Tra cứu Thánh Kinh

1 Sa-lô-môn, con trai Đa-vít, được vững bền trong nước mình; Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu người ở cùng người, và làm cho người rất thịnh vượng.
2 Sa-lô-môn truyền bảo cả I-sơ-ra-ên, các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong I-sơ-ra-ên, là các trưởng tộc, phải đến;
3 rồi thì, Sa-lô-môn và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Ga-ba-ôn; vì ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời, mà Môi-se, tôi tớ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, đã làm nơi đồng vắng
4 (nhưng Đa-vít đã đón rương Đức Chúa Trời từ Ki-ri-át-giê-a-rim lên đến nơi người đã dọn sẵn cho rương; vì người đã dựng cho rương ấy một cái trại tại Giê-ru-sa-lem).
5 Ở trước Đền Tạm của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có bàn thờ đồng mà Bết-sa-lê-ên, con trai U-ri, cháu Hu-rơ, đã làm; Sa-lô-môn và hội chúng đều đến nơi đó.
6 Sa-lô-môn đặt ở trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tại hội mạc, và dâng một ngàn của lễ thiêu trên bàn thờ ấy.
7 Chính đêm ấy, Thiên Chúa hiện đến với Sa-lô-môn, mà phán rằng: Ngươi muốn ta ban cho điều gì, hãy xin đi.
8 Sa-lô-môn thưa cùng Thiên Chúa rằng: Chúa đã ban ơn rộng cho Đa-vít, cha tôi, và đã đặt tôi làm vua thế cho người.
9 Lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng Đa-vít, cha tôi, được ứng nghiệm; vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất.
10 Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn sáng và thông minh, để tôi ra vào trước mặt dân sự này; vì ai dễ phán xét được dân của Chúa rất đông dường kia?
11 Thiên Chúa phán với Sa-lô-môn rằng: Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta; hơn nữa, vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh, hay là mạng sống của những kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và thông minh cho mình, để phán xét dân sự ta,
12 nên ta đã ban sự khôn ngoan và thông minh cho ngươi; ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến nỗi các vua trước ngươi không hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế.
13 Kế đó, Sa-lô-môn từ nơi cao tại Ga-ba-ôn, ở trước hội mạc, trở về Giê-ru-sa-lem; và người cai trị I-sơ-ra-ên.
14 Sa-lô-môn nhóm những xe và lính kỵ, được một ngàn bốn trăm cỗ xe, và mười hai ngàn lính kỵ; người để nó trong thành chứa xe, và gần nơi vua tại Giê-ru-sa-lem.
15 Vua làm cho bạc vàng trong Giê-ru-sa-lem ra thường như đá sỏi, và cây hương nam nhiều như cây sung nơi đồng bằng.
16 Còn ngựa của Sa-lô-môn đều từ Ê-díp-tô mà ra; các con buôn của vua đi mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá đã định.
17 Người ta từ xứ Ê-díp-tô mua đem lên một cái xe giá sáu trăm siếc-lơ bạc, còn một con ngựa giá một trăm năm mươi siếc-lơ; các vua dân Hê-tít và vua Sy-ri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về.