Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia-cốp ngước mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn bốn trăm người đi đến. Người chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và cho hai tớ gái;
2 sắp hai tớ gái và con cái họ ở trước; kế đến Lê-a và con cái nàng; Ra-chên cùng Giô-sép ở sau chót.
3 Còn người, thì đi trước họ và sấp mình xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mình.
4 Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc.
5 Kế đó, Ê-sau ngước mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái, thì hỏi rằng: Các người mà em có đó là ai? Đáp rằng: Ấy là con cái mà Thiên Chúa đã cho kẻ tôi tớ anh.
6 Hai tớ gái và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống.
7 Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống; rồi thì, Ra-chên và Giô-sép lại gần, và sấp mình xuống.
8 Ê-sau hỏi: Toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm gì? Đáp rằng: Ấy để nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.
9 Ê-sau nói: Hỡi em! Anh đã được đủ rồi; vậy, hãy lấy lại vật gì của em đi.
10 Thưa rằng: Xin anh, không. Nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi; vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Thiên Chúa, và anh đã đẹp lòng tiếp đón em.
11 Xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Thiên Chúa cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến nỗi phải chịu nhận lấy.
12 Ê-sau nói: Chúng ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em.
13 Gia-cốp đáp: Chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú; nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết.
14 Xin chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà chúa tại xứ Sê-i-rơ.
15 Ê-sau nói: Vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: Để làm gì vậy? Chỉ cần em được nhờ ơn trước mặt chúa thôi!
16 Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Sê-i-rơ.
17 Gia-cốp đi đến Su-cốt; cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật; cho nên họ đặt tên chốn này là Su-cốt.
18 Gia-cốp ở xứ Pha-đan-a-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành,
19 mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.
20 Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên-Ên-ô-hê I-sơ-ra-ên.