Tra cứu Thánh Kinh

1 Dân Phi-li-tin chinh chiến với I-sơ-ra-ên. Dân I-sơ-ra-ên chạy trốn khỏi trước mặt dân Phi-li-tin, có nhiều người bị thương chết trên núi Ghinh-bô-a.
2 Dân Phi-li-tin đuổi theo kịp Sau-lơ và các con trai người, đánh giết các con trai ấy, là Giô-na-than, A-bi-na-đáp, và Manh-ki-sua.
3 Cơn giặc rất kịch liệt, làm cho Sau-lơ rất cực khổ; khi lính cầm cung rượt kịp đến người thì bắn người bị thương.
4 Sau-lơ bảo kẻ vác binh khí hầu mình rằng: Ngươi hãy tuốt gươm của ngươi và đâm giết ta, kẻo kẻ chẳng chịu cắt bì kia đến sỉ nhục ta. Nhưng kẻ vác binh khí người không chịu vâng lệnh, vì lấy làm sợ hãi. Sau-lơ cầm lấy gươm mình, cúi xuống, thúc gươm vào ngực.
5 Khi kẻ vác binh khí thấy Sau-lơ chết rồi, thì cũng lấy gươm cúi thúc vào ngực mình luôn.
6 Vậy, Sau-lơ, ba con trai người, và cả nhà người đều cùng nhau chết.
7 Khi dân I-sơ-ra-ên ở trong đồng bằng thấy đạo binh chạy trốn, Sau-lơ cùng các con trai người đã chết rồi, thì bỏ thành mình mà trốn đi; dân Phi-li-tin đến ở trong các thành ấy.
8 Ngày hôm sau, dân Phi-li-tin đến bóc lột những kẻ tử trận, thấy Sau-lơ và các con trai người ngã chết trên núi Ghinh-bô-a.
9 Chúng bóc lột thây Sau-lơ, chém đầu người, cất lấy binh khí người, rồi sai kẻ đi khắp xứ Phi-li-tin, để báo tin cho các thần tượng và dân sự.
10 Chúng để binh khí của người tại trong miếu các thần của chúng nó, còn đầu người thì đóng đinh treo trong chùa Đa-gôn.
11 Khi dân cư Gia-be ở Ga-la-át nghe những điều dân Phi-li-tin đã làm cho Sau-lơ,
12 thì những người mạnh sức đều cảm động đi lên cướp lấy xác vua Sau-lơ và xác các con trai người, đem về Gia-be, chôn hài cốt của họ dưới cây thông tại Gia-be, rồi kiêng ăn bảy ngày.
13 Ấy vậy, vua Sau-lơ chết, vì tội lỗi mình đã phạm cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và vì chẳng có vâng theo mệnh lệnh của Ngài; lại vì đã cầu hỏi bà bóng,
14 chẳng có cầu hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; vậy, vì cớ ấy Ngài giết người, dời nước người cho về Đa-vít, con trai Gie-sê.