Tra cứu Thánh Kinh

1 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đến viếng Sa-ra, theo như lời Ngài đã phán, và làm cho nàng như lời Ngài đã nói.
2 Sa-ra thụ thai, sinh một con trai cho Áp-ra-ham trong khi tuổi đã già, đúng kỳ Thiên Chúa đã định.
3 Áp-ra-ham đặt tên đứa trai mà Sa-ra đã sinh cho mình là I-sác.
4 Đúng tám ngày, Áp-ra-ham làm phép cắt bì cho I-sác theo như lời Thiên Chúa đã phán dặn.
5 Khi I-sác ra đời, thì Áp-ra-ham đã được một trăm tuổi.
6 Sa-ra nói rằng: Thiên Chúa làm cho tôi một việc vui cười; hết thảy ai hay được cũng sẽ vui cười về sự của tôi.
7 Lại nói rằng: Có ai dám nói với Áp-ra-ham rằng Sa-ra sẽ cho con bú sao? Vì tôi đã sinh một đứa trai trong lúc người già yếu rồi.
8 Đứa trẻ lớn lên, thì thôi bú. Trong ngày I-sác thôi bú, Áp-ra-ham bày một tiệc lớn ăn mừng.
9 Sa-ra thấy đứa trai của A-ga, người Ê-díp-tô, đã sinh cho Áp-ra-ham, chế giễu,
10 thì người nói với Áp-ra-ham rằng: Hãy đuổi tớ gái với con nó đi đi, vì đứa trai của tớ gái này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là I-sác đâu.
11 Lời này lấy làm buồn lòng Áp-ra-ham lắm, vì cớ con trai mình.
12 Nhưng Thiên Chúa phán với Áp-ra-ham rằng: Ngươi chớ buồn bực vì con trai và tớ gái ngươi. Sa-ra nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói; vì do nơi I-sác sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi.
13 Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của tớ gái trở nên một dân, vì nó cũng do một nơi ngươi mà ra.
14 Sáng sớm, Áp-ra-ham trỗi dậy, lấy bánh và một bầu nước, đưa cho A-ga, để trên vai nàng, cùng đứa trẻ, rồi đuổi nàng đi. Nàng ra đi, lang thang trong đồng vắng Bê-e-sê-ba.
15 Khi nước trong bầu đã hết, nàng để đứa trẻ dưới một cội cây nhỏ kia,
16 đi ngồi đối diện cách xa xa dài chừng một khoảng tên bắn; vì nói rằng: Ôi! tôi nỡ nào thấy đứa trẻ phải chết! Nàng ngồi đối diện đó, cất tiếng la khóc.
17 Thiên Chúa nghe tiếng đứa trẻ khóc, thì thiên sứ của Thiên Chúa từ trên trời kêu nàng A-ga mà phán rằng: Hỡi A-ga! Ngươi có điều gì vậy? Chớ sợ gì, vì Thiên Chúa đã nghe tiếng đứa trẻ ở đâu đó rồi.
18 Hãy đứng dậy đỡ lấy đứa trẻ và giơ tay nắm nó, vì Ta sẽ làm cho nó nên một dân lớn.
19 Kế đó, Thiên Chúa mở mắt nàng ra; nàng thấy một cái giếng nước, và đi lại múc đầy bầu cho đứa trẻ uống.
20 Thiên Chúa đã ở cùng đứa trẻ; nó lớn lên, ở trong đồng vắng, có tài bắn cung.
21 Nó ở tại trong đồng vắng Pha-ran; mẹ cưới cho nó một người vợ quê ở xứ Ê-díp-tô.
22 Về thuở đó, vua A-bi-mê-léc và Phi-côn, quan tổng binh mình, nói với Áp-ra-ham rằng: Thiên Chúa ở cùng ngươi trong mọi việc ngươi làm.
23 Vậy bây giờ, hãy chỉ danh Thiên Chúa mà thề rằng: Ngươi sẽ chẳng gạt ta, con ta cùng dòng giống ta. Nhưng ngươi sẽ đãi ta và xứ ngươi đang trú ngụ, một lòng tử tế như ta đã đãi ngươi vậy.
24 Áp-ra-ham đáp rằng: Tôi xin thề.
25 Áp-ra-ham phàn nàn cùng vua A-bi-mê-léc về vụ một giếng kia bị đầy tớ người chiếm đoạt.
26 Vua A-bi-mê-léc nói rằng: Ta chẳng hay ai đã làm nên nông nổi đó; chính ngươi chẳng cho ta hay trước; ngày nay ta mới rõ đây mà thôi.
27 Kế đó, Áp-ra-ham bắt chiên và bò, dâng cho vua A-bi-mê-léc; rồi hai người kết ước cùng nhau.
28 Áp-ra-ham lựa để riêng ra bảy con chiên con trong bầy;
29 thì vua A-bi-mê-léc hỏi rằng: Làm chi để bảy con chiên con đó riêng ra vậy?
30 Đáp rằng: Xin vua hãy nhận lấy bảy con chiên con này mà chính tay tôi dâng cho, để làm chứng rằng tôi đã đào cái giếng này.
31 Bởi cớ ấy, nên họ đặt tên chỗ này là Bê-e-sê-ba; vì tại đó hai người đều đã thề nguyện cùng nhau.
32 Vậy, hai người kết ước cùng nhau tại Bê-e-sê-ba. Kế đó vua A-bi-mê-léc cùng quan tổng binh Phi-côn đứng dậy, trở về xứ Phi-li-tin.
33 Áp-ra-ham trồng một cây me tại Bê-e-sê-ba, và ở đó người cầu khẩn danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Thiên Chúa Hằng Hữu.
34 Áp-ra-ham trú ngụ lâu ngày tại xứ Phi-li-tin.