Tra cứu Thánh Kinh

1 Áp-ra-ham cưới một người vợ khác, tên là Kê-tu-ra.
2 Người sinh cho Áp-ra-ham Xim-ram, Giốc-chan, Mê-đan, Ma-đi-an, Dích-bác và Su-ách.
3 Giốc-chan sinh Sê-ba và Đê-đan; con cháu của Đê-đan là họ A-chu-rim, họ Lê-tu-chim và họ Lê-um-mim.
4 Con trai của Ma-đi-an là Ê-pha, Ê-phe, Ha-nóc, A-bi-đa và En-đa. Các người trên đây đều là dòng dõi của Kê-tu-ra.
5 Áp-ra-ham cho I-sác hết thảy gia tài mình; còn cho các con dòng thứ những tiền của;
6 rồi, khi còn sống, người sai họ qua đông phương mà ở, cách xa con dòng chính, là I-sác.
7 Áp-ra-ham hưởng thọ được một trăm bảy mươi lăm tuổi;
8 người tuổi cao tác lớn và đã thỏa về đời mình, tắt hơi, được quy về nơi tổ tông.
9 Hai con trai người, I-sác và Ích-ma-ên, chôn người trong hang đá Mặc-bê-la tại nơi cánh đồng của Ép-rôn, con trai Sô-ha, người Hê-tít, nằm ngang Mam-rê.
10 Ấy là cánh đồng mà lúc trước Áp-ra-ham mua lại của dân họ Hếch; nơi đó họ chôn Áp-ra-ham cùng Sa-ra, vợ người.
11 Sau khi Áp-ra-ham qua đời, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ban phước cho I-sác con trai người. I-sác ở gần bên cái giếng La-chai-Roi.
12 Đây là dòng dõi của Ích-ma-ên, con trai của Áp-ra-ham, do nơi nàng A-ga, người Ê-díp-tô, tớ gái của Sa-ra, đã sinh.
13 Và đây là tên các con trai của Ích-ma-ên, sắp thứ tự theo ngày ra đời: Con trưởng nam của Ích-ma-ên là Nê-ba-giốt; kế sau Kê-đa, Át-bê-ên, Mi-bô-sam,
14 Mích-ma, Đu-ma, Ma-sa,
15 Ha-đa, Thê-ma, Giê-thu, Na-phích, và Kết-ma.
16 Đó là các con trai của Ích-ma-ên và tên của họ tùy theo làng và nơi đóng trại mà đặt. Ấy là mười hai vị công hầu trong dân tộc của họ.
17 Ích-ma-ên hưởng thọ được một trăm ba mươi bảy tuổi, rồi tắt hơi mà qua đời, được quy về nơi tổ tông.
18 Dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, từ Ha-vi-la cho đến Xu-xơ, đối ngang Ê-díp-tô, chạy qua A-si-ri.
19 Đây là dòng dõi của I-sác, con trai Áp-ra-ham. Áp-ra-ham sinh I-sác.
20 I-sác được bốn mươi tuổi khi ông lấy Rê-bê-ca, con gái của Bê-tu-ên, người A-ra-mai, xứ Pha-đan-a-ram, và em gái của La-ban, người A-ra-mai, làm vợ.
21 I-sác khẩn cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho vợ mình, vì nàng son sẻ. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cảm động lời khẩn cầu đó, nên cho Rê-bê-ca thọ thai.
22 Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng: Nếu thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm gì? Kế đó nàng đi hỏi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
23 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với nàng: Hai nước trong bụng của ngươi và hai dân sẽ được phân chia từ trong lòng ngươi. Dân này sẽ mạnh hơn dân kia, và đứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.
24 Đến ngày sinh nở của nàng, này trong bụng của nàng có thai đôi.
25 Đứa ra trước đỏ hồng, lông cùng mình như một áo khoác lông. Họ đặt tên cho nó là Ê-sau.
26 Kế đó, em trai nó ra, tay nắm lấy gót chân của Ê-sau; và tên nó được gọi là Gia-cốp. I-sác được sáu mươi tuổi khi nàng sinh ra chúng.
27 Khi hai đứa trai này lớn lên, thì Ê-sau trở nên một thợ săn giỏi, thường dong ruổi nơi đồng ruộng; còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại.
28 I-sác yêu Ê-sau, vì người có tính ưa ăn thịt rừng; nhưng Rê-bê-ca lại yêu Gia-cốp.
29 Một ngày kia, Gia-cốp đang nấu canh, Ê-sau ở ngoài đồng về lấy làm mệt mỏi lắm;
30 liền nói với Gia-cốp rằng: Em hãy cho anh ăn canh gì đỏ đó với, vì anh mệt mỏi lắm. Bởi cớ ấy, người ta gọi Ê-sau là Ê-đôm.
31 Gia-cốp đáp rằng: Nay anh hãy bán quyền trưởng nam cho tôi đi.
32 Ê-sau đáp rằng: Này, anh gần chết, quyền trưởng nam để cho anh dùng làm gì?
33 Gia-cốp đáp lại rằng: Anh hãy thề trước đi. Người thề; vậy, người bán quyền trưởng nam cho Gia-cốp.
34 Rồi, Gia-cốp cho Ê-sau ăn bánh và canh đậu lăng; ăn uống xong, người đứng dậy đi. Vậy, Ê-sau khinh quyền trưởng nam là thế.