Tra cứu Thánh Kinh

1 Đây là sách về dòng dõi của A-đam. Ngày mà Thiên Chúa sáng tạo loài người, thì Ngài đã làm ra loài người giống như Thiên Chúa.
2 Ngài sáng tạo người nam cùng người nữ, ban phước cho họ, và trong ngày đã sáng tạo, đặt tên họ là loài người.
3 Khi A-đam được một trăm ba mươi tuổi, sinh một con trai như hình mình, giống như mình, đặt tên là Sết.
4 Sau khi A-đam sinh Sết rồi, còn sống được tám trăm năm, sinh các con trai và các con gái.
5 Vậy, trọn những ngày mà A-đam sống là chín trăm ba mươi năm, rồi ông qua đời.
6 Sết được một trăm lẻ năm tuổi, sinh Ê-nót.
7 Sau khi Sết sinh Ê-nót rồi, còn sống được tám trăm lẻ bảy năm, sinh các con trai và các con gái.
8 Vậy, trọn những ngày của Sết là chín trăm mười hai năm, rồi ông qua đời.
9 Ê-nót được chín mươi tuổi, sinh Kê-nan.
10 Sau khi sinh Kê-nan rồi, ông còn sống được tám trăm mười lăm năm, sinh các con trai và các con gái.
11 Vậy, trọn những ngày của Ê-nót là chín trăm lẻ năm năm, rồi ông qua đời.
12 Kê-nan được bảy mươi tuổi, sinh Ma-ha-la-le.
13 Sau khi Kê-nan sinh Ma-ha-la-le rồi, còn sống được tám trăm bốn mươi năm, sinh các con trai và các con gái.
14 Vậy, trọn những ngày của Kê-nan là chín trăm mười năm, rồi ông qua đời.
15 Ma-ha-la-le được sáu mươi lăm tuổi, sinh Giê-rệt.
16 Sau khi Ma-ha-la-le sinh Giê-rệt rồi, còn sống được tám trăm ba mươi năm, sinh các con trai và các con gái.
17 Vậy, trọn những ngày của Ma-ha-la-le là tám trăm chín mươi lăm năm, rồi ông qua đời.
18 Giê-rệt được một trăm sáu mươi hai tuổi, sinh Hê-nóc.
19 Sau khi Giê-rệt sinh Hê-nóc rồi, còn sống được tám trăm năm, sinh các con trai và các con gái.
20 Vậy, trọn những ngày của Giê-rệt là chín trăm sáu mươi hai năm, rồi ông qua đời.
21 Hê-nóc được sáu mươi lăm tuổi, sinh Mê-tu-sê-la.
22 Sau khi Hê-nóc sinh Mê-tu-sê-la rồi, cùng đi với Đức Chúa Trời trong ba trăm năm, sinh các con trai và các con gái. [Cùng đi với Đức Chúa Trời: Tin cậy, thờ phượng Đức Chúa Trời, và vâng giữ các điều răn của Ngài.]
23 Vậy, trọn những ngày của Hê-nóc là ba trăm sáu mươi lăm năm.
24 Hê-nóc cùng đi với Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Thiên Chúa mang ông đi.
25 Mê-tu-sê-la được một trăm tám mươi bảy tuổi, sinh Lê-méc.
26 Sau khi Mê-tu-sê-la sinh Lê-méc rồi, còn sống được bảy trăm tám mươi hai năm, sinh các con trai và các con gái.
27 Vậy, trọn những ngày của Mê-tu-sê-la là chín trăm sáu mươi chín năm, rồi ông qua đời.
28 Lê-méc được một trăm tám mươi hai tuổi, sinh một trai,
29 đặt tên là Nô-ê, và nói rằng: Đứa này sẽ an ủi lòng ta về công việc và về sự nhọc nhằn, mà đất bắt tay ta phải làm, là đất Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã rủa sả.
30 Sau khi Lê-méc sinh Nô-ê rồi, còn sống được năm trăm chín mươi lăm năm, sinh các con trai và các con gái.
31 Vậy, trọn những ngày của Lê-méc là bảy trăm bảy mươi bảy năm, rồi ông qua đời.
32 Còn Nô-ê, khi đến năm trăm tuổi, sinh Sem, Cham, và Gia-phết. [Theo Sáng Thế Ký 9:24 thì Cham là con thứ nhì. Theo Sáng Thế Ký 10:21 thì Gia-phết là con cả. Theo Sáng Thế Ký 11:10 thì sau Cơn Lụt Lớn hai năm, Sem được 100 tuổi. Như vậy: khi Nô-ê 500 tuổi thì sinh Gia-phết, 501 tuổi thì sinh Cham, và 502 tuổi thì sinh Sem. Sem được liệt kê đầu tiên trong danh sách vì Sem là tổ phụ của Vua Đa-vít và Đức Chúa Jesus.]