Tra cứu Thánh Kinh

1 Sau khi Sau-lơ qua đời, và Đa-vít đã thắng dân A-ma-léc trở về rồi, thì ở Xiết-lác hai ngày.
2 Ngày thứ ba, xảy có một người ở dinh Sau-lơ trở về, quần áo rách rưới, đầu đóng bụi, đến trước mặt Đa-vít, sấp mình xuống đất mà lạy.
3 Đa-vít hỏi người rằng: Người ở đâu đến? Thưa rằng: Tôi ở trại quân I-sơ-ra-ên thoát khỏi.
4 Đa-vít nói: Vậy, việc xảy ra sao? Hãy thuật cho ta. Người thưa: Dân sự đã trốn khỏi chiến trường, và có nhiều người trong họ bị ngã chết; Sau-lơ và Giô-na-than, con trai người, cũng đều chết nữa.
5 Đa-vít hỏi người trai trẻ đem tin ấy rằng: Làm sao ngươi biết Sau-lơ và con trai người đã chết?
6 Người trai trẻ đem tin ấy thưa rằng: Tình cờ tôi đi qua núi Ghinh-bô-a, thấy Sau-lơ nương trên cây giáo mình. Xe và lính kỵ theo gần kịp người.
7 Người xoay lại thấy tôi và gọi tôi. Tôi thưa rằng: Có tôi đây.
8 Người nói với tôi rằng: Ngươi là ai: Tôi thưa: Tôi là dân A-ma-léc.
9 Người nói tiếp: Hãy lại gần giết ta đi, vì ta bị xây xẩm, nhưng hãy còn sống.
10 Vậy, tôi đến gần và giết người đi, vì tôi biết người bại trận, không còn sống được. Kế đó, tôi lấy mão trên đầu người và vòng vàng nơi cánh tay người, mà đem về đây cho chúa tôi.
11 Đa-vít xé quần áo mình; hết thảy những người đi theo cũng đều làm như vậy.
12 Kế ấy, chúng để tang, khóc lóc, và nhịn đói cho đến chiều tối vì Sau-lơ, vì Giô-na-than, con trai người, vì dân sự của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và vì nhà I-sơ-ra-ên, bởi chúng đã bị gươm ngã chết.
13 Đa-vít hỏi người trai trẻ đem tin này rằng: Ngươi ở đâu đến? Người thưa rằng: Tôi là con trai của một người ngoại bang, tức con của một người A-ma-léc.
14 Đa-vít nói rằng: Cớ sao ngươi không sợ giơ tay lên giết kẻ chịu xức dầu của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu?
15 Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi! Miệng ngươi đã làm chứng về ngươi, vì ngươi đã nói rằng: Chính tôi đã giết đấng chịu xức dầu của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
16 Kế đó, Đa-vít gọi một người trai trẻ mà nói rằng: Hãy lại gần, xông đánh hắn! Người ấy đánh hắn, và hắn chết.
17 Bây giờ, Đa-vít làm bài ai ca này về Sau-lơ và Giô-na-than, con trai Sau-lơ,
18 mà truyền dạy cho các con trẻ Giu-đa: Ấy là bài ai ca về Cung, chép trong sách kẻ công bình:
19 Ôi! I-sơ-ra-ên! kẻ danh vọng của ngươi đã qua đời trên gò nổng ngươi! Vì sao các kẻ anh hùng này bị ngã chết?
20 Chớ đi tuyên cáo điều đó trong Gát, Chớ rao truyền sự ấy trong các đường phố Ách-ca-lôn. Kẻo các con gái Phi-li-tin vui vẻ, Và các con gái kẻ không chịu cắt bì mừng rỡ chăng?
21 Hỡi núi Ghinh-bô-a! Nguyện sương móc và mưa chẳng sa xuống trên ngươi, Và chẳng có đồng ruộng sinh sản vật dùng làm của lễ đầu mùa; Vì tại nơi đó, cái khiên của anh hùng bị nhơ nhuốc, Tức là cái khiên của Sau-lơ, nó sẽ chẳng hề được xức dầu nữa.
22 Cây cung của Giô-na-than chẳng hề trở về Mà không dính đầy máu kẻ chết, và mỡ của người dũng sĩ; Cây gươm của Sau-lơ không hề trở về mà không vinh quang.
23 Khi còn sống, Sau-lơ và Giô-na-than yêu nhau, đẹp ý nhau, Lúc chết chẳng lìa khỏi nhau; Hai người vốn lẹ hơn chim ưng, Mạnh hơn con sư tử!
24 Hỡi con gái I-sơ-ra-ên, hãy khóc về Sau-lơ, Người đã mặc cho các ngươi áo xống màu đỏ điều xa xỉ, Trau giồi áo xống các ngươi bằng đồ vàng.
25 Cớ sao người dũng sĩ ngã giữa cơn trận? Vì sao Giô-na-than qua đời trên gò nổng các ngươi?
26 Hỡi Giô-na-than, người anh em của tôi, lòng tôi quặn thắt vì anh. Anh làm cho tôi thỏa lòng; Tình yêu của anh dành cho tôi thật tuyệt vời hơn cả tình yêu của những người nữ.
27 Cớ sao những anh hùng bị ngã xuống? Vì sao các binh khí họ bị bẻ gãy?