Tra cứu Thánh Kinh

1 Sau khi A-háp băng hà, dân Mô-áp phản nghịch lại I-sơ-ra-ên.
2 A-cha-xia té ngang qua màng lưới của lầu mình tại Sa-ma-ri và vì cớ ấy mang bệnh. Người sai sứ giả đi, mà dặn rằng: Hãy đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, để cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng?
3 Nhưng thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ê-li, người Thi-sê-be, rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Sa-ma-ri, và nói với họ rằng: Trong I-sơ-ra-ên không có Thiên Chúa sao, nên ngươi đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn?
4 Bởi cớ đó, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Kế đó, Ê-li đi.
5 Các sứ giả trở về cùng A-cha-xia, người hỏi rằng: Vì sao các ngươi trở về?
6 Chúng thưa rằng: Có một người đi lên đón chúng tôi, và nói với chúng tôi rằng: Hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi, và nói với người rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã phán như vầy: Trong I-sơ-ra-ên không có Thiên Chúa sao, nên ngươi sai đi cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn? Bởi cớ đó, ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết.
7 Vua hỏi họ rằng: Người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao?
8 Chúng thưa: Người đó mặc áo lông, và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: Ấy là Ê-li, người Thi-sê-be.
9 Vua sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình lên cùng Ê-li. Ê-li đang ngồi trên đỉnh gò. Quan cai nói với người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua gọi ông xuống.
10 Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai năm mươi lính rằng: Nếu ta là người của Thiên Chúa, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi, luôn với năm mươi lính của ngươi đi! Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và năm mươi lính của người.
11 A-cha-xia lại sai đến Ê-li một quan cai năm mươi lính khác đi với năm mươi lính người. Quan này nói với Ê-li rằng:" Hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vầy: Hãy mau mau xuống.
12 Nhưng Ê-li đáp với người rằng: Nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với năm mươi lính của ngươi. Lửa của Thiên Chúa liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với năm mươi lính của người.
13 A-cha-xia lại sai một quan cai năm mươi lính đi với năm mươi lính mình. Quan cai này lên đến, quỳ gối xuống trước mặt Ê-li, cầu xin người rằng: Hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của năm mươi người này, là kẻ tôi tớ ông.
14 Kìa, lửa đã giáng từ trời, thiêu nuốt hai quan cai năm mươi lính trước, và năm mươi lính của họ; nhưng bây giờ, xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông.
15 Thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nói với Ê-li rằng: Hãy đi xuống với người, chớ sợ gì. Vậy, Ê-li trỗi dậy đi xuống với quan cai đến với vua.
16 Người nói với vua rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán như vầy: Bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn Ba-anh Xê-bụt, thần của Éc-rôn, (trong I-sơ-ra-ên chẳng có Thiên Chúa để cầu vấn sao?) nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ chết.
17 Vậy, A-cha-xia qua đời, theo như lời Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã cậy Ê-li mà phán ra. Giô-ram kế vị người, nhằm năm thứ nhì của Giô-ram, con trai Giô-sa-phát, vua Giu-đa; bởi vì A-cha-xia không có con trai.
18 Các công việc khác của A-cha-xia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua I-sơ-ra-ên. Ê-li được cất lên trời