Tra cứu Thánh Kinh

1 Vào năm thứ nhất của triều đại Si-ru, vua nước Phe-rơ-sơ, để làm cho Lời của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu qua miệng của Giê-rê-mi được ứng nghiệm, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã khuấy động tâm thần của Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, khiến ông rao truyền trong khắp vương quốc mình, và cũng ra sắc chỉ rằng:
2 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, truyền như sau: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thần của Các Tầng Trời, đã ban cho ta các vương quốc của đất, và Ngài truyền cho ta xây cất cho Ngài một đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, trong xứ Giu-đa.
3 Trong tất cả các ngươi, bất cứ ai thuộc về dân sự của Ngài, Thiên Chúa của người ấy ở cùng người ấy, và người ấy hãy trở lên Giê-ru-sa-lem trong xứ Giu-đa, để xây cất đền thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, là Đức Chúa Trời, Đấng ngự tại Giê-ru-sa-lem.
4 Bất cứ ai còn sót lại trong bất cứ nơi nào mà người ấy kiều ngụ, thì dân chúng của nơi người ấy ở, phải tiếp trợ người ấy bạc, vàng, của cải, súc vật, cùng với những của lễ tình nguyện cho đền của Đức Chúa Trời ở tại Giê-ru-sa-lem.
5 Bấy giờ những trưởng tộc của Giu-đa và Bên-gia-min, những thầy tế lễ, và người Lê-vi, hết thảy những người nào Đức Chúa Trời cảm động lòng có ý đi lên xây cất đền thờ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại Giê-ru-sa-lem, trỗi dậy.
6 Các người lân cận chúng đều tiếp trợ chúng, cho những vật bằng bạc, bằng vàng, của cải, súc vật, và những vật quý báu, bất kể các của lạc hiến khác.
7 Vua Si-ru cũng trả lại những khí dụng của đền thờ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà Nê-bu-cát-nết-sa đã đem đi khỏi Giê-ru-sa-lem và để trong đền thờ của thần người.
8 Si-ru, vua Phe-rơ-sơ, truyền Mít-rê-đát, người thủ quỹ, lấy các khí dụng ấy ra, đếm và giao cho Sết-ba-xa, quan trưởng của Giu-đa.
9 Này là số của các khí dụng ấy: ba mươi cái chậu vàng, ngàn cái chậu bạc, hai mươi chín con dao,
10 ba mươi các chén vàng, bốn trăm mười cái chén bạc thứ hạng nhì, một ngàn cái khí dụng khác.
11 Hết thảy những khí dụng bằng vàng và bạc số là năm ngàn bốn trăm cái. Khi những người bị bắt làm phu tù ở Ba-by-lôn được dẫn về Giê-ru-sa-lem thì Sết-ba-xa đem lên luôn hết thảy vật ấy.