Tra cứu Thánh Kinh

1 Tại trong xứ Út-xơ có một người tên là Gióp; người ấy vốn trọn vẹn và ngay thẳng; kính sợ Thiên Chúa, và lánh khỏi điều ác.
2 Người sinh được bảy con trai và ba con gái;
3 có bảy ngàn chiên, ba ngàn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và tôi tớ rất nhiều; người ấy lớn hơn hết trong cả dân Đông phương.
4 Các con trai người hay đi dự tiệc, đãi thay phiên nhau trong nhà của mỗi người; và sai mời ba chị em gái mình ăn uống chung với mình.
5 Xảy khi các ngày yến tiệc xong rồi, Gióp sai người đi dọn các con cái mình cho thanh sạch, thức dậy sớm, dâng của lễ thiêu tùy số nó; vì người nói rằng: Dễ thường các con ta có phạm tội, và trong lòng từ chối Thiên Chúa chăng. Gióp hằng làm như vậy.
6 Một ngày kia những con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và Sa-tan cũng đến giữa họ.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán hỏi Sa-tan rằng: Ngươi ở đâu đến? Sa-tan thưa với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu rằng: Tôi trải qua đây đó trên đất và dạo chơi tại nơi nó.
8 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa, và lánh khỏi điều ác?
9 Sa-tan thưa với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu rằng: Gióp có thể nào kính sợ Thiên Chúa cách vô ích sao?
10 Chúa chẳng dựng hàng rào bênh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất.
11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.
12 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Sa-tan rằng: Này, các vật người có đều phó trong tay ngươi; nhưng chớ tra tay vào mình nó. Sa-tan lui ra khỏi mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
13 Xảy một ngày kia, khi các con trai và con gái người đang ăn và uống rượu trong nhà anh cả chúng nó,
14 một sứ giả đến báo tin cho Gióp rằng: Bò đang cày, lừa đang ăn bên cạnh,
15 thì dân Sê-ba xông vào chúng nó, đoạt cướp đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi để báo tin cho ông.
16 Người này còn đang nói, thì một người khác đến, báo rằng: Lửa của Thiên Chúa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt các con chiên và tôi tớ, làm tiêu hủy chúng nó đi; chỉ một mình tôi thoát khỏi để báo tin cho ông.
17 Người này còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Dân Canh-đê phân làm ba đạo, xông vào lạc đà, cướp đoạt đi, và lấy lưỡi gươm giết các tôi tớ; chỉ một mình tôi thoát khỏi để báo tin cho ông.
18 Người này còn đang nói, thì một kẻ khác chạy đến, báo rằng: Các con trai và con gái ông đang ăn uống tại nơi nhà anh cả của họ,
19 kìa một ngọn gió lớn từ phía bên kia sa mạc thổi đến, làm cho bốn góc nhà rung rinh, nhà sập xuống đè chết các người trẻ tuổi; chỉ một mình tôi thoát khỏi để báo tin cho ông.
20 Gióp đã trỗi dậy và xé áo của mình, cạo đầu mình, rồi sấp mình trên đất mà thờ lạy,
21 và nói: Tôi đã trần truồng ra khỏi lòng mẹ của tôi, thì tôi cũng sẽ trần truồng {mà} quay về. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban cho và Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cất đi! Đáng tôn vinh danh của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng làm ra sự phạm thượng đến Thiên Chúa.