Tra cứu Thánh Kinh

1 Lời của Giê-rê-mi, con trai Hinh-kia, một trong các thầy tế lễ ở A-na-tốt, xứ Bên-gia-min.
2 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với người trong đời Giô-si-a, con trai A-môn, vua Giu-đa, năm thứ mười ba đời vua ấy;
3 lại có phán với người trong đời Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ mười một đời vua Sê-đê-kia, con trai Giô-si-a, vua Giu-đa, tức là năm mà Giê-ru-sa-lem bị bắt làm phu tù trong tháng thứ năm.
4 Có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với tôi như vầy: Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi;
5 trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.
6 Tôi thưa rằng: Ôi! Hỡi Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, này tôi chẳng biết nói gì, vì tôi là con trẻ.
7 Nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại phán: Chớ nói: Tôi là con trẻ; vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói.
8 Đừng sợ vì cớ chúng nó; vì ta ở với ngươi để giải cứu ngươi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.
9 Kế đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu giang tay rờ miệng tôi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại phán với tôi rằng: Này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi.
10 Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, để ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng.
11 Lại có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh.
12 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta để làm trọn.
13 Lại có lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với tôi lần thứ hai mà rằng: Ngươi thấy gì? Tôi thưa: Tôi thấy một nồi nước sôi từ phương bắc bắn ra.
14 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Ấy là hoạn nạn từ phương bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này.
15 Vậy, ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương bắc, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy, Chúng nó sẽ được, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Giê-ru-sa-lem, vây đánh các vách thành ấy, và các thành của Giu-đa.
16 Ta sẽ rao sự phán xét ta nghịch lại chúng nó, vì điều ác chúng nó đã làm; bởi vì chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác, và thờ lạy việc tay mình làm ra.
17 Vậy, ngươi hãy thắt lưng, trỗi dậy, bảo cho chúng nó mọi điều mà Ta đã truyền cho ngươi. Đừng sợ hãi trước mặt chúng nó, kẻo Ta làm cho ngươi sợ hãi trước chúng nó.
18 Này, ngày nay, Ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch lại cả đất này, các vua của Giu-đa, các quan trưởng của nó, các thầy tế lễ của nó, và dân trong đất.
19 Chúng sẽ đánh lại ngươi, nhưng sẽ không thắng ngươi, vì Ta ở cùng ngươi để giải cứu ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.