Tra cứu Thánh Kinh

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trong hội mạc gọi Môi-se mà phán rằng:
2 Hãy nói với dân I-sơ-ra-ên rằng: Khi người nào trong vòng các ngươi dâng của lễ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì phải dâng súc vật, hoặc bò, hoặc chiên.
3 Nếu lễ vật của ngươi là của lễ thiêu bằng bò, thì phải dùng con đực không tì vết, dâng lên tại cửa hội mạc, trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, để được Ngài đẹp lòng nhận lấy.
4 Người sẽ đặt tay mình trên đầu con sinh, nó sẽ được nhận thế cho người, để chuộc tội cho người.
5 Kế đó, người sẽ giết bò con trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ dâng máu lên, và rưới chung quanh trên bàn thờ tại nơi cửa hội mạc.
6 Kế đó, lột da con sinh, và xẻ thịt ra từng miếng.
7 Các con trai thầy tế lễ A-rôn sẽ châm lửa trên bàn thờ, chất củi chụm lửa;
8 rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ sắp các miếng thịt, đầu và mỡ lên trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ.
9 Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò, rồi thầy tế lễ đem hết mọi phần xông nơi bàn thờ; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
10 Nếu lễ vật người là của lễ thiêu bằng súc vật nhỏ, hoặc chiên hay dê, thì phải dâng một con đực không tì vết,
11 giết nó nơi hướng bắc của bàn thờ, trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; rồi các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rưới máu chung quanh trên bàn thờ;
12 xẻ thịt từng miếng, để riêng đầu và mỡ ra; thầy tế lễ sẽ chất các phần đó trên củi đã chụm lửa nơi bàn thờ.
13 Người sẽ lấy nước rửa bộ lòng và giò; rồi thầy tế lễ dâng và xông hết mọi phần trên bàn thờ; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
14 Nếu lễ vật người dâng cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là một của lễ thiêu bằng chim, thì phải dùng chim cu hay là chim bồ câu con.
15 Thầy tế lễ sẽ đem nó đến bàn thờ, vặn đứt đầu ra, rồi xông trên bàn thờ; vắt máu chảy nơi cạnh bàn thờ.
16 Người sẽ gỡ lấy cái diều và nhổ lông, liệng gần bàn thờ, về hướng đông, là chỗ đổ tro;
17 rồi xé nó ra tại nơi hai cánh, nhưng không cho rời, rồi thầy tế lễ sẽ đem xông trên bàn thờ, tại trên củi đã chụm lửa; ấy là của lễ thiêu, tức một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.