Tra cứu Thánh Kinh

1 Châm ngôn của Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, Vua I-sơ-ra-ên:
2 Để khiến cho người ta hiểu biết sự khôn ngoan và điều khuyên dạy, Cùng phân biệt các lời của sự thông sáng;
3 Để nhận điều dạy dỗ theo sự khôn sáng, sự công bình, lý đoán, và sự chính trực;
4 Để cho người khờ dại được sự khôn khéo, Kẻ trai trẻ được sự tri thức và sự thận trọng.
5 Kẻ khôn sẽ nghe và thêm lên sự học vấn, Người thông sáng sẽ được rộng mưu trí,
6 Để hiểu biết châm ngôn, thí dụ, Và lời của người khôn sáng, cùng câu đố nhiệm của họ.
7 Sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu sự tri thức; Còn kẻ ngu dại khinh bỉ sự khôn sáng và lời khuyên dạy.
8 Hỡi con của ta! Hãy nghe lời khuyên dạy của cha con, chớ bỏ qua luật pháp của mẹ con!
9 Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con.
10 Hỡi con của ta! Nếu những tội nhân quyến rũ con, con đừng nghe theo.
11 Nếu chúng nó nói: "Hãy đến với chúng ta, phục rình làm đổ máu người, Núp đợi hại vô cớ kẻ chẳng tội;
12 Chúng ta sẽ nuốt sống chúng nó như âm phủ, Và còn nguyên vẹn như kẻ xuống mồ mả;
13 Chúng ta sẽ được các thứ của báu, Chất đầy nhà chúng ta những chiến lợi phẩm;
14 Hãy lấy phần ngươi với chúng ta, Chúng ta hết thảy sẽ có một túi bạc mà thôi."
15 Hỡi con, đừng đi đường cùng chúng nó; Hãy cầm giữ chân con, chớ vào lối của họ;
16 Vì chân chúng nó chạy đến sự ác, Lật đật làm đổ máu ra.
17 Vì giăng lưới ra trước mặt các loài có cánh Lấy làm tốn công thay;
18 Chính những người ấy thật phục mưu làm đổ máu mình ra, Và núp rình hại mạng sống mình.
19 Đó là đường của những kẻ tham lợi bất nghĩa; Lợi như thể đoạt lấy mạng sống của kẻ được nó.
20 Sự khôn sáng hô lên ngoài đường, Cất tiếng dội ra nơi phố chợ;
21 Sự khôn sáng kêu la ở chốn ồn ào; Tại cửa thành, nơi các cửa thành, người phán lời mình ra,
22 Mà rằng: Hỡi những kẻ khờ dại, các ngươi sẽ ưa thích sự khờ dại sao? Những kẻ nhạo báng sẽ ưa thích sự nhạo báng sao? Và những kẻ ngu dại sẽ ghét sự tri thức sao?
23 Nhân vì ta trách các ngươi, các ngươi hãy trở lại; Kìa, ta sẽ đổ thần linh ta trên các ngươi; Ta sẽ làm cho các ngươi biết những lời của ta.
24 Bởi vì ta kêu gọi, mà các ngươi không chịu nghe, Ta giơ tay ta ra, lại chẳng có ai chú ý;
25 Nhưng các ngươi đã bỏ hết lời khuyên dạy ta, Không chịu lời quở trách ta;
26 Nên trong lúc các ngươi bị tai nạn, ta cũng sẽ chê cười, Khi sự sợ hãi giáng cho các ngươi, ắt ta sẽ nhạo báng;
27 Khi sự sợ hãi các ngươi xảy đến như sự tàn hại, Tai nạn xông vào các ngươi như cơn trốt, Và sự ngặt nghèo, khốn cực giáng trên các ngươi.
28 Bấy giờ chúng nó sẽ kêu cầu cùng ta, nhưng ta sẽ không đáp lời; Sáng sớm chúng nó sẽ tìm ta, nhưng không gặp được.
29 Ấy bởi vì chúng nó ghét sự tri thức, Không chọn lấy sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu,
30 Cũng không muốn theo sự khuyên dạy ta, Và chê bai các lời quở trách ta;
31 Vì vậy chúng nó sẽ ăn bông trái của đường lối mình, Và được no nê mưu chước của chính mình.
32 Vì sự bội nghịch của kẻ ngu dốt sẽ giết chúng nó, Và sự yên ổn của kẻ dại dột sẽ làm hại cho chúng nó.
33 Nhưng ai chịu nghe Ta thì sẽ được ở an toàn, và được an lòng, không lo sợ sự dữ.