Tra cứu Thánh Kinh

1 Bởi I-sác đã già, mắt làng chẳng thấy được nữa, gọi Ê-sau, con trưởng nam, mà rằng: Hỡi con! Ê-sau thưa rằng: Có con đây.
2 Người nói rằng: Này, cha đã già rồi, chẳng biết ngày nào phải chết;
3 vậy bây giờ, cha xin con hãy lấy khí giới, ống tên và cung con, ra đồng săn thịt rừng cho cha,
4 dọn một món ngon tùy theo ý thích cha; rồi dâng lên cho cha ăn, để linh hồn cha chúc phước cho con trước khi chết.
5 Đang khi I-sác nói với Ê-sau con trai mình, thì Rê-bê-ca có nghe. Ê-sau ra đồng săn thịt rừng để đem về cho cha.
6 Rê-bê-ca nói với Gia-cốp, con trai mình, rằng: Này, mẹ có nghe cha nói với Ê-sau, anh con, và dặn rằng:
7 Hãy đem thịt rừng về cho cha, dọn một món ngon cha ăn; để trước khi qua đời, cha sẽ chúc phước cho con trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
8 Vậy, con ơi! bây giờ, hãy nghe mẹ và làm theo lời mẹ bảo:
9 Hãy ra ngoài bầy, bắt hai dê con tốt, rồi mẹ sẽ dọn cho cha con một món ngon, tùy theo ý thích cha;
10 con sẽ đem cho cha ăn, để người chúc phước con trước khi qua đời.
11 Gia-cốp thưa lại cùng mẹ rằng: Thưa mẹ, Ê-sau, anh con, có lông, còn con lại không.
12 Có lẽ cha sẽ rờ mình chăng, coi con như kẻ lừa dối, thì con chắc lấy cho mình sự rủa sả, chớ chẳng phải sự chúc phước đâu.
13 Mẹ đáp rằng: Con ơi! Xin sự rủa sả đó để cho mẹ chịu; hãy cứ nghe lời mẹ, ra bắt hai dê con.
14 Vậy, Gia-cốp đi bắt hai dê con, đem lại cho mẹ, làm món ngon, tùy theo ý thích cha.
15 Kế đó, Rê-bê-ca lấy quần áo tốt nhất của Ê-sau, con trưởng nam, sẵn để trong nhà, mà mặc vào cho Gia-cốp, con út mình;
16 rồi người lấy da dê con bao hai tay và cổ, vì tay và cổ Gia-cốp không có lông.
17 Rê-bê-ca để món ngon và bánh của mình đã dọn vào tay con út mình.
18 Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! I-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó?
19 Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn bảo; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, để linh hồn cha sẽ chúc phước cho con.
20 I-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của cha khiến cho tôi gặp mau vậy.
21 I-sác nói với Gia-cốp rằng: Hỡi con! Hãy lại gần để cha rờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng?
22 Gia-cốp lại gần I-sác; người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau.
23 Người chẳng nhận biết, vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy I-sác chúc phước cho.
24 Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây.
25 I-sác nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, để linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa.
26 Rồi I-sác cha người nói rằng: Hỡi con! Hãy lại gần và hôn cha.
27 Gia-cốp lại gần và hôn người. I-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Này, mùi hương của con ta, Khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã ban phước cho.
28 Nguyện Đức Chúa Trời ban cho con sương móc từ các tầng trời và sự màu mỡ của đất; được dư dật lúa mì và rượu!
29 Nguyện muôn dân phục vụ con; các quốc gia sấp mình trước con! Hãy là chủ trên các anh em của con! Nguyện các con trai của mẹ con sấp mình trước con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả! Ai chúc phước cho con, sẽ được ban phước!
30 Vừa khi I-sác chúc phước cho Gia-cốp xong, và vừa khi Gia-cốp lùi ra khỏi nơi cha mình, thì Ê-sau, anh người, đi săn trở về.
31 Người cũng dọn một món ngon, dâng lên cho cha và thưa rằng: Xin dậy, ngồi ăn thịt săn của con trai cha, để linh hồn cha chúc phước cho con.
32 I-sác, cha người, hỏi: Con là đứa nào? Thưa rằng: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha.
33 I-sác lấy làm cảm động quá đỗi mà nói rằng: Vậy, còn đứa nào đã săn thịt rừng, và đã dâng lên cho cha đó? Trước khi con về, cha đã ăn hết rồi, và chúc phước cho nó; nó lại sẽ được ban phước vậy.
34 Vừa nghe dứt lời cha, thì Ê-sau la lên một tiếng rất lớn, và rất thảm thiết mà thưa cùng cha rằng: Cha ơi! Xin hãy chúc phước cho con luôn nữa!
35 Nhưng I-sác lại đáp: Em con đã dùng mưu kế đến cướp sự chúc phước của con rồi.
36 Ê-sau liền nói rằng: Có phải vì người ta gọi nó là Gia-cốp mà nó hai lần chiếm lấy vị tôi rồi chăng? Nó đã chiếm quyền trưởng nam tôi, và lại bây giờ còn chiếm sự phước lành của tôi nữa. Tiếp rằng: Cha chẳng có dành sự chúc phước gì cho tôi sao?
37 I-sác đáp rằng: Này, cha đã lập nó lên làm chủ con, và đã cho các anh em làm tôi nó; và đã dự bị lúa mì và rượu cho nó. Vậy, cha sẽ làm gì cho con đây?
38 Ê-sau thưa rằng: Cha ơi! cha chỉ có sự chúc phước đó thôi sao? Hãy chúc phước cho con với, cha! Rồi Ê-sau cất tiếng lên khóc.
39 I-sác cha người, đáp rằng: Này, nơi con ở sẽ thiếu màu mỡ của đất, Cùng sương móc trên trời sa xuống.
40 Con sẽ nhờ gươm mới được sống, Và làm tôi tớ cho em con. Nhưng khi con lưu lạc nay đó mai đây, Sẽ bẻ cái ách của em trên cổ con vậy.
41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.
42 Họ đem lời Ê-sau, con lớn, thuật lại cùng Rê-bê-ca, thì người sai gọi Gia-cốp, con út mình, mà nói rằng: Này, Ê-sau, anh con, định giết con để báo thù.
43 Vậy, bây giờ, hỡi con, hãy nghe lời mẹ, đứng dậy, chạy trốn qua nhà La-ban, cậu con, tại Cha-ran,
44 và hãy ở cùng người ít lâu, cho đến lúc nào cơn giận của anh con qua hết.
45 Khi cơn giận anh con bỏ qua rồi, và nó quên việc con đã gây nên với nó, thì mẹ sẽ bảo con về. Có lẽ đâu mẹ phải chịu mất cả hai đứa trong một ngày ư?
46 Rê-bê-ca nói với I-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các dân đó; thôi, tôi còn sống làm gì?