Tra cứu Thánh Kinh

1 Gia-cốp được nghe lời các con La-ban nói rằng: Gia-cốp đã lấy hết gia tài cha ta, và vì nhờ của cha ta, nên mới được giàu có dường ấy.
2 Gia-cốp cũng để ý coi nét mặt cậu, nhận biết rằng người chẳng đối ở với mình như trước nữa.
3 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, Ta sẽ phù hộ ngươi.
4 Gia-cốp sai người gọi Ra-chên và Lê-a đến nơi cầm bầy súc vật của mình ngoài đồng,
5 và nói với họ rằng: Ta thấy sắc mặt cha hai ngươi đối cùng ta chẳng còn như trước nữa, nhưng nhờ Thiên Chúa của cha ta phù hộ ta.
6 Chính hai ngươi cũng biết rằng ta đã giúp cha hai ngươi hết sức,
7 còn cha hai ngươi lại khinh bạc và mười lần thay đổi công giá ta; nhưng Thiên Chúa không cho phép người làm hại ta chút nào.
8 Khi người dạy rằng: Các con chiên có đốm dùng làm công giá ngươi, thì các con chiên đều sinh con ra có sọc.
9 Thế thì, Thiên Chúa đã bắt súc vật của cha hai ngươi cho ta đó!
10 Đang trong lúc chiên giao hiệp nhau, ta ngước mắt lên, chiêm bao thấy các chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm.
11 Thiên Sứ Đức Chúa Trời phán với ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta thưa: Có tôi đây.
12 Thiên Sứ rằng: Hãy ngước mắt lên mà nhìn: hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm; vì Ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi.
13 Ta đây là Thiên Chúa của Bê-tên, tức nơi ngươi đã thoa dầu đầu cây trụ và đã cầu xin Ta. Bây giờ, hãy đứng dậy, ra khỏi xứ này và trở về xứ của bà con ngươi.
14 Ra-chên và Lê-a đáp cùng người mà rằng: Chúng tôi còn một phần gì hay là cơ nghiệp gì nơi nhà cha chúng tôi chăng?
15 Vì người đã gả bán chúng tôi và ăn xài hết tiền bạc bán nữa, người chẳng đãi chúng tôi như người dưng ư?
16 Các tài vật mà Thiên Chúa đoạt nơi tay cha chúng tôi tức là của chúng tôi và của con cái chúng tôi. Vậy bây giờ, chàng hãy làm theo mọi lời Thiên Chúa đã phán dạy.
17 Gia-cốp đứng dậy, đỡ vợ và con lên lưng lạc đà,
18 dẫn hết thảy súc vật và của cải mình, tức súc vật mình đã gây dựng ở Pha-đan-a-ram, để trở về cùng I-sác, cha mình, ở Ca-na-an.
19 Trong lúc La-ban mắc đi hớt lông chiên người, thì Ra-chên ăn cắp các pho tượng thờ trong nhà của cha mình.
20 Gia-cốp gạt La-ban, vì không nói rằng, mình muốn đi trốn.
21 Vậy, người đứng dậy, đem theo hết thảy tài vật mình, trốn đi ngang qua sông, thẳng tuốt về núi Ga-la-át.
22 Đến ngày thứ ba, có người thuật lại cùng La-ban rằng Gia-cốp đã trốn đi rồi.
23 Người đem các anh em mình đuổi theo Gia-cốp trong bảy ngày đường, và theo kịp tại núi Ga-la-át.
24 Nhưng Thiên Chúa đến với La-ban, người A-ra-mai, trong một giấc mơ {lúc} ban đêm, phán {với ông}: Hãy coi chừng! Ngươi chớ nói một lời lành hay dữ với Gia-cốp!
25 Vậy, La-ban theo kịp Gia-cốp. Gia-cốp đang đóng trại trên núi; La-ban và các anh em người cũng đóng trại trên núi Ga-la-át.
26 La-ban nói với Gia-cốp rằng: Cháu đã làm gì vậy? Cháu đã gạt cậu và dẫn mấy đứa gái cậu như phu tù giặc.
27 Sao bỏ trốn, gạt và không cho cậu hay trước? Có lẽ cậu đưa đi rất vui vẻ, tiếng hát, tiếng đàn và tiếng trống phụ đưa.
28 Cháu làm cách dại dột vậy, không để cho cậu hôn con trai và con gái cậu.
29 Tay cậu có đủ quyền làm hại cháu; nhưng Thiên Chúa của cha cháu đã mách bảo cùng cậu tối hôm qua rằng: Dầu lành dầu dữ, ngươi hãy giữ mình đừng nói gì với Gia-cốp hết.
