Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia-cốp, tại xứ của cha mình đã kiều ngụ, là xứ Ca-na-an.
2 Đây là chuyện dòng dõi của Gia-cốp. Giô-sép, tuổi mười bảy, chăn chiên với các anh mình; người đi kết bạn cùng con trai Bi-la và con Xinh-ba, hai vợ cha mình. Giô-sép thuật lại với cha các chuyện xấu của họ nói.
3 I-sơ-ra-ên thương yêu Giô-sép hơn những con trai khác, vì là con muộn mình, nên may cho chàng một cái áo dài có nhiều sắc.
4 Các anh thấy cha thương Giô-sép hơn bọn mình, sinh lòng ganh ghét, chẳng có thể lấy lời tử tế nói với chàng được.
5 Giô-sép mơ một giấc mơ, thuật lại cho các anh mình nghe; họ càng thêm ganh ghét nữa.
6 Người nói rằng: Tôi có giấc mơ, xin các anh hãy nghe tôi thuật:
7 Chúng ta đang bó lúa ở ngoài đồng, này bó lúa tôi đứng dựng lên, còn bó lúa của các anh đều đến ở chung quanh, sấp mình xuống trước bó lúa tôi.
8 Các anh người đáp rằng: Vậy, ngươi sẽ cai trị chúng ta sao? ngươi sẽ cầm quyền trên chúng ta sao? Họ càng ganh ghét hơn nữa, vì giấc mơ và lời nói của chàng.
9 Người lại mơ một giấc mơ khác, thuật lại với các anh của mình rằng: Tôi còn một giấc mơ nữa. Này mặt trời, mặt trăng, và mười một ngôi sao đều sấp mình xuống {trước tôi}!
10 Người thuật giấc mơ đó lại cho cha và các anh mình nghe; nhưng cha người quở mà hỏi rằng: Giấc mơ của ngươi đó có nghĩa gì? Có phải ta, mẹ, và các anh ngươi đều phải đến sấp mình xuống đất trước mặt ngươi chăng?
11 Các anh lấy làm ganh ghét chàng; còn cha lại ghi nhớ lấy điều đó.
12 Các anh chàng đi chăn chiên của cha tại Si-chem.
13 I-sơ-ra-ên nói với Giô-sép rằng: Các anh con có chăn bầy chiên tại Si-chem chăng? Lại đây, để cha sai con đi đến chúng nó. Giô-sép đáp rằng: Có con đây.
14 I-sơ-ra-ên bảo rằng: Con hãy đi, xem thử các anh con ra sao, và các bầy chiên thế nào; rồi đem tin về cho cha hay. Vậy, từ đồng bằng Hếp-rôn, người sai Giô-sép đi đến Si-chem.
15 Có một người gặp chàng đi lạc trong đồng ruộng, liền hỏi và nói với chàng rằng: Ngươi tìm gì?
16 Đáp rằng: Tôi tìm các anh tôi. Xin hãy chỉ giùm tôi họ chăn bầy chiên nơi nào.
17 Người nói: Các anh ngươi ở đây đi rồi, vì tôi có nghe họ nói rằng: Ta hãy đi đến Đô-ta-in. Vậy, Giô-sép, đi tìm các anh mình, gặp được tại Đô-ta-in.
18 Các anh thấy chàng đi ở đàng xa, chưa đến gần, thì đã lập mưu để giết chàng.
19 Chúng nói nhau rằng: Kìa, thằng nằm mộng đến kia!
20 Bây giờ, nào! chúng ta hãy giết nó đi, quăng xuống một cái hố nước nào đó; rồi ta sẽ nói rằng nó đã bị thú rừng xé ăn, rồi sẽ xem các điềm chiêm bao của nó ra sao.
21 Ru-bên nghe qua lời đó, liền giải cứu chàng ra khỏi tay các anh mà rằng: Chúng ta đừng giết chết nó;
22 lại tiếp: Chúng ta chớ nên làm đổ máu ra; hãy liệng nó trong cái hố nước nơi đồng vắng kia, và đừng tra tay vào mình nó. Người nói vậy, có ý muốn giải cứu chàng khỏi tay họ, để trả chàng về cùng cha mình.
23 Vừa khi Giô-sép đến gần các anh, họ lột áo chàng, là áo có nhiều sắc đang mặc trong mình;
24 rồi, bắt chàng đem quăng trong hố nước. Nhưng, hố khô cạn, chẳng có nước.
25 Kế đó, họ ngồi lại ăn. Nhướng mắt lên chợt thấy một đoàn dân Ích-ma-ên ở phía Ga-la-át đi đến, trên lưng lạc đà họ chở đầy thuốc thơm, nhũ hương và một dược đang đem đi đến xứ Ê-díp-tô.
26 Giu-đa nói với các anh em rằng: Giết em ta mà giấu máu nó, có dùng cho ta được việc gì?
27 Nào! Hãy đem bán nó cho dân Ích-ma-ên và đừng tra tay vào mình nó; vì nó là em, là cốt nhục của chúng ta. Các anh em đều nghe theo lời người nói.
28 Khi những lái-buôn Ma-đi-an đi ngang qua, các anh kéo Giô-sép lên khỏi hố nước, rồi bán chàng giá hai mươi miếng bạc cho dân Ích-ma-ên đem qua xứ Ê-díp-tô.
29 Ru-bên trở lại hố; này Giô-sép đâu mất rồi; xé áo mình,
30 trở lại nơi các em mình mà rằng: Ôi! đứa trẻ đâu mất rồi! Còn tôi, sẽ đi đâu?
31 Các anh giết một con dê đực, rồi lấy áo Giô-sép nhúng vào trong máu;
32 rồi thì, gửi cái áo nhiều sắc đó đem về cho cha mình và dặn nói rằng: Đây là vật chúng tôi đã kiếm được. Vậy, xin hãy nhìn coi, có phải áo của con trai cha chăng.
33 Gia-cốp nhìn và nói rằng: Ấy là áo của con trai ta đó; một thú dữ đã xé cấu nó! Thật, Giô-sép đã bị phân thây rồi!
34 Người xé quần áo mình ra, lấy bao quấn ngang hông, và để tang lâu ngày cho con trai mình.
35 Hết thảy con trai, con gái hiệp lại an ủi người, nhưng không chịu; nói rằng: Ta để tang luôn xuống chốn âm phủ cùng con ta! Ấy đó, cha Giô-sép khóc than chàng như vậy.
36 Các lái buôn Ma-đi-an đem Giô-sép đến xứ Ê-díp-tô, bán cho Phô-ti-pha, quan thị vệ của Pha-ra-ôn.