Tra cứu Thánh Kinh

1 Áp-ra-ham từ đó đi đến miền Nam, kiều ngụ tại Ghê-ra, ở về giữa khoảng Ca-đe và Su-rơ.
2 Áp-ra-ham nói về Sa-ra, vợ mình rằng: Nó là em gái tôi. A-bi-mê-léc, vua Ghê-ra sai người bắt Sa-ra.
3 Nhưng Thiên Chúa đến với A-bi-mê-léc trong một giấc mơ {lúc} ban đêm, và phán: Này, ngươi sẽ chết vì người đàn bà mà ngươi đã bắt lấy; vì nàng đang có chồng.
4 Vua A-bi-mê-léc chưa đến gần người ấy, nên thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa sẽ hủy diệt cả một dân công bình chăng?
5 Người ấy đã chẳng nói với tôi rằng: ấy là em gái tôi chăng? và chính người nữ đã chẳng nói rằng: ấy là anh tôi sao? Tôi làm sự này bởi lòng ngay thẳng và tay thanh khiết của tôi.
6 Đức Chúa Trời lại phán với ông trong giấc mơ: Phải! Ta biết rằng, ngươi làm việc này với sự ngay thẳng của lòng ngươi, và Ta cũng đã ngăn trở ngươi phạm tội nghịch lại Ta. Vì thế, Ta không cho phép ngươi đụng đến nàng.
7 Bây giờ, hãy giao đàn bà đó lại cho chồng nó, vì chồng nó là một đấng tiên tri, sẽ cầu nguyện cho ngươi, thì ngươi mới được sống. Còn như không giao lại, thì phải biết rằng ngươi và hết thảy ai thuộc về ngươi ắt hẳn sẽ chết.
8 Vua A-bi-mê-léc dậy sớm, truyền gọi các tôi tớ mình đến, thuật lại hết mọi lời, thì họ lấy làm kinh ngạc.
9 Rồi, A-bi-mê-léc truyền gọi Áp-ra-ham mà nói rằng: Ngươi đã làm gì cho ta vậy? Ta có làm điều gì mất lòng chăng mà ngươi làm cho ta và cả nước phải bị một việc phạm tội lớn dường này? Đối với ta, ngươi đã làm những việc không nên làm đó.
10 Vua A-bi-mê-léc lại nói với Áp-ra-ham rằng: Ngươi có ý gì mà làm như vậy?
11 Áp-ra-ham đáp: Tôi tự nghĩ rằng: Trong xứ này thật không có ai kính sợ Thiên Chúa, thì họ sẽ vì cớ vợ tôi mà giết tôi chăng.
12 Nhưng nó cũng thật là em gái tôi, em cùng cha khác mẹ; và tôi cưới nó làm vợ.
13 Khi Thiên Chúa làm cho tôi phải lưu lạc xa nhà cha, thì tôi có nói với nàng rằng: Này là ơn của ngươi sẽ làm cho ta: Bất cứ chỗ nào chúng ta sẽ đi đến, hãy nói về ta: Ấy là anh tôi.
14 Kế đó, vua A-bi-mê-léc đem chiên và bò, tôi trai cùng tớ gái cho Áp-ra-ham, và trả Sa-ra vợ người lại, mà phán rằng:
15 Này, xứ ta sẵn dành cho ngươi; ngươi thích đâu thì ở đó.
16 Rồi vua phán với Sa-ra rằng: Đây, ta ban cho anh ngươi một ngàn miếng bạc; số tiền đó dùng cho ngươi như một bức màn che trước mắt về mọi việc đã xảy ra cùng ngươi; và mọi người đều sẽ cho ngươi là công bình.
17 Áp-ra-ham cầu xin Đức Chúa Trời, thì Thiên Chúa chữa bệnh cho vua A-bi-mê-léc, vợ cùng các tớ gái người; vậy, họ đều có con.
18 Lúc trước, vì vụ Sa-ra, vợ Áp-ra-ham, nên Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm cho cả nhà A-bi-mê-léc đều son sẻ.