Tra cứu Thánh Kinh

1 Mấy việc này qua rồi, xảy có quan tửu chính và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô phạm đến chủ mình.
2 Pha-ra-ôn nổi giận cùng hai quan mình, là tửu chính và thượng thiện,
3 đem họ cầm ngục tại dinh quan thị vệ, là nơi đang cầm Giô-sép.
4 Quan thị vệ sai Giô-sép hầu việc hai quan đó; họ bị ngồi ngục một ít lâu.
5 Cùng trong một đêm, quan tửu chính và quan thượng thiện của vua Ê-díp-tô đang bị cầm ngục, thấy một điềm chiêm bao, mỗi người một chiêm bao, và mỗi chiêm bao có ý nghĩa rõ ràng.
6 Sáng mai, Giô-sép đến với họ, nhìn thấy sắc buồn bực,
7 hỏi rằng: Ngày nay sao hai quan có sắc mặt âu sầu vậy?
8 Đáp rằng: Chúng tôi có thấy một điềm chiêm bao mà không ai bàn giùm. Giô-sép rằng: Sự bàn chiêm bao chẳng do nơi Thiên Chúa sao? Xin hãy thuật lại điềm chiêm bao của hai quan cho tôi nghe đi.
9 Quan tửu chính thuật điềm chiêm bao mình lại cho Giô-sép mà rằng: Trong chiêm bao, tôi thấy một gốc nho ở trước mặt tôi;
10 gốc nho đó lại có ba nhành. Dường như thấy nhành nảy chồi, trổ hoa, chùm có trái chín thì phải.
11 Tay tôi đang cầm cái chén của Pha-ra-ôn; tôi hái nho đó, ép nước nho vào, rồi dâng tửu bôi vào tay Pha-ra-ôn.
12 Giô-sép nói: Ý-nghĩa chiêm bao đó là thể này: Ba nhành nho tức là ba ngày.
13 Trong ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ tha quan ra khỏi ngục, phục chức lại, quan sẽ dâng cái chén của Pha-ra-ôn vào tay người như cũ, như khi còn làm chức tửu chính.
14 Nhưng khi quan được phục vị rồi, xin nhớ đến tôi, làm ơn tâu cùng Pha-ra-ôn về chuyện của tôi, và đem tôi ra khỏi chốn này.
15 Vì tôi bị người ta bắt đem ra khỏi xứ của người Hê-bơ-rơ, và tại đây tôi cũng chẳng có làm gì mà bị cầm nơi lao-lung này.
16 Quan thượng thiện thấy Giô-sép bàn mộng được tốt, nói: Còn trong điềm chiêm bao của tôi đây, tôi đội ba giỏ bánh trắng trên đầu;
17 trong giỏ cao hơn hết, có đủ món thức ăn của thợ làm bánh hấp cho Pha-ra-ôn; chim đáp vào giỏ trên đầu tôi ăn các món đó.
18 Giô-sép đáp rằng: Ý-nghĩa chiêm bao này là, ba giỏ, tức là ba ngày.
19 Trong ba ngày nữa, Pha-ra-ôn sẽ xử trảm quan, sai đem treo lên cây cho chim chóc ăn thịt quan vậy.
20 Đến ngày thứ ba, là ngày mừng sinh nhật của Pha-ra-ôn, người bày tiệc đãi cả quần thần, và tha quan tửu chính cùng quan thượng thiện ra khỏi ngục.
21 Pha-ra-ôn phục chức quan tửu chính lại như xưa, để quan này dâng tửu bôi vào tay mình;
22 nhưng lại hạ lệnh đem treo quan thượng thiện, y như lời Giô-sép đã bàn ra.
23 Kế đó, quan tửu chính chẳng còn nhớ đến Giô-sép nữa; quên người đi.