Tra cứu Thánh Kinh

1 Khi mọi việc kia đã xong, thì Thiên Chúa thử Áp-ra-ham; Ngài phán rằng: Hỡi Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.
2 Thiên Chúa phán rằng: Hãy bắt đứa con một ngươi yêu dấu, là I-sác, và đi đến xứ Mô-ri-a, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà Ta sẽ chỉ cho.
3 Áp-ra-ham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình, là I-sác, cùng đi; người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy.
4 Qua đến ngày thứ ba, Áp-ra-ham ngước mắt lên thấy nơi đó ở lối đằng xa,
5 thì nói với hai kẻ đầy tớ rằng: Hãy ở lại đây với con lừa; ta cùng đứa trẻ sẽ đi đến chốn kia để thờ phượng, rồi sẽ trở lại với hai ngươi.
6 Áp-ra-ham lấy củi về của lễ thiêu, chất trên I-sác, con mình; rồi người cầm lửa và dao trong tay, và cả hai cha con cùng đi.
7 I-sác nói với Áp-ra-ham, cha mình, rằng: Hỡi Cha! Ông đáp: Con ơi! Cha đây! Người nói: Củi và lửa đây, nhưng chiên con làm của lễ thiêu ở đâu?
8 Áp-ra-ham nói: Con ơi! Chính Thiên Chúa sẽ lo về chiên con làm của lễ thiêu. Rồi, cả hai cùng đi.
9 Họ đến chốn Đức Chúa Trời đã phán dạy; tại đó, Áp-ra-ham lập bàn thờ, chất củi lên, trói I-sác con mình lại, để lên đống củi trên bàn thờ.
10 Áp-ra-ham giơ tay ra cầm lấy dao để giết con mình.
11 Thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu xuống mà rằng: Hỡi Áp-ra-ham, Áp-ra-ham! Người thưa rằng: Có tôi đây.
12 Ngài phán: Đừng tra tay của ngươi đến đứa trẻ và chớ làm gì đến nó. Vì bây giờ, Ta công nhận rằng, ngươi kính sợ Thiên Chúa, chẳng giữ lại con trai của ngươi, con một của ngươi, đối với Ta.
13 Áp-ra-ham ngước mắt lên, xem thấy sau lưng một con chiên đực, sừng mắc trong bụi cây, bắt con chiên đực đó dâng làm của lễ thiêu thay cho con mình.
14 Áp-ra-ham gọi chỗ đó là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Sắm Sẵn. Bởi cớ ấy, ngày nay có tục ngữ rằng: Trên núi của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ có sắm sẵn.
15 Thiên sứ của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu từ trên trời kêu Áp-ra-ham lần thứ nhì mà rằng:
16 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, Ta lấy chính mình Ta mà thề rằng:
17 Chắc chắn, ban phước, Ta sẽ ban phước cho ngươi, và thêm lên, Ta sẽ thêm lên dòng dõi của ngươi nhiều như những sao trời và như cát trên bờ biển. Dòng dõi của ngươi sẽ chiếm được cửa thành của những kẻ thù.
18 Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước.
19 Kế đó Áp-ra-ham trở về nơi hai người đầy tớ; họ đứng dậy, cùng nhau đi về Bê-e-sê-ba. Áp-ra-ham cứ ở tại Bê-e-sê-ba.
20 Sau các việc đó, người ta thuật lại với Áp-ra-ham tin này rằng: Này, nàng Minh-ca cũng sinh con cho em ngươi, là Na-cô.
21 Con trưởng nam là Út-xơ, em trai là Bu-xơ, Kê-mu-ên, cha của A-ram;
22 Kê-sết, Ha-xô, Phin-đát, Díp-láp và Bê-tu-ên;
23 Bê-tu-ên là người sinh Rê-bê-ca. Minh-ca sinh tám người con trai đó cho Na-cô, em của Áp-ra-ham.
24 Còn người vợ nhỏ, tên là Rê-u-ma, cũng sinh con, là Tê-la, Ga-ham, Ta-hách và Ma-a-ca.