Tra cứu Thánh Kinh

1 Khi các việc đó qua rồi, có người nói với Giô-sép rằng: Này cha người đau; Giô-sép đem Ma-na-se và Ép-ra-im, hai đứa con trai mình, cùng đi đến.
2 Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: Này Giô-sép, con trai ông, đến thăm ông đó; I-sơ-ra-ên cố gượng ngồi dậy trên giường.
3 Gia-cốp nói với Giô-sép rằng: Thiên Chúa Toàn Năng đã hiện ra, và ban phước cho cha tại Lu-xơ, trong xứ Ca-na-an,
4 mà phán rằng: Này Ta sẽ làm cho ngươi sinh sản và thêm nhiều, làm thành một hội dân; Ta sẽ cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời.
5 Bây giờ, hai đứa con trai đã sinh cho con tại xứ Ê-díp-tô trước khi cha đến, là Ép-ra-im và Ma-na-se, cũng sẽ thuộc về cha như Ru-bên và Si-mê-ôn vậy.
6 Còn mấy đứa mà con sinh kế đó, thì sẽ thuộc về con; về phần hưởng cơ nghiệp, chúng nó sẽ cùng một thể với anh em mình.
7 Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Ca-na-an, thì Ra-chên chết dọc đường có mặt cha, gần Ê-phơ-rát; cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phơ-rát (tức là Bết-lê-hem).
8 I-sơ-ra-ên thấy các con trai Giô-sép, hỏi rằng: Những đứa này là ai?
9 Giô-sép thưa rằng: Ấy là những con trai của con mà Thiên Chúa đã cho tại xứ này. I-sơ-ra-ên lại nói: Xin hãy đem đến đây, để cha chúc phước cho chúng nó.
10 Mắt của I-sơ-ra-ên già nên mờ, chẳng thấy gì nữa, bảo chúng nó lại gần, ôm choàng và hôn.
11 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: Trước cha tưởng chẳng còn thấy được mặt con, nhưng bây giờ Thiên Chúa lại làm cho cha thấy được đến dòng dõi con nữa.
12 Giô-sép dẫn hai đứa con trai ra khỏi hai đầu gối cha mình, rồi sấp mình xuống đất.
13 Kế đó, người dẫn hai đứa trẻ lại gần cha; tay phải thì dẫn Ép-ra-im qua phía trái của cha, còn tay trái dắt Ma-na-se qua phía phải.
14 I-sơ-ra-ên đưa tay mặt ra, để trên đầu Ép-ra-im, là đứa nhỏ, còn tay trái lại để trên đầu Ma-na-se. Người có ý riêng để tay như vậy, vì Ma-na-se là đứa lớn.
15 Rồi người chúc phước cho Giô-sép rằng: Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và I-sác đã thờ phượng; là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay,
16 thiên sứ đã cứu tôi ra ngoài vòng hoạn nạn, hãy ban phước cho hai đứa trẻ này; nối danh tôi và tổ phụ tôi là Áp-ra-ham và I-sác, và cho chúng nó thêm lên nhiều vô số trên mặt đất!
17 Nhưng Giô-sép thấy cha mình để tay phải trên đầu Ép-ra-im, thì có ý bất bình, liền nắm lấy tay cha đã để lên đầu Ép-ra-im mà tráo đổi qua đầu Ma-na-se.
18 Giô-sép nói với cha mình: Chẳng phải vậy, thưa cha. Vì đứa này {là} con đầu lòng; xin hãy để tay phải của cha trên đầu nó.
19 Nhưng cha người không chịu và cãi rằng: Cha biết, con, cha biết. Nó sẽ trở nên một dân; nó cũng sẽ lớn vậy, con; nhưng thế nào em nó cũng sẽ lớn hơn và dòng dõi nó sẽ thành ra vô số nước.
20 Trong ngày đó, người chúc phước cho hai đứa con trai này mà nói rằng: Ấy vì ngươi mà dân I-sơ-ra-ên sẽ chúc phước nhau rằng: Cầu xin Thiên Chúa làm cho ngươi được giống như Ép-ra-im và Ma-na-se. Vậy, Gia-cốp đặt Ép-ra-im trước Ma-na-se.
21 I-sơ-ra-ên lại nói với Giô-sép rằng: Này, cha sẽ qua đời, nhưng Thiên Chúa sẽ phù hộ và đem các con trở về xứ tổ phụ.
22 Còn cha sẽ cho con một phần đất trội hơn các anh em, là phần đất của cha đã dùng cung-kiếm đoạt lấy của dân A-mô-rít đó.