Tra cứu Thánh Kinh

1 Ra-chên thấy mình chẳng sinh con cho Gia-cốp, thì đem lòng ghen ghét chị, nói với Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết.
2 Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên mà rằng: Chẳng lẽ ta được thay quyền Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, mà không cho ngươi sinh sản sao?
3 Ra-chên rằng: Này tớ gái Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, để cho nó sinh đẻ thay cho tôi, để phần tôi bởi nó cũng có con nữa.
4 Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm vợ bé cho Gia-cốp, và người đi lại cùng nàng.
5 Bi-la thụ thai, sinh một con trai cho Gia-cốp.
6 Ra-chên rằng: Thiên Chúa đã xét tôi công bình, nhận lời tôi, nên cho tôi một con trai; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan.
7 Bi-la, tớ gái của Ra-chên, thụ thai nữa, và sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp.
8 Ra-chên rằng: Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai này là Nép-ta-li.
9 Lê-a thấy mình thôi sinh sản, bắt Xinh-ba, tớ gái mình, làm vợ bé cho Gia-cốp.
10 Xinh-ba, tớ gái của Lê-a, sinh một con trai cho Gia-cốp.
11 Lê-a rằng: Phước biết dường bao! rồi đặt tên đứa trai đó là Gát.
12 Xinh ba, tớ gái của Lê-a, sinh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp;
13 thì Lê-a rằng: Tôi lấy làm vui mừng dường bao! vì các con gái sẽ xưng ta được phước; nàng đặt tên đứa trai đó là A-se.
14 Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái táo tình yêu, đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình. Ra-chên nói với Lê-a rằng: Xin chị hãy cho tôi những trái táo tình yêu của con chị đó. [Trái táo tình yêu = mandrake, một loại dược thảo có chất kích dục.]
15 Đáp rằng: Cướp chồng tao là một việc nhỏ sao, nên ngươi còn muốn lấy những trái táo tình yêu của con trai tao nữa? Ra-chên rằng: Ừ thôi! chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho những trái táo tình yêu của con chị đó.
16 Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng những trái táo tình yêu của con tôi chịu thuê được chàng; vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng.
17 Thiên Chúa nhận lời Lê-a, nàng thụ thai và sinh cho Gia-cốp một con trai thứ năm.
18 Nàng rằng: Thiên Chúa đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao tớ gái cho chồng; vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Y-sa-ca.
19 Lê-a thụ thai nữa, sinh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp,
20 nói rằng: Thiên Chúa ban cho tôi một vật quý báu; lần này chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sinh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai này là Sa-bu-lôn.
21 Kế đó, nàng sinh một con gái, đặt tên là Đi-na.
22 Thiên Chúa nhớ đến Ra-chên. Thiên Chúa nghe nàng và mở tử cung của nàng.
23 Nàng thụ thai, sinh một con trai, mà rằng: Thiên Chúa đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi;
24 đặt tên đứa trai đó là Giô-sép; lại nói rằng: Cầu xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thêm cho một con trai nữa!
25 Khi Ra-chên đã sinh Giô-sép thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, để trở về quê hương tôi;
26 xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã vì cớ đó giúp cậu, để tôi đi; bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thế nào.
27 La-ban đáp rằng: Ước gì cậu được nhờ ơn cháu! Cậu cũng đoán rõ ràng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy.
28 Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho!
29 Gia-cốp đáp: Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thế nào, và về tay tôi bầy súc vật cậu được ra sao.
30 Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở, thì thêm nhiều quá bội. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà này; bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi?
31 La-ban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ? Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi gì cả. Nếu thuận theo lời này, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa:
32 Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu; trong bầy chiên bầy dê, bất cứ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của tôi đó.
33 Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp.
34 La-ban đáp: Ừ thôi! được như lời cháu nói.
35 Trong ngày đó, La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình;
36 rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba ngày đường; Gia-cốp chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại.
37 Kế đó, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá-tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra.
38 Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau.
39 Các con chiên giao hiệp nhau trước những nhành đó thì sinh chiên con có sọc, có rằn và có đốm.
40 Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen; nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban.
41 Mỗi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, để chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau.
42 Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy; thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp.
43 Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.