ra.
13 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi cớ tội ác của con cái Am-môn đến gấp ba gấp bốn lần, nên ta không lìa bỏ án phạt khỏi nó, vì chúng nó đã mổ bụng đàn bà chửa của Ga-la-át để mở rộng bờ cõi mình.
14 Ta sẽ thắp lửa trong vách thành Ráp-ba, nó sẽ thiêu nuốt những đền đài nó giữa tiếng kêu chinh chiến trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong ngày bão táp.
15 Vua chúng nó cùng các quan trưởng sẽ đi làm phu tù cùng nhau, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.