Tra cứu Thánh Kinh

1 Giô-sép bị đem qua xứ Ê-díp-tô, thì Phô-ti-pha, người bản xứ, làm quan thị vệ của Pha-ra-ôn, mua chàng nơi tay dân Ích-ma-ên đã dẫn đến.
2 Giô-sép ở trong nhà chủ mình, là người Ê-díp-tô, được Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ, được thịnh vượng.
3 Chủ thấy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ chàng và khiến cho mọi việc gì chàng nhận làm nơi tay đều được thịnh vượng.
4 Vậy, Giô-sép được ơn trước mặt chủ mình; chủ giao việc cho chàng, đặt cai quản cửa nhà, và phó của cải mình cho chàng hết.
5 Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng.
6 Người giao hết của cải mình cho Giô-sép coi sóc, chẳng lo đến việc nào nữa, trừ ra các phần thức ăn của mình ăn mà thôi. Giô-sép hình dung đẹp đẽ, mặt mày tốt tươi.
7 Sau các việc này, vợ chủ đưa mắt cùng Giô-sép, mà nói rằng: Hãy lại nằm cùng ta.
8 Chàng từ chối và đáp rằng: Chủ đã giao nơi tay tôi mọi vật của người, và này, chủ chẳng lo biết đến việc gì trong nhà nữa;
9 trong nhà này chẳng ai lớn hơn tôi, và chủ cũng không cấm gì tôi, trừ ra một mình ngươi, vì là vợ của chủ tôi. Thế nào tôi dám làm điều đại ác dường ấy, mà phạm tội cùng Thiên Chúa sao?
10 Thường ngày, dầu người dỗ dành thế nào, thì Giô-sép cũng chẳng chịu nghe lời dụ dỗ, mà nằm cùng hay là ở cùng người chút nào.
11 Một ngày kia, Giô-sép vào nhà để làm công việc; hơn nữa, chẳng có người nhà nào ở đó,
12 thì người nắm áo chàng mà rằng: Hãy nằm cùng ta! Nhưng chàng liền tuột áo để lại trong tay người mà chạy trốn ra ngoài.
13 Khi người thấy áo còn lại nơi tay mình, và chàng đã chạy trốn ra ngoài như vậy,
14 gọi người nhà mà nói rằng: Các ngươi coi! Họ khéo đem vào nhà một thằng Hê-bơ-rơ để chọc ghẹo ta. Nó lại gần định nằm cùng ta, nhưng ta la lớn lên.
15 Vừa khi nó nghe ta cất tiếng la, thì tuột áo lại bên ta, chạy trốn ra ngoài.
16 Người để áo của Giô-sép bên mình đợi khi chủ về nhà,
17 thuật lại cùng chủ y như lời trước, rằng: Thằng nô lệ Hê-bơ-rơ mà ông khéo đem về nhà đã đến gần để chọc ghẹo tôi;
18 nhưng khi tôi cất tiếng la lên, nó tuột áo lại bên tôi, rồi chạy trốn ra ngoài.
19 Vừa khi chủ của Giô-sép nghe lời vợ nói rằng: Đó, kẻ nô lệ ông làm điều như vậy, thì nổi cơn giận lớn,
20 bắt chàng đem bỏ vào tù, là nơi cầm các kẻ phạm tội của vua. Vậy, chàng ở tù tại đó.
21 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ Giô-sép và tỏ lòng từ ái với chàng, làm cho được ơn trước mặt chủ ngục.
22 Chủ ngục giao hết các kẻ tù trong tay Giô-sép, chẳng việc gì làm qua khỏi được chàng.
23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phù hộ chàng, khiến cho việc gì chàng làm cũng được thịnh vượng