Tra cứu Thánh Kinh

1 I-sơ-ra-ên ra đi, đem theo các tài vật mình. Đến Bê-e-sê-ba, người bày của lễ dâng cho Thiên Chúa của I-sác, cha mình.
2 Trong một sự hiện thấy ban đêm kia, Thiên Chúa có phán với I-sơ-ra-ên rằng: Hỡi Gia-cốp, Gia-cốp! I-sơ-ra-ên đáp rằng: Có tôi đây.
3 Thiên Chúa phán: Ta là Thiên Chúa, Thiên Chúa của cha ngươi. Hãy xuống Ê-díp-tô, đừng sợ gì, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn.
4 Chính ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chính ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại.
5 Từ Bê-e-sê-ba, Gia-cốp bắt đầu đi; các con trai I-sơ-ra-ên để Gia-cốp, cha mình, cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pha-ra-ôn đã sai đến đón những người ấy.
6 Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, mà đi đến xứ Ê-díp-tô.
7 Vậy, Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, hết thảy đều xuống xứ Ê-díp-tô.
8 Đây là tên các con trai của I-sơ-ra-ên, tức là Gia-cốp, đến xứ Ê-díp-tô: Con trưởng nam của Gia-cốp là Ru-bên.
9 Các con trai của Ru-bên là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn, và Cạt-mi.
10 Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ, tức con của người vợ xứ Ca-na-an.
11 Các con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.
12 Các con trai của Giu-đa là Ê-rơ, O-nan, Sê-la, Phê-rết, và Sê-rách. Nhưng Ê-rơ và O-nan đã qua đời tại xứ Ca-na-an; con của Phê-rết là Hết-rôn và Ha-mun.
13 Các con trai của Y-sa-ca là Thô-la, Phu-va, Gióp, và Sim-rôn.
14 Các con trai của Sa-bu-lôn là Sê-rết, Ê-lôn, và Gia-lê-ên.
15 Các con trai, và một con gái tên là Đi-na, mà Lê-a sinh cho Gia-cốp khi ở tại Pha-đan-a-ram, cùng các cháu đó, hết thảy là ba mươi ba người.
16 Các con trai của Gát là Xi-phi-ôn, Ha-ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi và A-rê-li.
17 Các con trai của A-se là Dim-na, Dích-và, Dích-vi, và Bê-ri-a, cùng Sê-rách, em gái các người ấy. Con của Bê-ri-a là Hê-be và Manh-ki-ên.
18 Các con của nàng Xinh-ba sinh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là mười sáu người. Nàng là tớ gái của La-ban đã cho theo hầu Lê-a, con gái mình.
19 Các con trai của Ra-chên, vợ Gia-cốp, là Giô-sép và Bên-gia-min.
20 Giô-sép đã có con tại xứ Ê-díp-tô, là Ma-na-se, và Ép-ra-im, mà Ách-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành Ôn, đã sinh cho người.
21 Các con trai của Bên-gia-min là Bê-la, Bê-kê, Ách-bên, Giê-ra, Na-a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim, và A-rết.
22 Các con trai của Ra-chên sinh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là mười bốn người.
23 Con trai của Đan là Hu-sim.
24 Các con trai của Nép-ta-li là Giát-sê-ên, Gu-ni, Dít-se, và Si-lem.
25 Các con trai của nàng Bi-la sinh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là bảy người. Nàng là tớ gái của La-ban đã cho theo hầu Ra-chên, con gái mình.
26 Các người đi đến xứ Ê-díp-tô với Gia-cốp, tức là các người do nơi Gia-cốp sinh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là sáu mươi sáu người.
27 Con của Giô-sép đã sinh tại Ê-díp-tô được hai. Vậy, các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Ê-díp-tô, cộng hết thảy là bảy mươi người.
28 Gia-cốp sai Giu-đa đi đến trước để xin Giô-sép đưa mình vào bờ cõi Gô-sen. Vậy, họ đều vào xứ Gô-sen.
29 Giô-sép thắng xe đi lên Gô-sen, đón I-sơ-ra-ên, cha mình. Người ra mắt cha, ôm choàng lấy người và khóc một hồi lâu.
30 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: Ước gì cho cha chết bây giờ đi! Vì cha đã thấy được mặt con, và biết con vẫn còn sống.
31 Kế đó Giô-sép nói với anh em và người nhà cha mình rằng: Tôi sẽ lên trước tâu cho Pha-ra-ôn hay rằng: Anh em và cả nhà cha tôi, ở xứ Ca-na-an đã đến với tôi.
32 Họ vốn làm nghề chăn chiên, nuôi bầy súc vật; có dẫn theo hết bầy chiên, bò và các tài vật của mình.
33 Và khi Pha-ra-ôn truyền gọi anh em mà hỏi rằng: Các ngươi làm nghề gì?
34 Thì hãy tâu rằng: Kẻ tôi tớ chúa cùng tổ phụ chúng tôi vẫn làm nghề nuôi súc vật từ thuở còn nhỏ cho đến giờ. Ấy để cho anh em được ở lại xứ Gô-sen, vì dân Ê-díp-tô có tính gớm ghê hết thảy kẻ chăn chiên lắm.