Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia-cốp gọi các con trai mình lại và nói rằng: Hãy hội lại đây, cha sẽ nói những điều phải xảy đến cho các con ngày sau.
2 Hỡi các con trai Gia-cốp, hãy hội lại mà nghe; Nghe lời I-sơ-ra-ên, cha của các con.
3 Hỡi Ru-bên! Con là trưởng nam của cha, Sức lực cha, và đầu tiên sự mạnh mẽ cha; Vốn có sự tôn trọng và quyền năng tột đỉnh.
4 Con sôi trào như nước, nên sẽ chẳng phần hơn ai! Vì con đã lên giường cha. Con lên giường cha làm ô làm dơ đó!
5 Si-mê-ôn và Lê-vi là anh em ruột. Thanh gươm chúng nó thật khí giới hung ác.
6 Cầu cho tâm hồn cha chớ có đồng mưu, Vinh hiển cha chớ hiệp cùng hội họ; Vì họ đã giết người trong cơn giận dữ, Cắt nhượng bò đực vì ý riêng mình.
7 Đáng rủa sả cho cơn giận dữ họ, vì thật là hung mạnh! Đáng rủa sả cho khí giận họ, vì rất dữ dằn! Ta sẽ phân chia họ ra trong nhà Gia-cốp, tan lạc họ trong dân I-sơ-ra-ên.
8 Hỡi Giu-đa! Các anh em sẽ tôn vinh con, tay con chận cổ quân nghịch, các con trai cha sẽ quỳ lạy trước mặt con.
9 Giu-đa là một sư tử con; Hỡi con! Con bắt được mồi rồi tha về. Nó sụm gối, nằm khác nào sư tử đực, Như sư tử cái; ai dám khiến ngồi lên?
10 Cây quyền trượng chẳng hề dời khỏi Giu-đa, Kẻ lập pháp không dứt khỏi giữa chân nó, Cho đến chừng Đấng Si-lô hiện tới, Và các dân vâng phục Đấng đó.
11 Người buộc lừa con mình vào gốc nho, Lừa con mình vào nhành nho tốt nhất. Người giặt áo xống mình vào rượu nho, Cùng lấy máu nho lau áo khoác mình.
12 Mắt người đỏ vì cớ rượu, Răng người trắng vì cớ sữa.
13 Sa-bu-lôn sẽ ở nơi ghềnh biển, Tức là nơi có tàu đậu; Bờ cõi người chạy về hướng Si-đôn.
14 Y-sa-ca là một con lừa mạnh mẽ, Nằm nghỉ giữa chuồng;
15 Thấy rằng sự yên ổn là tốt lành, Và đất-đai đẹp lắm thay. Người đã rùn vai vác gánh nặng, trở nên tôi tớ trong sự đóng thuế
16 Đan sẽ xử đoán dân chúng mình, Như một trong các chi phái I-sơ-ra-ên.
17 Đan sẽ là một con rắn trên đường, Một con rắn độc trong chốn nẻo cùng, Cắn vó ngựa, Làm cho kẻ cưỡi phải té nhào.
18 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Tôi trông ơn cứu rỗi của Ngài!
19 Còn Gát sẽ bị một đạo binh xông đánh, Nhưng người xông đánh lại và đuổi theo.
20 Do nơi A-se có thức ăn ngon, Người sẽ cung cấp mỹ vị cho các vua.
21 Nép-ta-li là nai cái thả chuồng Nói bày nhiều lời văn hoa.
22 Giô-sép là chồi của cây tươi tốt, Mọc gần bên suối nước; Nhành nhánh phủ bao trên ngọn tường.
23 Kẻ cầm cung đã ghẹo-chọc người, Bắn tên vào, và hãm đánh;
24 Nhưng cung của người vẫn vững chắc, các cánh tay của người được làm nên mạnh bởi tay của Đấng Toàn Năng của Gia-cốp, từ Đấng Chăn Chiên, Vầng Đá của I-sơ-ra-ên.
25 Thiên Chúa của cha sẽ giúp đỡ con; Đấng Toàn Năng sẽ ban phước cho con, tức là phước lành ở chốn trời cao xuống, cùng phước lành ở nơi vực rộng thẳm lên, phước lành của vú, và của lòng mẹ.
26 Phước lành cha chúc cho con vượt lần lên Cao hơn các phước lành của tổ phụ cha, Cho đến các đỉnh núi đời đời: Các phước này sẽ ở nơi đầu Giô-sép, Nơi trán của chúa các anh em mình.
27 Bên-gia-min là một con chó sói hay cấu-xé; Ban mai đi đánh chết mồi, Chiều phân chia mồi đã được.
28 Các người ấy là trưởng tộc của mười hai chi phái I-sơ-ra-ên; và đó là lời của cha họ nói đang khi chúc phước cho, chúc một lời phước riêng cho mỗi người vậy.
29 Kế đó, người ra lệnh cho các con trai mà rằng: Cha sẽ về nơi tổ tông, các con hãy chôn cha chung cùng tổ phụ, nơi hang đá tại đồng ruộng Ép-rôn, người Hê-tít,
30 tức là hang đá ở trong đồng Mặc-bê-la, ngang Mam-rê, thuộc về xứ Ca-na-an, mà Áp-ra-ham đã mua làm mộ địa luôn với đồng ruộng của Ép-rôn
31 Ấy nơi đó, người ta đã chôn Áp-ra-ham và Sa-ra, vợ người; I-sác và Rê-bê-ca, vợ người; mà lại nơi đó cha cũng đã chôn Lê-a nữa.
32 Cánh đồng ruộng cùng hang đá ở tại đó đã mua của dân họ Hếch vậy.
33 Khi trối mấy lời này cho các con mình xong, thì Gia-cốp để chân vào giường lại, rồi tắt hơi, được về cùng tổ tông mình.