Tra cứu Thánh Kinh

1 Thiên Chúa phán với Gia-cốp rằng: Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng hiện ra cùng ngươi đang lúc chạy trốn khỏi Ê-sau, anh ngươi.
2 Gia-cốp nói với vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: Hãy dẹp các tượng thần ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo xống đi.
3 Kế đó, chúng ta hãy trỗi dậy, đi đến Bê-tên, nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Thiên Chúa, là Đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm, và đã phù hộ ta trong khi đi đường.
4 Họ đưa cho Gia-cốp các tượng thần ngoại bang của mình, và các vòng đeo nơi tai; rồi người chôn mấy vật đó dưới gốc cây sồi, gần thành Si-chem.
5 Kế đó, chúng khởi hành. Thiên Chúa giáng sự kinh hãi cho các thành ở chung quanh đó, nên họ chẳng dám đuổi theo các con trai của Gia-cốp.
6 Gia-cốp cùng mọi kẻ đi theo đến tại Lu-xơ (là thành Bê-tên), thuộc về xứ Ca-na-an.
7 Người lập tại đó một bàn thờ, đặt tên chốn này Ên-Bê-tên, vì là nơi Đức Chúa Trời đã hiện ra cùng người trong lúc chạy trốn khỏi anh mình.
8 Khi đó Đê-bô-ra, mụ vú của Rê-bê-ca, qua đời, được chôn thân dưới thành Bê-tên tại gốc cây sồi; nhân đó người ta gọi là cây A-lôn-Ba-cút [Sồi Than Khóc].
9 Khi ở xứ Pha-đan-a-ram đến, Thiên Chúa lại hiện ra cùng Gia-cốp nữa, ban phước cho người,
10 và phán rằng: Tên ngươi là Gia-cốp, sau này sẽ chẳng gọi Gia-cốp nữa, nhưng sẽ đặt là I-sơ-ra-ên. Rồi Ngài đặt tên người là I-sơ-ra-ên.
11 Thiên Chúa lại phán rằng: Ta là Thiên Chúa toàn năng; ngươi hãy sinh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sinh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra.
12 Xứ ta đã cho Áp-ra-ham và I-sác thì ta sẽ cho ngươi cùng dòng dõi ngươi.
13 Thiên Chúa ngự lên khỏi nơi Ngài đã phán với Gia-cốp.
14 Người dựng một cây trụ đá tại nơi Thiên Chúa đã phán với mình, dâng lễ quán và tưới dầu vào.
15 Kế đó, Gia-cốp đặt tên nơi Thiên Chúa đã phán với mình là Bê-tên.
16 Ở Bê-tên đi, họ còn cách Ê-phơ-rát chừng vài thôi đường, thì Ra-chên sinh nở. Việc sinh nở của người thật đau đớn.
17 Trong khi khó sinh, bà mụ nói rằng: Đừng sợ gì, vì nàng còn một con trai nữa.
18 Bởi Ra-chên gần trút linh hồn, vì đang cơn hấp hối, nên người đặt đứa con trai đó tên là Bê-nô-ni; còn cha nó lại đặt tên là Bên-gia-min.
19 Vậy, Ra-chên qua đời, được chôn bên con đường đi về Ê-phơ-rát, tức là Bết-lê-hem.
20 Gia-cốp dựng một mộ-bia; ấy là mộ-bia của Ra-chên đến ngày nay hãy còn di tích.
21 Kế đó, I-sơ-ra-ên đi, đóng trại ở ngoài nơi tháp Ê-đe.
22 Trong khi I-sơ-ra-ên ngụ tại xứ này, thì Ru-bên có đến nằm cùng Bi-la, vợ lẽ của cha mình; I-sơ-ra-ên hay được việc đó.
23 Gia-cốp có được mười hai con trai. Con của Lê-a là Ru-bên, trưởng nam của Gia-cốp; kế nữa là Si-mê-ôn, Lê-vi, Giu-đa, Y-sa-ca và Sa-bu-lôn.
24 Con của Ra-chên là Giô-sép và Bên-gia-min.
25 Con của Bi-la, tớ gái của Ra-chên là Đan và Nép-ta-li;
26 và con của Xinh-ba, tớ gái của Lê-a, là Gát và A-se. Ấy đó là các con trai của Gia-cốp sinh tại xứ Pha-đan-a-ram.
27 Gia-cốp đến với I-sác, cha mình, ở Mam-rê, tại thành Ki-ri-át-a-ra-ba, tức là Hếp-rôn, nơi Áp-ra-ham và I-sác đã kiều ngụ.
28 Những ngày của I-sác là một trăm tám mươi năm.
29 Người tuổi cao tác lớn, thỏa mãn về đời mình, tắt hơi, được về cùng tổ phụ. Ê-sau và Gia-cốp, hai con trai, chôn người.