Tra cứu Thánh Kinh

1 Thiên Chúa ban phước cho Nô-ê cùng các con trai của ông và phán với họ: Hãy sinh sản, thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất.
2 Mọi sinh vật của đất, mọi chim trời, mọi vật hành động trên đất, cùng mọi cá biển, đều sẽ khiếp sợ ngươi; và chúng bị trao vào tay ngươi.
3 Bất cứ vật gì cử động mà có sự sống thì sẽ là đồ ăn cho các ngươi như mọi thứ rau xanh mà Ta đã ban cho các ngươi.
4 Nhưng thịt có sự sống, có máu, thì các ngươi đừng ăn.
5 Thật vậy! Ta sẽ đòi máu của sự sống các ngươi lại, hoặc bởi mọi sinh vật, hoặc bởi tay người. Ta sẽ đòi mạng sống của một người bởi tay của anh em loài người.
6 Bất cứ kẻ nào làm đổ máu người, thì sẽ bị người khác làm đổ máu lại; vì Thiên Chúa đã làm nên người như hình của Ngài.
7 Vậy, các ngươi hãy sinh sản, hãy thêm nhiều. Hãy làm cho đầy dẫy đất và thêm nhiều.
8 Thiên Chúa phán với Nô-ê và các con trai của ông rằng:
9 Này, Ta đây, Ta lập giao ước của Ta với các ngươi và với dòng dõi của các ngươi, theo sau các ngươi,
10 với mọi sinh vật có hơi thở ở với các ngươi, nào chim, nào súc vật, và mọi sinh vật của đất với các ngươi, từ mọi loài ở trong tàu đi ra cho đến mọi sinh vật của đất.
11 Và Ta sẽ lập giao ước của Ta với các ngươi. Mọi xác thịt sẽ chẳng bao giờ lại bị nước lụt hủy diệt, và cũng sẽ chẳng có nước lụt để hủy diệt đất nữa.
12 Thiên Chúa lại phán rằng: Đây là dấu hiệu về sự giao ước mà Ta lập giữa Ta và các ngươi, cùng mọi linh hồn sống ở với các ngươi, trải qua các đời mãi mãi.
13 Ta đặt cầu vồng của Ta trong mây, và nó sẽ là dấu hiệu của sự giao ước giữa Ta với đất.
14 Bất cứ lúc nào Ta đem mây đến trên đất, thì cầu vồng sẽ được nhìn thấy trong mây;
15 và Ta sẽ nhớ sự giao ước của Ta là giao ước giữa Ta với các ngươi cùng mọi linh hồn sống của mọi xác thịt, thì nước sẽ chẳng bao giờ trở nên lụt mà hủy diệt mọi xác thịt nữa.
16 Vậy, cầu vồng sẽ ở trong mây, Ta sẽ nhìn xem nó để nhớ lại sự giao ước đời đời giữa Thiên Chúa với mọi linh hồn sống của mọi xác thịt ở trên đất.
17 Thiên Chúa phán với Nô-ê: Đó là dấu hiệu của giao ước mà Ta đã lập giữa Ta với mọi xác thịt ở trên đất.
18 Các con trai của Nô-ê ở trong tàu ra là: Sem, Cham và Gia-phết. Cham là cha của Ca-na-an.
19 Ấy là ba con trai của Nô-ê, và từ nơi họ mà (loài người) phân tán trên cả đất.
20 Nô-ê bắt đầu làm người khai khẩn đất và trồng vườn nho.
21 Ông uống rượu và bị say rượu, trần truồng ở trong lều của mình.
22 Cham là cha Ca-na-an, thấy sự trần truồng của cha, thì ra ngoài, thuật lại cùng hai anh em của mình.
23 Sem và Gia-phết lấy áo choàng vắt trên vai mình, đi thụt lùi đến, đắp che sự trần truồng của cha; và bởi họ xoay mặt lại, nên chẳng thấy sự trần truồng của cha.
24 Khi Nô-ê tỉnh rượu rồi, biết được điều người con thứ đã làm cho mình,
25 ông nói rằng: Ca-na-an đáng bị rủa sả! Nó sẽ làm tôi tớ cho các tôi tớ của các anh em nó.
26 Ông lại nói: Đáng tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thiên Chúa của Sem! Ca-na-an sẽ làm tôi tớ cho nó!
27 Thiên Chúa sẽ mở rộng Gia-phết; nó sẽ ở trong trại của Sem, và Ca-na-an sẽ làm tôi tớ của nó. [Từ ngữ "mở rộng" có nghĩa làm cho thêm nhiều trong mọi sự.]
28 Sau cơn lụt, Nô-ê còn sống ba trăm năm mươi năm.
29 Vậy, trọn những ngày của Nô-ê là chín trăm năm mươi năm, rồi ông qua đời.