Tra cứu Thánh Kinh

1 Giô-sép đến tâu mọi điều đó cho Pha-ra-ôn hay, và nói rằng: Cha và anh em tôi đã ở xứ Ca-na-an đến, có đem theo chiên, bò, cùng các tài vật của mình. Hiện bây giờ đang ở trong xứ Gô-sen.
2 Người đưa năm người trong nhóm anh em mình vào yết kiến Pha-ra-ôn.
3 Pha-ra-ôn hỏi: Các ngươi làm nghề gì? Tâu rằng: Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước.
4 Rồi lại tâu rằng: Ấy để kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến; vì xứ Ca-na-an đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ nào hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô-sen.
5 Pha-ra-ôn phán với Giô-sép như vầy: Cha và anh em ngươi đã đến với ngươi;
6 vậy, xứ Ê-díp-tô sẵn dành cho ngươi; hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ; hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người ấy, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta.
7 Giô-sép đem Gia-cốp, cha mình, đến trước Pha-ra-ôn. Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn.
8 Pha-ra-ôn hỏi Gia-cốp: Ngươi được bao nhiêu tuổi?
9 Gia-cốp đáp lời Pha-ra-ôn: Các năm tha hương của tôi là một trăm ba mươi năm. Các năm của đời tôi thì ít và nhọc nhằn, chẳng bằng số ngày trong những năm của các tổ phụ tôi trong những ngày tha hương của họ.
10 Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn một lần nữa, rồi lui ra khỏi mặt người.
11 Vậy, Giô-sép vâng lệnh Pha-ra-ôn, định chỗ ở cho cha và anh em mình, cho họ một sở đất tốt nhất trong xứ Ê-díp-tô làm sản nghiệp, tại miền Ram-se.
12 Giô-sép, tùy theo số người, cấp lương thực cho cha, anh em và cả nhà cha mình.
13 Sự đói kém lớn lắm, nên trong khắp xứ chẳng còn lương thực nữa; xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đều bị hao mòn vì ách đói kém đó.
14 Giô-sép thu hết bạc tiền trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an, tức giá tiền của muôn dân mua lúa; rồi chứa bạc đó vào kho Pha-ra-ôn.
15 Khi bạc tiền trong xứ Ê-díp-tô và xứ Ca-na-an đã hết, thì tất cả dân Ê-díp-tô đều đến với Giô-sép mà kêu rằng: Xin cho chúng tôi lương thực; lẽ nào vì cớ hết tiền mà chúng tôi phải chết trước mặt chúa sao?
16 Giô-sép đáp rằng: Nếu hết bạc tiền rồi, hãy giao súc vật các ngươi cho ta, ta sẽ phát lương thực đổi lại.
17 Kế đó, dân chúng dẫn súc vật lại cho Giô-sép; Giô-sép phát lương thực đổi lấy ngựa, bầy chiên, bầy bò, và lừa. Năm đó, người thu các bầy súc vật của họ mà đổi thế lương thực cho.
18 Hết năm đó, năm thứ nhì, dân chúng lại đến kêu với người rằng: Chúng tôi không dấu chi, hỡi chúa! Tiền bạc của chúng tôi đã hết sạch! Bầy súc vật cũng chẳng còn, trước chúa! Bây giờ chỉ còn lại bản thân chúng tôi và đất ruộng.
19 Lẽ nào chúng tôi và đất ruộng phải hao mòn trước mặt chúa sao? Hãy mua đổi lấy lương thực chúng tôi và đất ruộng luôn đi. Vậy, chúng tôi cùng đất ruộng sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn. Hãy cho chúng tôi hạt giống để gieo, để cho chúng tôi sống khỏi chết, và đất không phải bỏ hoang.
20 Giô-sép mua hết thảy ruộng đất trong xứ Ê-díp-tô cho Pha-ra-ôn; vì sự đói kém thúc giục nên mọi người Ê-díp-tô đều đem bán ruộng mình; vậy, ruộng đất đều thuộc về Pha-ra-ôn.
21 Còn dân chúng, từ đầu này đến đầu kia, người đều dời về ở trong các thành.
22 Nhưng ruộng đất của những thầy cả thì Giô-sép không mua đến, vì những thầy cả có nhận một phần lương của Pha-ra-ôn đã định; vậy, họ ăn phần lương thực của Pha-ra-ôn đã cấp cho. Thế cho nên những thầy cả chẳng đem bán đất của mình.
23 Giô-sép nói với dân chúng rằng: Này, ta đã mua các ngươi và ruộng đất cho Pha-ra-ôn; đây, hạt giống cho các ngươi để gieo mạ trong ruộng đó.
24 Đến mùa gặt, phải nộp cho Pha-ra-ôn một phần năm, còn bốn phần kia để cho các ngươi làm giống gieo mạ, dùng lương thực cho mình, cho người nhà cùng cho các con nhỏ mình.
25 Dân chúng nói rằng: Chúa đã cứu mạng chúng tôi! Cầu xin cho chúng tôi được nhờ ơn trước mặt chúa, thì sẽ làm tôi mọi cho Pha-ra-ôn.
26 Về việc đó, Giô-sép có ý định một luật, cho đến ngày nay hãy còn, buộc đất Ê-díp-tô phải nộp thuế cho Pha-ra-ôn một phần năm hoa lợi mình. Chỉ đất ruộng của những thầy cả chẳng thuộc về Pha-ra-ôn.
27 Vậy, I-sơ-ra-ên trú ngụ tại miền Gô-sen thuộc về xứ Ê-díp-tô, gây được cơ nghiệp tại đó, sinh sản và thêm lên bội phần.
28 Gia-cốp sống trong xứ Ê-díp-tô được mười bảy năm. Những ngày của Gia-cốp, những năm của đời ông là một trăm bốn mươi bảy năm.
29 Khi ngày gần chết, I-sơ-ra-ên gọi Giô-sép, con trai mình, mà nói rằng: Nếu ta được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay trên đùi ta cậy hết lòng nhân từ và thành thực với ta, xin con đừng chôn ta tại đất Ê-díp-tô.
30 Khi ta an giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem ta ra khỏi Ê-díp-tô; chôn chung cùng mồ mả của họ. Giô-sép thưa rằng: Con sẽ làm y theo lời cha dặn.
31 Ông nói: Con hãy thề với ta! Người thề với ông. I-sơ-ra-ên tự cúi lạy trên đầu gậy của mình.