30 Bây giờ, vì lòng cháu mong mỏi về nhà cha cháu, nên đã ra đi; nhưng cớ sao cháu lại ăn cắp các pho tượng cậu?
31 Gia-cốp đáp rằng: Vì cớ tôi e cậu bắt hai người con gái lại chăng.
32 Nhưng tìm nơi ai được các thần của cậu, thì người ấy sẽ bị chết đi! Tại trước mặt các anh em chúng ta, cậu hãy kiểm soát các món nơi tôi đi, và hãy lấy vật gì thuộc về cậu. Gia-cốp không hay rằng Ra-chên đã lấy trộm chúng.
33 Vậy, La-ban vào trại Gia-cốp, trại Lê-a, trại hai người tớ gái, chẳng tìm được gì cả. Kế đó, ở trại Lê-a bước ra đi vào trại Ra-chên.
34 Ra-chên có lấy mấy pho tượng đó, giấu dưới bành lạc đà, rồi ngồi lên trên. La-ban soát lục khắp trại chẳng gặp pho tượng.
35 Nàng thưa cùng cha rằng: Vì trong mình con có việc riêng của đàn bà, nên đứng dậy chào chẳng được; xin chúa đừng giận con. Người kiếm, nhưng chẳng thấy pho tượng đâu hết.
36 Gia-cốp nổi giận rầy lộn cùng La-ban, mà rằng: Tôi có án gì, tội gì, mà cậu hằm hằm đuổi theo như vậy!
37 Cậu đã soát lục các đồ hành lý tôi, có kiếm được món gì thuộc về nhà cậu chăng? Hãy đem món đó ra trước mặt anh em tôi cùng anh em cậu, để họ phán xét đôi ta.
38 Kìa, đã hai mươi năm tôi ăn ở nơi nhà cậu, chiên cùng dê cậu nào có sẩy thai, và tôi chẳng hề ăn thịt chiên đực của bầy cậu bao giờ;
39 cũng chẳng hề đem về cho cậu một con nào bị xé; bằng có, chính tôi chịu đền đó thôi. Cậu cứ đòi luôn những con bị ăn cắp ban ngày và ăn trộm ban đêm.
40 Ban ngày tôi chịu nắng nồng, ban đêm chịu lạnh lùng, ngủ nào có an giấc được đâu.
41 Đó trong hai mươi năm tôi ở tại nhà cậu là thế; trong mười bốn năm giúp việc, để được hai con gái cậu, và sáu năm để nhận lấy bầy súc vật của cậu, mà cậu lại còn thay đổi mười lần công giá tôi.
42 Nếu Thiên Chúa của cha tôi, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, là Đấng mà I-sác kính sợ, không phù hộ tôi, chắc bây giờ cậu đuổi tôi ra tay không, Thiên Chúa đã xem thấy nỗi đau-khổ tôi cùng công việc hai tay tôi làm, nên đêm qua Ngài đã xét công bình rồi đó.
43 La-ban đáp cùng Gia-cốp mà rằng: Các đứa gái này là con của cậu; các đứa trẻ này là trẻ của cậu; các bầy súc vật tức là bầy súc vật của cậu, và các vật gì cháu thấy được tức là của cậu hết; ngày nay cậu sẽ làm gì được cùng các con gái hay là các cháu cậu đó?
44 Vậy bây giờ, chúng ta kết-ước cùng nhau, để dùng làm chứng cho cậu và cháu.
45 Gia-cốp lấy một khối đá, dựng đứng lên làm trụ;
46 và nói với các anh em mình rằng: Hãy lượm gom đá lại. Chúng gom đá lại, chất thành một đống, rồi ngồi lên trên ăn bữa.
47 La-ban đặt tên đống đá đó là I-ê-ga Sa-ha-đu-ta; còn Gia-cốp kêu là Ga-lét.
48 La-ban nói rằng: Đống đá này ngày nay làm chứng cho cậu và cháu đó. Cho nên chúng gọi là Ga-lét.
49 Mà cũng gọi là Mích-ba, vì La-ban có nói thêm rằng: Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chăm sóc cậu và cháu.
50 Nếu cháu hành hạ các con gái cậu, nếu cưới vợ khác nữa, thì hãy giữ mình! Chẳng phải người thường soi xét ta đâu, mà là Thiên Chúa làm chứng cho chúng ta vậy.
51 La-ban lại nói với Gia-cốp rằng: Này đống đá, này cây trụ mình cậu đã dựng lên giữa cậu và cháu đây.
52 Đống đá này và cây trụ này làm chứng rằng cậu chẳng qua khỏi đây, đi đến nơi cháu, và cháu cũng chẳng vượt khỏi đây, đi đến nơi cậu, trong khi có ý muốn làm hại nhau.
53 Cầu xin Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của Na-cô, Thiên Chúa của cha các người ấy phán xét cho chúng ta! Gia-cốp chỉ Đấng của I-sác, cha mình, kính sợ mà thề.
54 Kế đó, người dâng một của lễ tại trên núi, và mời các anh em mình dùng bánh. Vậy, chúng dùng bánh, rồi ở ban đêm trên núi.
55 La-ban dậy sớm, hôn các con trai và các con gái mình, và chúc phước cho, rồi đi trở về nhà mình.