Tra cứu Thánh Kinh

1 Loài người bắt đầu thêm nhiều trên mặt đất và sinh được những con gái.
2 Các con trai của Đức Chúa Trời thấy những con gái của loài người xinh đẹp, thì họ lấy làm vợ những người họ chọn. [Danh từ "các con trai của Đức Chúa Trời" được dùng để gọi các thiên sứ. Xem: Gióp 1:6; 2:1.]
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Thần của Ta sẽ chẳng mãi phán xét loài người; nó chỉ là xác thịt; các ngày của nó sẽ là một trăm hai mươi năm.
4 Trong những ngày đó và sau đó, có những người cao lớn trên mặt đất, sau khi các con trai của Đức Chúa Trời đến với những con gái của loài người và họ sinh con cho chúng. Ấy là những người dũng mãnh thời xưa, là những kẻ nổi danh. [Trong những ngày đó và sau đó: hàm ý nhiều thế hệ trôi qua.]
5 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy sự gian ác của loài người rất nhiều trên đất, tất cả những ý tưởng của lòng họ chỉ là gian ác luôn.
6 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đau buồn vì đã dựng nên loài người trên mặt đất, và Ngài buồn rầu trong lòng.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã sáng tạo, cả loài người lẫn loài thú, loài côn trùng, và loài chim trời. Ta đau buồn vì đã dựng nên các loài đó.
8 Nhưng Nô-ê được ơn trong mắt của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
9 Này là dòng dõi của Nô-ê. Nô-ê, trong thế hệ của ông, là một người công bình và toàn vẹn. Nô-ê cùng đi với Đức Chúa Trời.
10 Nô-ê sinh ba con trai là Sem, Cham, và Gia-phết.
11 Đất bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác.
12 Này, Thiên Chúa nhìn xem trên đất, thấy nó bại hoại, vì mọi xác thịt làm bại hoại đường lối của chúng nó trên đất.
13 Thiên Chúa phán với Nô-ê: Sự cuối cùng của mọi xác thịt đã đến trước Ta; vì mặt đất đầy dẫy sự hung ác bởi chúng nó. Vậy, Ta sẽ hủy diệt chúng nó cùng đất.
14 Ngươi hãy đóng một chiếc tàu bằng cây gô-phe. Ngươi sẽ làm nhiều phòng trong tàu, rồi trét chai bề trong lẫn bề ngoài.
15 Vậy, ngươi hãy làm thế này: Bề dài tàu ba trăm cu-bít, bề ngang năm mươi cu-bít, bề cao ba mươi cu-bít. [Một cu-bít = 18 inches hoặc 45,72 cm.]
16 Ngươi sẽ làm một cửa sổ cho tàu, bề cao một cu-bít, và cửa của tàu thì ngươi sẽ làm bên hông. Ngươi sẽ làm một tầng dưới, một tầng giữa, và một tầng trên.
17 Còn Ta đây, Ta sẽ đem nước lụt khắp trên đất, để hủy diệt mọi xác thịt nào ở dưới trời có hơi thở của sự sống. Mọi vật trên đất sẽ chết.
18 Nhưng Ta sẽ lập giao ước của Ta với ngươi, rồi ngươi sẽ vào trong tàu; ngươi và các con trai của ngươi, vợ của ngươi và các vợ của các con trai ngươi.
19 Mỗi một vật sống của mọi xác thịt, ngươi hãy mang vào trong tàu mỗi loài một cặp, để được sống với ngươi. Chúng sẽ có đực và cái, trống và mái.
20 Loài chim tùy theo loại, loài súc vật tùy theo loại, loài côn trùng tùy theo loại, mỗi loại hai con, sẽ đến với ngươi để được sống.
21 Và ngươi hãy lấy cho ngươi mọi thứ ăn được để ăn. Ngươi sẽ thu thập chúng làm lương thực cho ngươi và các loài đó.
22 Vậy, Nô-ê làm theo mọi điều Thiên Chúa đã truyền lệnh cho ông. Ông đã làm.