Tra cứu Thánh Kinh

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Nô-ê: Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì Ta thấy ngươi là công bình trước Ta trong thế hệ này.
2 Về mỗi loại súc vật thanh sạch, ngươi hãy đem theo bảy cặp, đực và cái; còn loại súc vật nào không thanh sạch thì hai con, đực và cái.
3 Về những loại chim trời, cũng bảy cặp, trống và mái, để giữ cho giống được sống ở trên khắp mặt đất.
4 Vì bảy ngày nữa, Ta sẽ làm mưa trên đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm. Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất mọi vật sống mà Ta đã dựng nên.
5 Và Nô-ê đã làm theo mọi điều mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã truyền lệnh cho ông.
6 Khi cơn lụt xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Nô-ê đã được sáu trăm tuổi.
7 Vì cơn nước lụt nên Nô-ê vào tàu cùng các con trai, vợ, và các vợ của các con trai mình.
8 Về các loại súc vật thanh sạch và các loại súc vật không thanh sạch, về các loại chim và các loại côn trùng trên mặt đất,
9 từng cặp, đực và cái, trống và mái, chúng đều đến với Nô-ê mà vào tàu, y như lời Thiên Chúa đã truyền lệnh cho Nô-ê.
10 Sau bảy ngày, nước lụt xảy ra trên đất.
11 Vào năm sáu trăm của đời Nô-ê, tháng hai, ngày mười bảy, trong cùng ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra, và các cửa sổ trên trời mở xuống.
12 Mưa trên mặt đất bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.
13 Trong cùng ngày đó, Nô-ê và Sem, Cham, Gia-phết là các con trai của Nô-ê, vợ của Nô-ê, cùng với ba người vợ của các con trai ông đều vào tàu.
14 Họ và mỗi vật sống tùy theo loại, mỗi loài súc vật tùy theo loại, mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất tùy theo loại, mỗi loài chim tùy theo loại, mỗi loài chim nhỏ tùy theo loại.
15 Mọi loài xác thịt nào có hơi thở sống, chúng đều từng cặp đến với Nô-ê mà vào tàu.
16 Các loài xác thịt, đực và cái, trống và mái chúng đã vào {tàu}. Chúng đã vào {tàu} y như Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ông. Rồi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đóng cửa {tàu} cho ông.
17 Cơn lụt xảy ra bốn mươi ngày trên đất; nước dâng thêm, nâng tàu lên khỏi đất.
18 Nước lớn và dâng thêm nhiều lắm trên đất. Chiếc tàu nổi trên mặt nước.
19 Nước cứ mạnh mẽ dâng lên càng hơn trên đất, tất cả những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập.
20 Nước cứ dâng lên mười lăm cu-bít cao hơn, những núi đều bị ngập. [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]
21 Mọi xác thịt hành động trên đất đều chết: nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng bò trên đất, và mọi người.
22 Mọi loài có hơi thở sống trong lỗ mũi thuộc mọi loài ở trên đất khô đều chết.
23 Mỗi vật sống trên mặt đất đều bị hủy diệt. Từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, cùng loài chim trời, đều bị hủy diệt khỏi đất. Chỉ còn Nô-ê và các loài ở trong tàu với ông mà thôi.
24 Nước cứ dâng trên đất một trăm năm mươi ngày.