Tra cứu Thánh Kinh

1 Đây là tên các con trai của I-sơ-ra-ên, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp đến xứ Ê-díp-tô:
2 Ru-bên, Si-mê-ôn, Lê-vi và Giu-đa;
3 Y-sa-ca, Sa-bu-lôn và Bên-gia-min;
4 Đan, Nép-ta-li, Gát, và A-se.
5 Hết thảy những người bởi Gia-cốp sinh ra, được bảy mươi người; Giô-sép đã ở tại xứ Ê-díp-tô.
6 Giô-sép và anh em người cùng mọi kẻ cùng thời đều chết hết.
7 Con cháu I-sơ-ra-ên thêm nhiều lạ lùng, nẩy nở ra, và trở nên rất cường thịnh; cả xứ đều đầy dẫy.
8 Nhưng bấy giờ, có một vua mới cai trị Ê-díp-tô, là người chẳng biết Giô-sép.
9 Ông nói với dân của ông: Này, dân thuộc về con cháu của I-sơ-ra-ên đông và mạnh hơn chúng ta.
10 Này! Chúng ta hãy xử cách khôn sáng với họ, kẻo họ thêm nhiều lên, sẽ xảy ra khi có chiến tranh, thì họ hiệp cùng kẻ thù của chúng ta, đánh lại chúng ta, và ra khỏi xứ.
11 Vậy, chúng lập các đốc công để làm khổ họ với các gánh nặng của chúng. Họ xây cho Pha-ra-ôn các thành chứa kho tàng là Phi-thom và Ram-se.
12 Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân I-sơ-ra-ên càng thêm nhiều lên, và tràn ra chừng nấy. Người Ê-díp-tô đem lòng ghen ghét dân I-sơ-ra-ên,
13 bắt làm công việc nhọc nhằn,
14 gây cho đời dân ấy nên cay đắng, vì nỗi khổ sở nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Ê-díp-tô bắt dân I-sơ-ra-ên làm nhọc nhằn lắm.
15 Vua xứ Ê-díp-tô cũng phán với các bà mụ của dân Hê-bơ-rơ, một người tên Siếp-ra và một người tên Phu-a,
16 rằng: Khi các ngươi đi đỡ đẻ cho người đàn bà Hê-bơ-rơ, nếu thấy sinh con trai, thì hãy làm cho chết đi; còn con gái, thì hãy để cho sống.
17 Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ê-díp-tô phán dặn, đều để cho các con trai sống hết.
18 Vua xứ Ê-díp-tô truyền gọi những bà mụ mà phán rằng: Sao các ngươi làm như vậy, để cho những con trai sống?
19 Các bà mụ tâu rằng: Ấy tại người đàn bà Hê-bơ-rơ chẳng phải như người đàn bà Ê-díp-tô; vì họ mạnh khỏe hơn, đã sinh nở trước khi mụ đến.
20 Thiên Chúa ban ơn cho những bà mụ; dân sự gia thêm và trở nên đông đúc.
21 Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng.
22 Pha-ra-ôn truyền lệnh cho cả dân mình rằng: Con trai của dân Hê-bơ-rơ mới sinh, hãy liệng xuống sông; còn con gái, thì để cho sống.