Tra cứu Thánh Kinh

1 Kế đó, Gia-cốp lên đường, đi đến xứ của dân Đông phương.
2 Người nhìn xem, thấy một cái giếng trong đồng ruộng, gần đó có ba bầy chiên nằm nghỉ, vì nơi này là chốn người ta cho các bầy chiên uống nước. Khối đá đậy trên miệng giếng rất lớn.
3 Các bầy chiên đều hiệp lại đó, rồi họ lăn khối đá trên miệng giếng ra, cho các bầy uống nước; rồi thì, lăn đá lại chỗ cũ, đậy trên miệng giếng.
4 Gia-cốp hỏi mấy người chăn chiên rằng: Hỡi các anh! các anh ở đâu đây? Bọn đó đáp rằng: Chúng tôi ở Cha-ran đến.
5 Người hỏi: Các anh có biết La-ban, con trai Na-cô, chăng? Đáp rằng: Chúng tôi biết.
6 Lại hỏi: Người ấy được mạnh giỏi chăng? Đáp rằng: Người vẫn được mạnh giỏi, và này, Ra-chên, con gái người, đang đi đến với bầy chiên kia.
7 Người nói: Này, trời hãy còn sớm, chưa phải là giờ nhóm hiệp các súc vật; vậy, các anh hãy cho bầy chiên uống nước, rồi thả đi ăn lại đi.
8 Đáp rằng: Chúng tôi làm như vậy chẳng được; phải đợi các bầy hiệp lại đủ hết rồi, bấy giờ mới lăn khối đá trên miệng giếng ra, cho bầy uống nước được.
9 Đang lúc người còn nói chuyện cùng bọn đó, thì Ra-chên dắt bầy chiên của cha nàng đến, vì nàng vốn là người chăn chiên.
10 Khi vừa thấy Ra-chên, con gái La-ban, cậu mình, thì người liền lại gần lăn khối đá ra khỏi miệng giếng, cho bầy chiên của La-ban, cậu mình, uống nước.
11 Gia-cốp hôn Ra-chên, cất tiếng lên khóc;
12 rồi nói cho nàng biết rằng mình là bà con với cha nàng, tức con trai của Rê-bê-ca. Nàng chạy về thuật lại cho cha hay.
13 Vừa khi nghe nói Gia-cốp, con trai của em gái mình, thì La-ban chạy đến trước mặt người, ôm choàng lấy mà hôn, rồi mời vào nhà. Gia-cốp thuật lại cho La-ban nghe các việc đã xảy qua.
14 La-ban đáp rằng: Thật vậy, cháu là cốt nhục của cậu; rồi Gia-cốp ở một tháng cùng cậu.
15 Kế đó, La-ban nói với Gia-cốp rằng: vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết.
16 La-ban có hai con gái, con lớn tên là Lê-a; con nhỏ tên là Ra-chên.
17 Mắt Lê-a yếu, còn Ra-chên hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi.
18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm.
19 La-ban trả lời rằng: Thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác; hãy ở với cậu.
20 Vậy, Gia-cốp vì Ra-chên, phải giúp việc trong bảy năm: Nhưng người yêu nàng, nên coi bảy năm bằng chừng đôi ba bữa.
21 Kế đó, Gia-cốp nói với La-ban rằng: Hạn tôi đã mãn rồi. Xin cậu hãy giao vợ tôi lại để tôi đến gần cùng nàng.
22 La-ban mời các người trong xóm, bày một bữa tiệc;
23 đến chiều tối, bắt Lê-a, con gái mình, đưa cho Gia-cốp, rồi chàng đến với nàng.
24 La-ban lại sai tớ gái Xinh-ba theo hầu Lê-a, con gái mình.
25 Sáng bữa sau, mới biết là nàng Lê-a, thì Gia-cốp hỏi La-ban rằng: Cậu đã đãi tôi cách gì vậy? Có phải vì Ra-chên mà tôi mới giúp việc cho nhà cậu chăng? Sao cậu lừa-gạt tôi?
26 La-ban đáp rằng: Phong tục ở đây chẳng phải được gả em út trước, rồi chị cả sau.
27 Hãy ở với đứa này trọn một tuần đi, rồi ta sẽ gả luôn đứa kia cho; về đứa kia cháu phải giúp công cho cậu thêm bảy năm nữa.
28 Gia-cốp theo lời, ở cùng Lê-a trọn một tuần, rồi La-ban gả Ra-chên con gái mình, cho chàng,
29 và sai tớ gái Bi-la theo hầu Ra-chên con gái mình.
30 Gia-cốp đi lại cùng Ra-chên, thương yêu nàng hơn Lê-a. Vậy, người ở giúp việc nhà La-ban thêm bảy năm nữa.
31 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thấy Lê-a bị ghét, cho nàng sinh sản; còn Ra-chên lại son sẻ.
32 Lê-a thụ thai, sinh một con trai, đặt tên Ru-bên; vì nói rằng: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã thấy sự cực khổ tôi; bây giờ chồng sẽ yêu mến tôi.
33 Nàng thụ thai nữa và sinh một con trai, đặt tên Si-mê-ôn; vì nói rằng. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu có nghe biết tôi bị ghét, nên cho thêm đứa này.
34 Nàng thụ thai nữa và sinh một con trai; nàng rằng: Lần này chồng sẽ dính díu cùng tôi, vì tôi đã sinh cho người ba con trai; bởi cớ đó, đặt tên là Lê-vi.
35 Nàng thụ thai nữa, sinh một con trai, và nói rằng: Lần này tôi tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; vì cớ ấy, đặt tên là Giu-đa. Kế đó, nàng thôi thai nghén.