Tra cứu Thánh Kinh

1 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ô-sê, con trai Bê-ê-ri, về đời ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia là các vua của Giu-đa, và về đời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua I-sơ-ra-ên.
2 Khi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bắt đầu phán với Ô-sê, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bảo người rằng: Hãy đi, lấy một người vợ gian dâm, và con cái ngoại tình; vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
3 Vậy Ô-sê đi cưới Gô-me, con gái của Đíp-la-im. Nàng chịu thai và sinh cho người một trai.
4 Bấy giờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với người rằng: Hãy đặt tên nó là Gít-rê-ên, vì còn ít lâu nữa, ta sẽ báo thù cho máu của Gít-rê-ên nơi nhà Giê-hu, và sẽ dứt nước của nhà I-sơ-ra-ên.
5 Trong ngày đó, ta sẽ bẻ cung của I-sơ-ra-ên trong đồng bằng Gít-rê-ên.
6 Nàng lại chịu thai và sinh một gái, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ô-sê rằng: Hãy đặt tên nó là Lô-Ru-ha-ma; vì ta sẽ không thương xót nhà I-sơ-ra-ên nữa.
7 Nhưng ta sẽ thương xót nhà Giu-đa; sẽ giải cứu chúng nó bởi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng nó; và ta sẽ không cứu chúng nó bởi cung, hoặc bởi gươm, hoặc bởi chiến trận, hoặc bởi ngựa, hoặc bởi người cưỡi ngựa.
8 Sau khi Lô-Ru-ha-ma thôi bú, nàng chịu thai và sinh một trai.
9 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Hãy đặt tên nó là Lô-Am-mi; vì các ngươi chẳng phải là dân ta nữa, và ta sẽ không làm Thiên Chúa các ngươi nữa.
10 Dầu vậy, số con cái I-sơ-ra-ên sẽ giống như cát bờ biển, không thể lường, không thể đếm; và chính nơi mà đã bảo chúng nó rằng: Các ngươi chẳng phải là dân ta, sẽ lại bảo rằng: Các ngươi là con trai của Thiên Chúa hằng sống.
11 Con cái Giu-đa và con cái I-sơ-ra-ên sẽ hiệp nhau lại; sẽ lập cho mình một quan trưởng chung, và sẽ trở lên từ đất này, vì ngày của Gít-rê-ên sẽ là ngày lớn.