Tra cứu Thánh Kinh

1 Sa-ra được một trăm hai mươi bảy tuổi. Ấy là các năm của đời Sa-ra.
2 Sa-ra qua đời tại Ki-ri-át-a-ra-ba, tức là Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an. Áp-ra-ham đến chịu tang cho Sa-ra và than khóc người.
3 Kế đó, Áp-ra-ham đứng dậy trước người chết mình và nói với dân họ Hếch rằng:
4 Ta là một khách kiều ngụ trong vòng các ngươi; xin hãy cho một nơi mộ địa trong xứ các ngươi, để chôn người chết của ta.
5 Dân họ Hếch đáp rằng:
6 Lạy chúa, xin hãy nghe chúng tôi: giữa chúng tôi, chúa tức là một tôn trưởng của Thiên Chúa; hãy chôn người chết của chúa nơi mộ địa nào tốt hơn hết của chúng tôi. Trong bọn chúng tôi chẳng có ai tiếc mộ địa mình, để chôn người chết của chúa đâu.
7 Áp-ra-ham đứng dậy, sấp mình xuống trước mặt các dân của xứ, tức dân họ Hếch,
8 mà nói rằng: Nếu các ngươi bằng lòng cho chôn người chết ta, thì hãy nghe lời, và cầu xin Ép-rôn, con của Xô-ha giùm ta,
9 để người nhượng cho ta hang đá Mặc-bê-la, ở về tận đầu cánh đồng của người, để lại cho đúng giá, để cho ta được trong vòng các ngươi một nơi mộ địa.
10 Ép-rôn, người Hê-tít, đang ngồi trong nhóm dân họ Hếch, đáp lại cùng Áp-ra-ham trước mặt dân họ Hếch vẫn nghe và trước mặt mọi người đến nơi cửa thành, mà rằng:
11 Không, thưa chúa, hãy nghe lời tôi: Hiện trước mặt dân tôi, tôi xin dâng cho chúa cánh đồng, và cũng dâng luôn cái hang đá ở trong đó nữa; hãy chôn người chết của chúa đi.
12 Áp-ra-ham sấp mình xuống trước mặt dân của xứ,
13 và nói lại cùng Ép-rôn hiện trước mặt dân của xứ đang nghe, mà rằng: Xin hãy nghe, ta trả giá tiền cánh đồng, hãy nhận lấy đi, thì ta mới chôn người chết của ta,
14 Ép-rôn đáp rằng:
15 Thưa chúa, hãy nghe lời tôi: một miếng đất giá đáng bốn trăm siếc-lơ bạc, mà giữa tôi với chúa, thì có giá gì đâu? Xin hãy chôn người chết của chúa đi.
16 Áp-ra-ham nghe theo lời Ép-rôn, trước mặt dân họ Hếch cân bốn trăm siếc-lơ bạc cho người, là bạc thông dụng nơi các tay buôn bán.
17 Vậy, cánh đồng của Ép-rôn, tại Mặc-bê-la, nằm ngang Mam-rê, nghĩa là cánh đồng và hang đá, các cây cối ở trong và chung quanh theo giới hạn đồng,
18 đều trước mặt có các dân họ Hếch cùng mọi người đến cửa thành, nhận chắc cho Áp-ra-ham làm sản nghiệp.
19 Sau các việc đó, Áp-ra-ham chôn Sa-ra, vợ mình, trong hang đá của đồng Mặc-bê-la, nằm ngang Nam-rê tại Hếp-rôn, thuộc về xứ Ca-na-an.
20 Đồng và hang đá đều có các người họ Hếch nhận chắc, để lại cho Áp-ra-ham dùng làm mộ địa.